Van Opzoomer tot nu. Wijsgerige oraties in Nederland 1846-2018

Inaugurele redes en afscheidsredes in wijsbegeerte en ethiek

Een bibliografie van inaugurele redes en afscheidsredes van hoogleraren in wijsbegeerte en ethiek aan Nederlandse universiteiten en hun voorlopers, op basis van leeropdracht, inclusief leeropdrachten in de niet-filosofische ethiek.

Leeropdrachten in logica, mystiek, esthetiek, ideeëngeschiedenis, significa, fenomenologie, moraaltheologie, argumentatietheorie en retorica zijn eveneens, zonder claim op volledigheid, opgenomen, evenals redes van lectoren en privaatdocenten. 

NB De links naar Poortman (KB) zijn sinds 3 december 2018 helaas niet meer actief. Ook links naar andere sites kunnen in de loop der tijd doodlopen.

Dit project is, behoudens verbeteringen, op 8 mei 2019 min of meer gestaakt, d.w.z. dat redes en benoemingen na 2018 voorlopig niet meer actief zullen worden nagespeurd en bijgehouden.

Online sinds 2015/09/09. Laatst bijgewerkt: 2024/01/31. © Copyright (waar van toepassing): J.J.T. Eissink 
Vragen en opmerkingen blijven van harte welkom via jurgeneissink@gmail.com. 


1834/10/08 – Amsterdam – Roorda, Taco 
Over den zin en de uitgebreidheid van het woord Wijsbegeerte - ONLINE 
(openbare voordracht tot opening zijner lessen gew hl bespiegelende wijsbegeerte) 1834-1835; geen inaugurele rede in eigenlijke zin (hoogleraren waren niet formeel uitgenodigd); in 1835 in gewijzigde vorm uitgebracht onder de titel Ontwikkeling van het begrip der philosophie, tot inleiding in de bespiegelende wijsbegeerte op het tegenwoordig standpunt der wetenschap1827-1835 bgew hl oosterse talen en letterkunde en oudheden; 1835-1842 gew hl oostersche taal- en letterkunde en oudheden en de bespiegelende wijsbegeerte; 1842-1864 hl Javaans aan de Rijksoplei-ding voor Ingenieurs en ambtenaren te Delft; 1864-1874 Leiden hl Javaans; Levensbericht door P.J. Veth 
: Poortman - DBNLWikipedia (Fries) 


1846/06/09  Utrecht    Opzoomer, mr. C.W. 
De wijsbegeerte, den mensch met zich zelven verzoenende - ONLINE 
(bgew hl bespiegelende wijsbegeerte en letteren) 1846-1854; 1854-1890 gew hl de geschiedenis
der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica, de zielkunde; Levensbericht door opvolger Van der Wijck 
: Poortman - DBNLWikipedia 

 1848/10/16 – Deventer  –  Willigen, Volkert Simon Maarten van der 
Over natuur- en sterrekundig onderzoek - ONLINE 
(hl in de wis- en natuurkunde en de bespiegelende wijsbegeerte) tot 1864 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1857/02/17  Amsterdam    Hoekstra, prof.dr. S. 
Oratio de summae veritatis cognoscendae ratione atque via - ONLINE 
[vertaling door Van Gilse: De weg der wetenschap op godgeleerd en wijsgeerig gebied
(hl [Doopsgezind Seminarium]) 1856-1877; 1876-1877 hl logica; 1877-1892 bijz hl, tevens gew hl geschiedenis der leer van God, de wijsbegeerte van den godsdienst en zedekunde; Levensbericht door Van der Wijck 
: Poortman - DBNLWikipedia (Zweeds) 


1858/04/15  Groningen    Gratama, Bernard Jan 
Oratio inquisitorio principio et accustatoria forma in publicis iudiciis redte distinguendis - ONLINE 
(hl natuurrecht, strafrecht, rechterlijke organisatie) 1858-1877; 1877-1884 hl wijsbegeerte van het recht, strafrecht, strafvordering 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1863/07/05  Groningen    Wijck, Jhr. B.H.C.K. van der 
De oorsprong en de grenzen der kennis - ONLINE 
(hl wijsbegeerte) 1863-1890; 1890-1906 (opvolger van Opzoomer) Utrecht hl geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica, de zielkunde 
Van der Wijck was te Groningen de opvolger van De Greuve (1831-1845 bgew hl encyclopedie van de wijsbegeerte, logica, geschiedenis van de wijsbegeerte der Ouden, 1845-1862 (opvolger van De Waal) gew hl idem en metafysica, ethica, geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte), die op 27 oktober 1825 te Leuven zijn hoogleraarsambt in de algemeene geschiedenis en in de geschiedenis der wijsbegeerte aanvaardde met een Latijnse rede die ook werd vertaald in het Frans en Nederlands: O
ver de allerheilzaamste vruchten, die van het opgerigte Collegium Philosophicum te wachten zijn, ter inhuldiging van hetzelve 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1864/10/10  Amsterdam    Land, dr. J.P.N. 
Over den zamenhang tusschen weten en gelooven - ONLINE 
(hl oosterse taal- en letterkunde en de bespiegelende wijsbegeerte [Athenaeum Illustre]) 1864-1872 (opvolger van P.J. Veth); 1872-1896 (opvolger van Jan Hendrik Stuffken) Leiden hl logica, metaphysica en de geschiedenis der Syrische en Semietische talen; Levensbericht door Ovink 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1872/03/31  Amsterdam    Oort, dr. H. (Henricus) 
De tegenwoordige toestand der Israëlitische Oudheidkunde - ONLINE 
(hl oosterse taal- en letterkunde en de bespiegelende wijsbegeerte) 1875 hl Leiden, zie aldaar 
: Poortman - DBNLWikipedia (Duits) 

1872/11/18  Leiden    Land, dr. J.P.N. 
De eenheid van den geest - ONLINE 
(hl logica, metaphysica en de geschiedenis der Syrische en Semietische talen) zie 1864 

1872/11/23 – Groningen  –  Bell, F.W.B. van
Het karakter der onafhankelijke theologie - ONLINE 
(hl exegese N.T., ethiek, encyclopedie van de godgeleerdheid) 1872-1892; rede bij het aftreden als rector magnificus op 17 september 1878: De samenhang van logica en ethiek 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1874/09/30  Groningen    Lamers, Gijsbert Hendrik 
De wetenschap van den godsdienst en de Christelijke theologie - ONLINE 
(hl theologia naturalis en theologia biblica, practica, dogmatiek) 1877 hl geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, geschiedenis der leer aangaande God, wijsbegeerte van de godsdienst; 1883-1884 gew hl de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de oud-Christelijke letterkunde; 1884-1888 Utrecht gew hl de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde; 1888-1903 (overlijden) Utrecht gew hl de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde, de geschiedenis der leer aangaande god; 1889-1890 Utrecht gew hl de logica 
: Poortman - DBNLWikipedia (Duits) 


1875/03/16  Utrecht    Beets, Nicolaas 
Karakter, karakterschaarste, karaktervorming - ONLINE 
(hl kerkgeschiedenis en christelijke ethiek) 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1875/12/09  Leiden    Oort, prof.dr. H. 
Israël, het volk van den godsdienst - ONLINE 
(hl [beginselen der Hebreeuwsche taal, oudheden der Israëlieten, logica, exegese van het O.T., beginselen der Arameesche taal en Arabische letterkunde ???]) zie 1872 


1877/10/23  Amsterdam    Pierson, prof.dr. A. 
De taak en methode der kunstwetenschap 
(gew hl moderne talen en haar letterkunde, de esthetiek en de kunstgeschiedenis) 1877-1895 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1877/11/24  Amsterdam    Bellaar Spruyt, C. (Cornelis) 
De verhouding van de wijsbegeerte tot de bijzondere wetenschappen - ONLINE 
(gew hl geschiedenis van de wijsbegeerte, de logica, de metaphysica en de zielkunde) 1877-1901 (overlijden); Levensbericht door Van der Wijck 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1879/10/18 – Utrecht  Louter, mr. J. (Jan) de 
Het verband der staatswetenschappen - ONLINE 
(gew hl het Nederlandsche staats- en administratieve recht, het volkenrecht en de wijsbegeerte des rechts) 1879-1912; 1913-1919 bgew hl volkenrecht, met op 22 februari 1913 de oratie Volkenrecht en statensouvereiniteit 
: Poortman - DBNLWikipedia (Duits) 


1880/01/14 – Leiden    Vlugt, mr. W. van der 
De wetenschap der gerechtigheid - ONLINE 
(hl wijsbegeerte van het recht en de encyclopedie der rechtswetenschappen) 1879-1923 (non-actief tussen 1902 en 1906); "privaatdocent wijsbegeerte van het recht van december 1902 tot september 1908”; Levensbericht van Mr Willem van der Vlugt (12 Maart 1853-5 November 1928) 
: Poortman - DBNLWikipedia (Duits) 

1880/09/24  Amsterdam    Hamel, mr. G.A. van 
De grenzen der heerschappij van het strafrecht - ONLINE 
(gew hl strafrecht, strafvordering en wijsbegeerte van het recht) 1880-1910; rectorale rede 8 januari 1891: De tegenwoordige beweging op het gebied van het Strafrecht 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1880/10/19  Amsterdam VU    Hoedemaker, dr. Ph.J. 
Wijdingsrede bij de opening der Vrije Universiteit op gereformeerden grondslag [i.p.v. inaugurele rede] - ONLINE 
(hl [ethiek en naturaal?]) 1880-1888; Hoedemaker opende in 1881 zijn lessen met de rede De verhouding der ethiek tot de dogmatiek en de practijk der godzaligheid 
: Poortman - DBNLWikipedia (Fries) 

1880/10/21  Amsterdam VU    Fabius, mr. D.P.D. (Paul) 
Het goddelijk karakter van het recht - ONLINE 
(hl in het staatsrecht, de rechtswijsbegeerte en het canonieke recht) 1880-1921; Fabius hield bij het overdragen van het rectoraat op 21 oktober 1895 een rede getiteld Zonde en recht; in 't Jaarboek v.d. Mij. der Ned. Letterkunde: B. de Gaay Fortman, Levensbericht van Mr D.P.D. Fabius (6 Juli 1851-21 December 1931) 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 


1881/06/14 – Leiden  –  Scholten, J.H. 
Afscheidsrede bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt - ONLINE 
(afscheid hl wijsbegeerte van den godsdienst en de geschiedenis van de leer aangaande god) 1843 bgew hl theologica naturalis; 1845-1877 gew hl de inleiding tot het Nieuwe Testament en de zoogenaamde Theologia Naturalis, benevens dogmatiek; 1877-1881 hl wijsbegeerte van den godsdienst en de geschiedenis van de leer aangaande god 
: Poortman - DBNLWikipedia (Engels) 


1883/01/10  Kampen    Bavinck, Herman 
De wetenschap der H. Godgeleerdheid - ONLINE 
(hl dogmatiek, polemiek, ethiek, encyclopedie, antiquiteiten, mythologie, filosofie en Grieks) 1882-1902; 1902-1921 (overlijden) (opvolger van Abraham Kuyper) Amsterdam VU hl dogmatische vakken, met 17 december 1902 rede Godsdienst en godgeleerdheid 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1883/06/18  Utrecht    Lamers, prof.dr. G.H.
De godsdienst als voorwerp van wijsgeerig onderzoek
(gew hl de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de oud-Christelijke letterkunde) zie 1874 

1883/09/19  Groningen    Dijk, Isaac van 
De eischen der historie en de eischen der wijsbegeerte op het gebied der godsdienstwetenschap - ONLINE 
(hl geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, geschiedenis der leer aangaande God, wijsbegeerte van de godsdienst) 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1884/11/15  Groningen    Domela Nieuwenhuis, mr. J (Jacob) 
De gevangenisstraf overeenkomstig de eischen van het recht en het maatschappelijk belang ingericht, de beste der straffen - ONLINE 
(hl wijsbegeerte van het recht, strafrecht, strafvordering) opvolger van Gratama; 1884-1906; rede bij rectoraatsoverdracht op 19 september 1899: Het wezen der straf 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1889/09/21 – Leiden  –  Gunning, J.H. 
De wijsbegeerte van den Godsdienst uit het beginsel van het geloof der gemeente - ONLINE 
(gew hl in de ethiek en de wijsbegeerte van de godsdienst ["encyclopaedie der godgeleerdheid, wijsbegeerte v.d. godsdienst, geschiedenis v.d. leer aangaande god, ethiek en symboliek"?]) opvolger van Scholten; 1889-1899; 1882-1889 Amsterdam UvA bijz hl theologie namens de Nederlandse Hervormde Kerk, oratie 18 december 1882: Het kruis: de waarheid voor wetenschap en kerk; zie Prof. Dr. J. H. Gunning Leven en Werken Eerste deel, Tweede deel, Derde deel en Registers (1922-1925) door Dr. J. H. Gunning J. Hz.
NB Leidse hoogleraren vanaf 1575 meldt: "1891-02-16 Is goedgevonden dat de Hoogleraren Tiele en Gunning van leervak verwisselden, waardoor Tiele onderwees: de encyclopaedie der Godgeleerdheid en de Wijsbegeerte van den Godsdienst. [Tiele was] Rector Magnificus 1892-1893"; Cornelis Petrus Tiele hield zijn oratie 1877-10-10

: Poortman - DBNLWikipedia 


1890/09/19  Amsterdam VU    Geesink, dr. W. 
De beteekenis van het leerstuk der oorspronkelijke gerechtigheid voor de godgeleerde zedekundeONLINE 
(bgew hl [?]) opvolger van Hoedemaker; 1890-1895; 1895-1926 gew hl 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1890/09/27  Groningen    Heymans, dr. G. 
Het experiment in de philosophie
(hl geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica, zielkunde) 1890-1927; 1883-1890 Leiden privaat-docent theoretische wijsbegeerte; rede bij overdracht rectoraat op 20 september 1909: De toekomstige eeuw der psychologie 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1890/10/06  Utrecht    Wijck, jhr.dr. B.H.C.K. van der
Nog eens: oorsprong en grenzen der kennis - ONLINE 
(gew hl de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica, de zielkunde) zie 1863 


1892/06/15  Groningen   Bell, Frederik Willem Bernard van 
Het laatste college-uur 
(afscheid hl exegese N.T., ethiek, encyclopedie van de godgeleerdheid) zie 1872 

1892/09/30  Amsterdam UvA    Bussy, prof.dr. I.J. de
Wijsgeerige wetenschap en persoonlijke overtuiging - ONLINE 
(gew hl in de wijsbegeerte van den godsdienst en in de zedenkunde en haar geschiedenis, alsmede bijz hl [geloofsleer] vanwege de Algemene Doopsgezinde Sociëteit) 1892-1916 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1892/12/03  Groningen    Meyboom, dr. H.U. (Hajo Uden) 
De bewegelijkheid der theologische encyclopaedie - ONLINE 
(hl encyclopedie van de godgeleerdheid, geschiedenis van het christendom, zedekunde) opvolger van Bell; 1892-1912 (maar werkzaam tot aantreden opvolger Lindeboom in 1914) 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1894/10/01  Amsterdam UvA    Groot Ord. Praed., S. Theol. Magister, p. J.V. de 
De H. Thomas van Aquino als wijsgeer - ONLINE 
(bijz hl in de wijsbegeerte van den H. Thomas van Aquino, vanwege het Episcopaat der Rooms-Katholieke Kerk) 1894-1922 (overlijden) 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 


1896/09/19  Utrecht    Bolland, G.J.P.J.
Verandering en tijd - ONLINE 
(hl de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica en de zielkunde) opvolger van Land; 1896-1922 (overlijden) 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1896/09/28  Amsterdam UvA    Six, prof.dr. J.
De geschiedenis der kunst van Grieken en Romeinen en hare plaats onder de Akademische wetenschappen
(bgew hl aesthetiek en kunstgeschiedenis) opvolger van Pierson; 1896-1917; 1889-1896 Amsterdam UvA priv-doc klassieke kunstgeschiedenis; 1917-1926 gew hl aesthetiek en kunstgeschiedenis 
: xPoortman - DBNLWikipedia 

1896/10/21[22?]  Amsterdam UvA   Jelgersma, D.G. 
Psychologie en philosophie 
(priv-doc zielkunde) 1896-?; 1907-1922 Leiden priv-doc geschiedenis der nieuwere wijsbegeerte (later mogelijk 'geschiedenis der empirische wijsbegeerte') 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 


1899/09/22  Leiden    Chantepie de la Saussaye, P.D. (Pierre Daniel) 
De taak der theologie 
(hl encyclopedie der godgeleerdheid en de geschiedenis van de leer aangaande God en de zedenkunde) 1899-1916; 1872-1873[?] Groningen hl theologia biblica N.T. en naturalis, dogmatiek, practica, exegese O.T., met oratie 21 november 1872: De plaats der theologische wetenschap in de encyclopedie der wetenschappen1878-1899 Amsterdam UvA gew hl geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, met oratie 1 oktober 1878: Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het Christendom 

: Poortman - DBNLWikipedia (Duits) 


1901/09/25  Leiden    Kristensen, dr. W.B. (William Brede) 
Het verband tusschen godsdienst en de zucht tot zelfbehoud - ONLINE 
(hl in de geschiedenis der godsdiensten en in de wijsbegeerte van de godsdienst) opvolger van Gunning / Tiele (zie 1889); 1901-1937; was rector magnificus 1915-1916, maar hield wegens ongesteldheid geen diesrede; leeropdracht wordt later genoemd als "de geschiedenis der godsdienst in het algemeen en de phaenomenologie van den godsdienst" 
: Poortman - DBNLWikipedia (Engels) 

1901/10/14  Amsterdam UvA    Melle, prof.dr. M.A. (Marinus Anthonie) van
Beschouwingen naar aanleiding van David Hume en zijne leer van het kenvermogen - ONLINE 
(gew hl de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica en de zielkunde) opvolger van Bellaar Spruyt; 1901-1906 (overlijden) 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 


1903/01/21 – Amsterdam UvA  ─  Mannoury, G. 
Over de beteekenis der wiskundige logica voor de philosophie - ONLINE 
(priv-doc logische grondslagen der wiskunde) 1902-1914 (maar na aanstelling als leraar te Vlissingen in 1910 gaf hij geen colleges meer, aldus Schmitz 1990)1917-1918 bgew hl wiskunde; 1918-1926 gew hl meetkunde, werktuigkunde en de wijsbegeerte der wiskunde; 1926-1937 meetkunde, mechanica en wijsbegeerte der wiskunde 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1903/04/08  Kampen    Honig sr., prof.dr. A.G. (Anthonie Gerrit) 
Godgeleerdheid en wijsbegeerte - ONLINE 
(hl dogmatiek en ethiek) opvolger van Bavinck; 1903-1934 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1904/02/15 – Utrecht  –  Visscher, dr. H. 
De oorsprong der religie 
(gew hl de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen, de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde, de geschiedenis der leer aangaande god) 1904-1913; 1913-1931 gew hl de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde; 1931-1937 bijz hl de kennis der gereformeerde levens- en wereldbeschouwing vanwege den gereformeerden bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlands hervormde (gereformeerde) kerk; afscheidsrede 1931 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1906/03/05 – Utrecht – Rengers Hora Siccama, Duco Gerrold
De samenhang in het recht bij den strijd over de Utrechtsche kapittelen
(gew hl het oud-vaderlandsch recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap) opvolger van Hamaker; 1906-1919; 1919-1923 gew hl het oud-Nederlandsche recht, de encyclopaedie der rechtswetenschap, de wijsbegeerte voor zoover betreft de algemeene rechtsleer; 1923-1942 gew hl het oud-Nederlandsch recht, de inleiding tot de rechtswetenschap, de ontwikkeling van het recht, de ontwikkeling van het recht, bezien in het licht van het Germaansche recht, de wijsbegeerte van het recht, voor zoover betreft de algemeene rechtsleer; 1942-1945 bgew hl de wijsbegeerte van het recht voor zover betreft de algemene rechtsleer 
: xDBNL - Wikipedia

1906/06/22  Groningen    Wijck, B.H.C.K. (Bernard) van der
Afscheidscollege - ONLINE 
(afscheid gew hl de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica, de zielkunde) rede gepubliceerd in tijdschrift Onze Eeuw, jaargang 6 (1906); zie 1863 

1906/10/15  Utrecht    Ritter, P.H. (Pierre Henri) 
De taak der wijsbegeerte - ONLINE 
(gew hl de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica, de zielkunde) 1906-1912; 'TER GEDACHTENIS AAN Prof. Dr. P. H. RITTER DOOR Dr. W. MEIJER' opgenomen alhier 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1906/10/20  Groningen    Aa, mr. J. (Jan) Simon van der 
De arbeid als element van de vrijheidsstraf - ONLINE 
(hl wijsbegeerte van het recht, strafrecht, strafvordering) 1906-1912; 1912-1930 (afscheid in 1926) hl strafrecht en strafvordering); de wijsbegeerte van het recht werd in 1912 overgedragen aan Cohen; op 16 oktober 1926 hield Van der Aa een korte, ongepubliceerde(?) afscheidsrede, o.m. in dit artikel samengevat 
: xPoortman - xDBNL - Wikipedia 

1906/12/03  Amsterdam UvA    Boer, T.J. De 
Nietzsche en de wetenschap - ONLINE 
(gew hl in de wijsbegeerte) opvolger van Van Melle; 1906-1931; geen afscheidsrede; Herdenking door Pos 
: Poortman - DBNLWikipedia (Fries) 


1907/01-21  Amsterdam UvA    Kohnstamm, prof.dr. P.A. 
Transcendenteel idealisme - ONLINE 
(privaatdocent wijsbegeerte) rede in Tijdschrift voor Wijsbegeerte, eerste jaargang, eerste aflevering (maart 1907), p. 24-63; 1906-1908; 1908-1928 bgew hl thermodynamica, met oratie 26 oktober 1908: Determinisme en natuurwetenschap; 1919-1938 Amsterdam UvA bijz hl pedagogiek vanwege de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, met oratie 3 februari 1919: Staatspaedagogiek of persoonlijkheidspaedagogiek; 1932-1939 Utrecht bgew hl Paedagogie, met oratie op 20 juni 1932: Aanschouwing en abstractie als momenten van "leeren denken"; 1938-41 en 1945-1946 Amsterdam UvA bgew hl pedagogiek; zie Marijn Hollestelle (2004): 'Beperkte spontaniteit'. Leven en werk van Philip Kohnstamm 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1907/09/18  Leiden    Nes, H.M. (Hendrik Marius) van
Suprahistorisch
(gew hl de zendingsgeschiedenis, het kerkrecht en de christelijke ethiek) 1907-1932; afscheidscollege 6 juni 1932 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1907/10/26  Leiden    Jelgersma, D.G. (Dominicus Gerbrandus) 
Is de geschiedenis der Philosofie méér dan de [eene?] geschiedenis van menschelijke dwalingen? 
(lec geschiedenis der nieuwere wijsbegeerte) titelvarianten in kranten, rede niet gevonden in bibliotheken; zie 1896 


1910/01/25 – Groningen  –  Veldhuizen, Adrianus van 
De Bijbelsche theologie des Nieuwen Verbonds
(bijz hl bijbelsche godgeleerdheid en zedekunde, de practische godgeleerdheid en de daarbij vereiste oefeningen en de geschiedenis der Christelijke zending vanwege de Algemene Synode van de Nederlandsch Hervormde Kerk)
1910-1937 
: xPoortman - DBNLWikipedia 

1910/02/07  Utrecht    Beysens, dr. J.Th. (Josephus Theodorus) 
Dualistische teleologie als wijsgerige theorie
(bijz hl logica, metafysica, zielkunde en ethica) 1910-1929 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1910/09/24  Groningen    Cohen, Isaac Bennie
Landbouw en sociale wetenschap
(bgew hl rechtsgeleerdheid) 1913-1935 Agrarisch recht, burgerlijk recht, burgerlijke rechtsvordering, encyclopedie der rechtswetenschap, wijsbegeerte van het recht 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1910/11/30  Leiden    Jong, K.H.E. de 
De wijsbegeerte in den Romeinschen keizertijd
 
(privaatdocent de wijsbegeerte in de Romeinse keizertijd)
1910-1958; 1940-1960 (overlijden) tevens privaatdocent parapsychologie 


1912/02/14  Delft    Clay, dr. J. 
De drieledigheid der natuurkennis 
(privaatdocent natuurfilosofie, opening zijner lessen) 1912-1920; 1929-1952 Amsterdam UvA gew hl experimentele natuurkunde, met 14 oktober 1929 de oratie Het kortgolvige einde van de reeks der electromagnetische trillingen; afscheidscollege 1 juli 1952: Wetenschap in ontwikkeling: specialisatie en universaliteitLevensbericht door G.W. Rathenau; zie ook Wetenschap en wijsbegeerte in het werk van Jacob Clay door K. van Berkel (1998) 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1912/02/17  Amsterdam UvA    Polak, Leo 
Het kritiese probleem
(privaatdocent kennisleer[?], ter opening van zijn colleges over “De Kennisleer en haar kritiese toepassing op hedendaags wijsgerig denken”) 
1912-19; rede gepubliceerd in tijdschrift De Nieuwe Gids, jaargang 1914; 1925-1929 Leiden hl de wijsbegeerte van het recht; 1929-1940 (opvolger van Heymans) Groningen geschiedenis der wijsbegeerte, der logica, der metafysica 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1912/06/12 – Utrecht  –  Louter, prof.mr. J. de 
Afscheidswoord tot leerlingen en oud-leerlingen bij het sluiten zijner colleges - ONLINE 
(afscheid gew hl het Nederlandsche staats- en administratieve recht, het volkenrecht en de wijsbegeerte des rechts)
zie 1879 


1913/01-16 – Kampen  –  Hoekstra, dr. T. (Tjeerd) 
De Psychologie der Religie en de Ambtelijke Vakken - ONLINE 
(hl ambtelijke vakken / zending, homiletiek, liturgiek, poimeniek, catechetiek, philosophie, logica en rhetorica[?]) 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1913/06/02  Utrecht    Ovink, dr. B.J.H. (Bernard Jan Hendrik) 
Het kritisch idealisme - ONLINE 
(gew hl de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica, de zielkunde) opvolger van Ritter; 1913-1923; 1923-1932 gew hl de theoretische wijsbegeerte, de geschiedenis der wijsbegeerte, de psychologie, met uitzondering van de empirische psychologie 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1913/06/18  Groningen    Brugmans, H.J.F.W.
Iets over immanente philosophie, haar ontstaanswijze en haar waarheidsbegrip - ONLINE 
(priv-doc wijsbegeerte) 1913-1919; rede gepubliceerd in Tijdschrift voor Wijsbegeerte, achtste jaargang [1914], p. 81-110; 1919-1928 lec pedagogiek, met op 27 september 1919 de openbare les Empirische en normatieve paedagogiek; 1928-1954 hl zielkunde en haar toepassingen, pedagogiek en psychotechniek, met op 13 oktober 1928 de inagurele rede Het psychisch onbewuste; afscheidsrede 23 oktober 1954: De band tussen psychologie en wijsbegeerte (gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift voor Psychologie nr. 9, jrg. 1954, pp. 481-496) 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1914/03-27  Groningen    Lindeboom, dr. J. 
De beteekenis van methodische geschiedvorsching voor de beoefening der dogmengeschiedenis en der zedekunde 
(hl de geschiedenis des christendoms en der leerstellingen van de christelijke godsdienst, benevens de zedekunde) 18 juli 1918: onderdeel ‘ethiek’ van de leeropdracht wordt overgedragen aan A.J. de Sopper; het geven van colleges wordt nog voortgezet tot aan de komst van zijn opvolger; was zelf opvolger van Meyboom 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1915/01/18  Amsterdam UvA  –  Kranenburg, mr. R. 
De beteekenis der rechtsvergelijking voor de rechtsphilosophie 
(gew hl staatsrecht, administratief recht, volkenrecht en de rechtsfilosofie) 1915-1927; 1927-1942 en 1945-1948 Leiden hl staatsrecht en administratief recht, met oratie 5 mei 1927: Staatsrechtwetenschap, sociologie en rechtsphilosophie; Afscheidscollege op 31 mei 1948 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1915/02/05 – Leiden  –  Roessingh, dr. K.H. (Karel Hendrik) 
Het waarheidsprobleem in de nieuwere theologie
(priv-doc in de geschiedenis der protestantsche theologie en ethiek in de negentiende eeuw)
 1915-1916; 1916-1925 (overlijden) (opvolger van Chantepie de la Saussaye) hl de encyclopaedie der godgeleerdheid en de geschiedenis der leer aangaande god en de zedekunde [bij zijn overlijden heet de leeropdracht in de kranten telkens 'de encyclopaedie der godgeleerdheid, wijsbegeerte van den godsdienst en zedekunde') 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1915/09/28 – Groningen  –  Aalders, dr. W.J. 
Gewijde Synthese - ONLINE 
(bijz hl dogmatiek, geschiedenis van de Nederlandsch Hervormde Kerk en haar leerstellingen, kerkrecht, vanwege de Algemeene Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk) 1915-1923; 1923-1942 (opvolger van De Sopper) ethiek en wijsbegeerte van de godsdienst 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1916/06/02 – Leiden  –  Chantepie de la Saussaye, dr. P.D. 
Afscheids-college - ONLINE 
(afscheid hl in de geschiedenis der godsdiensten en in de wijsbegeerte van de godsdienst) zie 1899 

1916/09/25 – Amsterdam UvA  –  Groenewegen, prof.dr. H.Y.
De theologie der universiteit en hare wijsgeerige vakken - ONLINE 
(gew hl godsdienstwijsbegeerte en ethiek) 1916-1926; 1902-1916 Leiden bijz hl godgeleerdheid vanwege de Remonstrantse Broederschap, met 7 mei 1902 de inaugurele rede De metaphysica in de wijsbegeerte van den godsdienst1926-1930 (overlijden) Amsterdam UvA gew hl wijsbegeerte van de godsdienst en zedekunde 
Poortman - DBNL - xWikipedia 

1916/09/27 – Leiden  –  Roessingh, dr. K.H. 
Persoonlijkheid en cultuur - ONLINE 
(hl de encyclopaedie der godgeleerdheid en de geschiedenis der leer aangaande god en de zedekunde) zie 1915 

1916/10/10 – Groningen  –  Stockum, T.C. (Theodorus Cornelis) van
Spinoza's beoordeeling en invloed in Duitschland van 1677 tot 1750 - ONLINE 
(privaatdocent geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte, inzonderheid in verband met de Duitse letterkunde van de laatste eeuwen) 1916-1917; 1918-1926 Utr. lector geschiedenis van de nieuwere Duitse letterku http:// http://blog.despinoza.nl/log/theodorus-cornelis-van-stockum-1887-1969-kenner-spinoza-receptie-met-pech.html nde, 1926-1930 Utr. bijz hl Duitse taal- en letterkunde, daarna weer Gron.: 1930-1931 lector nieuwere Duitse letterkunde, 1931-1957 hl de Duitse letterkunde van de middeleeuwen en van de nieuwere tijd (titels redes niet verder opgenomen); Levensbericht door Aler 
blog.despinoza.nl/log/theodorus-cornelis-van-stockum-1887-1969-kenner-spinoza-receptie-met-pech.html 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1917/10/08  Amsterdam UvA    Mannoury, G. 
Over de sociale betekenis van de wiskundige denkvorm - ONLINE 
(bgew hl wiskunde) zie 1903 


1918/10/05 – Groningen  –  Sopper, dr. A.J. (Arthur Joseph) de 
Naturalisme en levensfilosofie - ONLINE 
(hl wijsbegeerte van godsdienst, zedekunde en encyclopedie van de godgeleerdheid) 1918-1922; 1922-1945 Leiden (opvolger van Bolland) hl in de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica en de zielkunde; 'A.J. de Sopper. Een biografische schets' door Maarten Aalders 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1922/10/25 – Leiden    Sopper, dr. A.J. de 
Waardefilosofie - ONLINE 
(hl in de geschiedenis der wijsbegeerte, de logica, de metaphysica en de zielkunde) zie 1918 

1922/10/27 – Amsterdam VU  –  Hepp, V. (Valentijn) 
Gereformeerde apologetiek - ONLINE 
(hl dogmatiek, apologetiek, dogma-geschiedenis, ethiek, elenctiek en encyclopaedie) opvolger van Bavinck; In memoriam door F.W. Grosheide  
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1923/05/07 – Amsterdam UvA  –  Welschen, R. (Reinier) 
Continuïteit en wetenschappelijke zelfstandigheid in de Thomistische wijsbegeerte 
(bijz hl wijsbegeerte van Thomas Aquinas vanwege het Episcopaat der R.K. Kerk) opvolger van De Groot; 1923-1941 (overlijden); tevens 1925-1941 Leiden bijz hl de thomistische wijsbegeerte vanwege de Sint Radbout-stichting 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

Op 28 juni 1923 werden aan de 15 mei opgerichte Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen benoemd (voor zover bekend hielden zij geen inaugurele redes): 

Brandsma O.Carm., dr. A.S.T. (Titus) 
(hl geschiedenis der wijsbegeerte (uitgezonderd die der Grieken en Romeinen), natuurphilosophie, natuurlijke godsleer, wijsbegeerte der geschiedenis, geschiedenis der mystiek, met name der Nederlandsche mystiek) 1923-1942; Brandsma hield op 17 oktober 1932 als rector magnificus de diesrede, getiteld Godsbegrip; bij de rectoraatsoverdracht op 18 september 1933 de rede De Katholieke Universiteit in 1932-1933 
: Poortman - DBNLWikipedia 

Steffes, dr. Johann Peter 
(hl [fac. godg.] godsdienstgeschiedenis, de christelijke archaeologie en de godsdienstphilosophie; tevens geschiedenis van den godsdienst der Grieken en Romeinen in de literarische faculteit) 1923-1927 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

Hoogveld, dr. J.H.E.J. (Jan) 
(hl inleiding tot de wijsbegeerte, logica, critica, zielkunde, algemeene metaphysica, algemeene ethiek. algemeene paedagogiek, wijsbegeerte van het recht) 1923-1942 (overlijden); rectoraatsrede bij viering eerste lustrum op 17 oktober 1928: Opgang naar de eenheid 
: Poortman - DBNLWikipedia 

Sormani, dr. Petrus Victor 
(lec geschiedenis der Grieksche en Romeinsche wijsbegeerte) 1923-1926; 1926-1929 bgew hl philosophie der Grieken en Romeinen 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1924/05/30 – Amsterdam VU  –  Pos, dr H.J. 
Algemeene taalwetenschap en subjectiviteit - ONLINE 
(hl in de algemeene taalwetenschap en de klassieke letteren) 1924-1932; 1932-1942 en 1945-1955 (overlijden) Amsterdam UvA gew hl theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte, zie 1932; Herdenking door E.W. Beth 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1924/10/06 – Utrecht  –  Elsbach, Alfred Coppel 
Individualiseerende en generaliseerende wijsbegeerte - ONLINE 
(ol priv-doc in de wijsbegeerte, in het bijzonder in de leer der logische grondslagen van de wis- en natuurkundige wetenschappen) 
1924-1932[=1931] (overlijden); eerst verschenen 
in Tijdschrift voor wijsbegeerte, jaargang 18 (1924) p. 286-305 


1925/03/16 – Groningen  –  Schmidt-Degener, H. (Henri)
De twee aspecten der rechtsproblemen - ONLINE 
(priv-doc wijsbegeerte van het recht) 1924-1931; geboren Rotterdam 27 januari 1891, overleden Heemstede 5 september 1969 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1925/09/30 – Leiden  –  Polak, Leo 
Hegel's leer der straf - ONLINE 
(hl wijsbegeerte van het recht) zie 1912 

1925/10/08 – Utrecht  –  Goedewaagen, dr. T. 
Philosophie en wereldbeschouwing. Haar wezen en verhouding - ONLINE 
(priv-doc in de geschiedenis van de philosophie na Kant) 1925-1941[?]; 1941-1943[?] Leiden bijz hl in de nieuwere wijsbegeerte namens de Nederlandsche Stichting tot Bevordering van de Studie van het Nationaal-Socialisme; 1943-1945 (opvolger van Franken; oneervol ontslag in kader Zuiveringsbesluit) Utrecht gew hl de theoretische wijsbegeerte, de geschiedenis der wijsbegeerte en de psychologie, met uitzondering van de empirische psychologie 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1925/11/04 – Leiden  –  Welschen Ord. Praed., p. R.R. 
De juiste formuleering van het causaliteitsbeginsel - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte van den H. Thomas van Aquino [vanwege de Sint Radbout-stichting]) zie 1923 


1926/03/17 – Nijmegen  –  Tummers, dr. J.H. (Jozef Hendrik) 
Het Nut van het Wijsgeerig Denken in Wis- en Natuurkunde - ONLINE 
(eerste openbare les priv-doc in de wijsbegeerte der wis- en natuurkunde) 1926-?? (1937 of later) 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 

1926/09/22 – Leiden  –  Graaf, dr. H.T. de 
Meening en waarheid - ONLINE 
(hl encyclopaedie der godgeleerdheid, de wijsbegeerte van den godsdienst en de zedekunde) opvolger van Roessingh; 1926-1930 (overlijden); 1924 Utrecht bijz hl leer der godsdienstige gemeenschap vanwege het Haagsch Genootschap ter verdediging van den Christelijken Godsdienst, met oratie 8 oktober 1924: Godsdienst en zedelijkheid 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1926/10/15  Amsterdam VU  –  Dooyeweerd, dr H. 
De beteekenis der wetsidee voor rechtswetenschap en rechtsphilosophie - ONLINE 
(hl de rechtsfilosofie, de encyclopedie der rechtswetenschap en het oud-vaderlands recht en de rechtsfilosofie) 1926-1965 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1926/10/26  Amsterdam VU  –  Vollenhoven, dr D.H.Th. 
Logos en ratio. Beider verhouding in de geschiedenis der westersche kentheorie - ONLINE 
(hl wijsbegeerte) 1926-1957[?]; 1957-1963 wijsbegeerte, geschiedenis van de wijsbegeerte en wijsgerige antropologie 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1926/12/08 – Nijmegen  –  Sormani, prof.dr. P.V. 
Tegenstrijdige meeningen aangaande Aristoteles' wijsbegeerte - ONLINE 
(bgew hl philosophie der Grieken en Romeinen) zie voor een integrale bespreking van de rede het artikel d.d. 8 december 1926 in De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad; zie 1923 


1927/06/02  Groningen    Heymans, Gerard 
Afscheidscollege - ONLINE 
(afscheid hl 
geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica, zielkunde) zie 1890 

1927/10/01 – Amsterdam UvA – Kranenburg, prof. R.
Afscheidscollege (afscheid hl staatsrecht, administratief recht, volkenrecht en de rechtsfilosofie)

In 1927 opende de Roomsch Katholieke Handelshoogeschool Tilburg (1936 Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg; 1963 Katholieke Hogeschool Tilburg; 1986 Katholieke Universiteit Brabant; 2002 Universiteit van Tilburg; 2011 Tilburg University) - "de eerste hogeschool, waar naast speciale vakstudie de wijsbegeerte verplichtend werd gesteld". Benoemd werd: 

Weve O.P., dr. Antonius F. [Franciscus Antonius Nicolaas Maria] 
(gew hl logica, ethica, moraal en sociologie) geen rede[?]; later tevens psychologie[?]; 1927-1954; voorheen professor in de philosophie aan het St Thomasklooster te Zwolle en professor in de moraal-theologie aan het Dominicanen-klooster te Huissen; overleden 18 maart 1976 te Tilburg 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 


1928/01/25 – Nijmegen  –  Bellon, K.L. (Karel Leopold) 
Methode of leerstelsel in de vergelijkende studie der godsdiensten - ONLINE 
(hl godsdienstgeschiedenis, godsdienstfilosofie en [tot 1939] christelijke archeologie) opvolger van Steffes; 1928-1957 (overlijden); na de Tweede Wereldoorlog, als opvolger van Titus Brandsma, ook wijsbegeerte der geschiedenis; Bellon hield op 16 oktober 1937 als rector magnificus de 14de diesredeHet goed recht en de plaats der godsdienstwijsbegeerte in de vergelijkende godsdienstwetenschap 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1928/12/03 – Nijmegen  –  Duynstee, W.J.A.J. (Willem) 
De leer der straf van den H. Thomas v. Aquino
(hl straf-, strafproces- en straftoepassingsrecht) 1928-1939; 1939-1948 hl strafrecht en inleiding tot de rechtswetenschap; 1948-1956 hl rechtsfilosofie en inleiding tot de rechtswetenschap; als rector magnificus op 17 oktober 1940 de 17de dies-rede Het wezen der vergelding 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1928 – Nijmegen  –  Kors O.P., J.B. [J.A.A.M.] (Joannes Benedictus) hl moraaltheologie en beschouwende sociologie 1928-1945; 1923-1928 hl dogmatiek, dogmageschiedenis en apologie; in 1934 als rector magnificus rede 11de dies Sociale rechtvaardigheid 
: xPoortman - DBNL - xWikipedia 


1929/02/02 – Groningen  –  Polak, Leonard
Het probleem der buitenwereld
(hl geschiedenis der wijsbegeerte, der logica, der metafysica) rede opgenomen in Verspreide geschriften I (Van Oorschot, 1947; p. 40-56); zie 1912 

1929/10/22 – Nijmegen  –  Sassen, dr Ferd. 
Optimisme en pessimisme in de Grieksche wijsbegeerte
(hl in de geschiedenis der Grieken en Romeinen en in de geschiedenis der pedagogiek en didactiek) opvolger van Sormani; 1929-1945; 1946-1964 Leiden hl wijsbegeerte; zie C.E.M. Struyker Boudier: Een man van de geest. Hoofdstukken over leven en werken van Ferdinand Sassen (Valkhof Pers, Nijmegen, 1997) 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1930/06/02 – Utrecht  –  Berg, dr. I.J.M. van den 
Geest en leven 
(bijz hl de logica, de metaphysica, de zielkunde en de ethica vanwege de St. Radboud Stichting) opvolger van Beysens; 1930-1960 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1931/02/02 – Amsterdam UvA  Hartog, A.H. de 
De theologie en hare plaats in het kader der wetenschappen - ONLINE 
(gew hl wijsbegeerte van de godsdienst en zedekunde) 1930-1938 (overlijden); studiejaar 1933/1934 tijdelijk belast met de colleges in de wijsgerige inleiding tot de godsdienstwetenschap; 1926-1930 Utrecht bijz hl apologie van het christendom vanwege de dr. A.H. de Hartog-stichting, met inaugurele rede 18 oktober 1926: Grondbeginselen van het christendom 
: PoortmanDBNL - xWikipedia 

1931/10/14 – Utrecht  –  Visscher, H. (Hugo) 
Van de leer der praedestinatie bij Calvijn - ONLINE 
(afscheid gew hl de wijsbegeerte van den godsdienst, de zedekunde) zie 1904 

1931/10/19 – Utrecht  –  Severijn, dr. J. (Jo) 
De methode der godsdienstwetenschap - ONLINE 
(gew hl wijsgeerige ethiek, wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap, encyclopaedie der godgeleerdheid) opvolger van Visscher; 1931-1953; 1951-1966 (overlijden) bijz hl gereformeerde dogmatiek vanwege de Gereformeerde Bond 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1931/10/30 – Leiden  –  Holk, L.J. (Lambertus Jacobus) van 
Dynamisch pluralisme - ONLINE 
(gew hl encyclopaedie der godgeleerdheid, de wijsbegeerte van den godsdienst en de zedekunde) 1931-1942 en 1945-1964 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1932/10/10 – Amsterdam UvA  –  Pos, dr. H.J. 
Het apriori in de geesteswetenschappen - ONLINE 
(gew hl in de theoretische wijsbegeerte en de geschiedenis der wijsbegeerte) zie 1924 

1932/10/14 RUL – Korff, F.W.A. (Frederik Willem Adrianus)
De wetenschap des geloofs -
ONLINE 
(gew hl in de dogmatiek, christelijke ethiek, zendingswetenschap en kerkrecht)
1932-1942 (overlijden)

1932/10/24 – Utrecht  –  Franken, dr. J.C. (Johannes Christiaan) 
De systematiek der kritische philosophie
(gew hl de theoretische wijsbegeerte, de geschiedenis der wijsbegeerte en de psychologie, met uitzondering van de empirische psychologie) opvolger van B.J.H. Ovink; 1932-1941 (overlijden) 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 


1933/10/13 – Leiden  –  Hessing, J. (Jacob) 
Philosopheeren 'in den geest' van Hegel en universitair onderwijs
(bijz hl [Hegelsche philosophie], leerstoel vanwege het Bollandgenootschap voor Zuivere Rede) 1933-1944 (overlijden) 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1933/10/23 – Amsterdam UvA  –  Leendertz, dr. W. (Willem) 
Dogma en existentie
(bijz lec namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit) 1933-1946; 1924-1936 Rotterdam priv-doc in de wijsbegeerte; 1936-1945 Rotterdam bijz hl wijsbegeerte vanwege het Handels-Hoogeschool-Fonds; 1946-1954 Amsterdam UvA gew hl wijsbegeerte van de godsdienst en de zedekunde, en tevens 1946-1954 bijz hl vanwege de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit; Levensbericht door J.F. Heijbroek 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1934/01/17  Kampen    Honig, dr A.G. (Anthonie Gerrit) 
Van Comrie tot De Cock of: Het Credo der Afscheiding - ONLINE 
(afscheid hl dogmatiek en ethiek) tevens overdracht rectoraat; zie 1903 

1934/01/17  Kampen    Schilder, Klaas 
Barthiaanse existentie-filosofie contra gereformeerde geloofsgehoor-theologie - ONLINE 
(hl in de ethiek en de geschiedenis der wijsbegeerte) opvolger van Honig; 1934-1944; eerste uitgave van de rede in: Prof.Dr. K. Schilder. Eerste Rede, Eerste Optreden. Gereconstrueerd en ingelijst door Drs. E.A. de Boer (Van Wijnen, Franeker, 1989) 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1935/01/29 – Amsterdam UvA –  Loenen, D. (Dirk) 
Mens en Maatschappij bij Plato - ONLINE 
(priv-doc in de Staatsphilosophie der Grieks-Romeinse oudheid) 1934-1936; de rede is gepubliceerd in het Algemeen Nederlandsch tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie (februari 1935, pp. 99-118) onder de titel Mens en Maatschappij in Plato's "Republiek"; idem dito afzonderlijke uitgave Van Gorcum 1935; 1936-1945 priv-doc grieks-romeinse filosofie, inzonderheid de staatsfilosofie der klassieke oudheid; 1950-1963 bijz hl staatkundige theorieën der oudheid, met oratie 11 december 1950: Basileia. Oud-Griekse opvattingen over het koningschap; 1953-1960 gew hl oude geschiedenis en de griekse en romeinse antiquiteiten, met oratie 5 oktober 1953: Stasis. Enige aspecten van de begrippen partij- en klassenstrijd in oud-Griekenland; afscheidsrede 1 oktober 1960: Anthroopos. Griekse mensidealen 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1935/05/06 – Utrecht  –  Berkelbach van der Sprenkel, dr. S.F.H.J. 
Over de verkondiging
(bijz hl de practische godgeleerdheid, het Nederlands Hervormd kerkrecht, de leerstellige godgeleerdheid, de christelijke zedekunde namens de Instelling tot het opleiden van leeraren voor het hervormd kerkgenootschap) 1935-1952; enige informatie alhier 
: xPoortman - DBNL - xWikipedia 

1935/10/23 – Amsterdam UvA  –  Westendorp Boerma, dr. N.
Aan gene zijde van het geweten - ONLINE 
(bijz lec christelijke zedenleer namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit) 1935-1944; 1939-1942 tevens bgew hl 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1936/01/30  Groningen    Plessner, Helmuth 
Die Aufgabe der philosophischen Anthropologie 
(ol priv-doc filosofische anthropologie) rede gepubliceerd in het door Arthur Liebert uitgegeven exil-tijdschrift Philosophia, 2 (Belgrado, 1937); 1935-1939; 1938-1939 tevens priv-doc sociologie, met op 18 oktober 1938 een openbare les bij aanvang van zijn colleges en bij de opening van Het Sociologisch Instituut, getiteld Over het object en de beteekenis der sociologie; 1939-1943 bijz hl sociologie vanwege de stichting Het Sociologisch Instituut, met oratie 28 oktober 1939 De huidige verhouding tusschen oorlog en vrede; 1946-1951 hl filosofie; zie de inleiding 'Aan deze zijde van de utopie'. De wijsgerige antropologie van Helmuth Plessner door Jos de Mul, in: Carole Dietze, Helmuth Plessner, leven en werk (Lemniscaat, Rotterdam, 2014) 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1936/05/01 – Rotterdam  –  Leendertz, dr W. 
Ratio en Existentie
(bijz hl wijsbegeerte vanwege het Handels-Hoogeschool-Fonds) zie 1933 

1936/10/12  Amsterdam UvA   Stegenga Azn. (Aneszoon), P. (Popke) 
Over het verband tusschen religie en zedelijkheid 

(bijz hl biblica, christelijke ethiek en praktische theologie vanwege de 
Evangelisch Lutherse Synode) 1936-1944; zijn voorgangers (Loosjes, daarvoor Völter) en zijn opvolger (Boendermaker) doceerden niet de ethiek 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1936/11/16 – Utrecht  –  Kernkamp, dr. W.J.A. 
Pan-Arabische beweging en Islam
(bijz hl het Arabisch en de instellingen van den Islam namens het fonds ten behoeve van Indologische studieën) 1936-1946; 1942-1946 bijz hl in het Indisch staatsrecht; 1946-1952 gew hl het staatsrecht, het administratief recht en de wijsbegeerte van het recht 
: xPoortman - DBNL - Wikipedia 


1937/05-29  Amsterdam UvA    Mannoury, G.
De schoonheid der wiskunde als signifisch probleem - ONLINE (tegen betaling) 
(afscheid hl meetkunde, mechanica en wijsbegeerte der wiskunde) rede in Synthese, vol. 2, no. 6 (1937); zie 1903 

1937/09/27 – Amsterdam UvA  –  Heyting, A. 
Ruimteleer en axiomatiek
(lec meetkunde, algebra en wijsbegeerte der mathesis) opvolger van Mannoury; 1937-1948; 1936-1937 privaatdocent voor intuïtionistische wiskunde, met openbare les op 30 november 1936: De ontwikkeling van de intuïtionistische wiskunde1948-1965 gew hl meetkunde, algebra en wijsbegeerte der wiskunde; 1965-1968 gew hl zuivere wiskunde en wijsbegeerte der wiskunde 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1937/10/05 – Groningen  –  Semmelink, Jan Herman
Bijbelsch-theologische gedachten van prof. dr. J.H. Gunning
(bijz hl bijbelse- en praktische godgeleerdheid, christelijke zedekunde, christelijke zending, vanwege de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk) 1937-1958 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

1937/12/03 – Leiden  –  Kraemer, Hendrik
De wortelen van het syncretisme - ONLINE 
(gew hl de geschiedenis der godsdiensten en de phaenomenologie van den godsdienst) opvolger van Kristensen; 1937-1942 en 1945-1948 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 


1939/02/07 – Amsterdam UvA  –  Reichling, A.J.B.N. 
Over essentiële en toevallige grammatica-regels
(priv-doc theorie der taal, inzonderheid hoofdstukken uit de psychologie en filosofie der taal) 1938-1946; 1946-1951 bgew hl algemene taalwetenschap, oratie 12 mei 1947: Wat is algemene taalwetenschap?; 1951-1968 gew hl algemene taalwetenschap; afscheidscollege 9 november 1968: Wat is betekenis?; na emeritaat 1968-1969 onderwijsopdracht taalfilosofie 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1939/10/13 – Groningen  –  Vos, dr H. de 
Christelijk humanisme in het licht der nieuwere wijsbegeerte
(priv-doc nieuwere wijsbegeerte van den godsdienst) 1939-1946; 1946-1948 Amsterdam UvA bijz hl vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en gew hl bijbelse theologie, de christelijke ethiek, de praktische theologie en het Nederlands Hervormd kerkrecht; 1948-1966 Groningen gew hl wijsgerige inleiding, ethiek en godsdienstfilosofie 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1939/09/25 – Amsterdam UvA  –  Westendorp Boerma, dr N.
De wetenschaps-opvatting van een theoloog
(bgew hl in de zedekunde en de wijsbegeerte van den godsdienst) zie 1935 


1941 Leiden   Goedewaagen, dr. T.
(bijz hl in de nieuwere wijsbegeerte namens de Nederlandsche Stichting tot Bevordering van de Studie van het Nationaal-Socialisme) zie ook hieronder bij Krekel; zie 1925 

1941 Leiden –  Krekel, dr. Hendrik
(bgew hl in de wijsbegeerte van de geschiedenis) geen rede; de Leidse Universiteit was van 26 november 1940 tot september 1945 gesloten, zodat Krekel zijn functie niet heeft kunnen uitoefenen 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 


1942 Leiden   Greven, dr. E. 
(bijz hl in de parapsychologie en de parapsychologische philosophie vanwege het Gezelschap voor Philosophie en Parapsychologie) 1943-1945; als hierboven bij Krekel; Eugen Adolph Greven (Coblenz (Pruisen), 21 juni 1879 – 1959?)

1942/04/25 – Groningen  –  Oyen, dr H. van 
Logos en ethos
(hl Wijsgerige inleiding, wijsbegeerte van de godsdienst en zedekunst) opvolger van Aalders; 1942-1948 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1943 Utrecht  Goedewaagen, dr. Tobie 
(gew hl de theoretische wijsbegeerte, de geschiedenis der wijsbegeerte en de psychologie, met uitzondering van de empirische psychologie) 22 juli 1943 een lezing (was het zijn inaugurele rede?): Niederländischen Humanismus in Vergangenheit und Gegenwart; zie 1925 


1945/10/26  Leiden    Miskotte, K.H. (Kornelis Heiko)
De praktische zin van de Eenvoud Gods
(gew hl dogmatiek, theologische ethiek, kerkrecht, zendingswetenschap) 1945-1959; de leeropdracht van zijn opvolger H. Berkhof bevatte niet de theologische ethiek; Levensbericht door Berkhof 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1945/10/29 – Amsterdam UvA  –  Friethoff O.P., mag. dr. C.X.J.M. (Caspar) 
Kennen na de dood - ONLINE 
(bijz hl thomistische wijsbegeerte vanwege het Episcopaat der Rooms-Katholieke Kerk) opvolger van Welschen; 1942-1951 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1945/11/09 – Nijmegen – Melsen, dr A.G.M. (Andreas Gerardus Maria) van 
Eenheid en verscheidenheid der wetenschap
(lec natuurfilosofie, logica en logistiek) 1945-1946; 1946-1977 Nijmegen hl natuurphilosophie, logica, logistiek en inleiding tot de wijsbegeerte (voor natuurphilosophie was Van Melsen de opvolger van Brandsma - zie Ad Lansink voor BWG over Van Melsen); 1977 emeritaat, 1977-1985 voorzitter stuurgroep Katholiek Studiecentrum, afscheidsrede 19851954-1966 tevens Groningen bgew hl filosofie der exacte wetenschappen en logica; te Nijmegen als rector op 17 oktober 1955 de 32ste dies-rede Leven en niet-leven; Herdenking door Braakhuis  
: Poortman - DBNLWikipedia (Duits) 

1945/11/26 – Amsterdam UvA  –  Kisch, mr I. (Izaak) 
Universalisme oud en nieuw - ONLINE 
(gew hl encyclopaedie der rechtswetenschap, de wijsbegeerte des rechts en rechtsvergelijking) 1945-1956; 1935-1940 priv-doc rechtsvergelijking en buitenlands privaatrecht, met openbare les 6 juni 1935 Rechtsvergelijking en handelsrecht (na afloop van het college op 26 november 1940 sprak hij deze woorden); 1956-1976 gew hl wijsbegeerte des rechts en rechtsvergelijking; Levensbericht door Langemeijer 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1945/11/30 – Nijmegen  –  Smits van Waesberghe S.J., dr M.M.J. (Marcel) 
Het verschijnsel van de opheffing des geestes bij Jan van Ruusbroec en Hendrik Herp
(lec geschiedenis van ascese en mystiek) opvolger van Brandsma; 1945-1957 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

NB Over de opvolgers van Brandsma met betrekking tot de mystiek - die hier verder niet zijn opgenomen - meldt Van Dijk (notities tussen [ ] ingevoegd): 

"De leerstoel spiritualiteit werd na Titus Brandsma O.Carm. (1923-1942) achtereenvolgens bezet door Marcel Smits van Waesberghe SJ (1945-1957), 

- Ephraem Hendrikx OSA (1957-1974) [1957-1961 lec in de geschiedenis van de ascese en de mystiek en in de geschiedenis van de vroomheid, met op 8 mei 1959 de openbare les Lekenspiritualiteit. Een probleem in de geschiedenis van de Kerk; 1961-1974 bgew hl in de geschiedenis van de ascese en de mystiek en in de geschiedenis van de vroomheid, met rede 2 februari 1962: De H. Schrift als bron van vroomheid in de loop der eeuwen; 1952-1957[?] privaatdocent 'de H. Augustinus als Kerkvader en theoloog' met 10 oktober 1952 openbare les: Augustinus en de reïntegratie van theologie en geloofsverkondiging; (Venlo, 24 december 1909 – Nijmegen, 31 december 1985)] 
 : Poortman - DBNL - xWikipedia 

- Otger Steggink O.Carm. (1974-1989) 
 : Poortman - DBNL - xWikipedia 

- Kees Waaijman O.Carm. (1989-2007) 
 : Poortman - xDBNL - xWikipedia 

- Frans Maas (2007-2011) 
 : Poortman - xDBNL - xWikipedia 

- Peter Nissen (2012-heden) 
 : xPoortman - DBNL - Wikipedia 

Tot en met 1974 luidde de leeropdracht: geschiedenis van de ascese en de mystiek; vanaf 1974: geschiedenis en thematiek van de spiritualiteit; vanaf 2012: spiritualiteitsstudies." 
Dr. Rudolf Th. M. van Dijk O.Carm, Titus Brandsma en zijn betekenis voor de exploratie van de Moderne Devotie, referaat 17 december 2012 


1946/01/30 – Kampen  –  Brillenburg Wurth, G. (Gerrit) 
Kerk en sociale-ethiek ONLINE 
(hl ethiek, evangelistiek en filosofie) 1945-1963 (overlijden); tevens 1949-1963 Amsterdam VU leeropdracht sociale ethiek, alwaar in 1963 benoemd tot bgew hl theologie; In memoriam door G. de Jong 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1946/02/11 – Amsterdam UvA  –  Leendertz, prof.dr. W.
De middenweg en het midden
(gew hl wijsbegeerte van de godsdienst en de zedekunde) zie 1933 

1946/03/29 – Leiden  –  Locher, Th.J.G. (Theodor Jakob Gottlieb) 
Over de verhouding van Oost en West in de Europese geschiedenis
(hl in de algemene geschiedenis) opvolger van Huizinga; 1946-1963; 1963-1970 hl algemene geschiedenis en de wijsbegeerte der geschiedenis 
: Poortman - DBNL - Wikipedia (Slowaaks) 

1946/05/17 – Leiden  –  Sassen, dr. F.L.R. 
Katholicisme en wijsgeerig denken - ONLINE 
(hl in de wijsbegeerte) zie 1929 

1946/06/07 – Leiden  –  Langemeijer, mr. G.E. (Gerard Eduard) 
Ons oordeel over wat recht moet zijn
(bgew hl inleiding tot de rechtswetenschappen) 1946-1952; 1952-1958 bgew hl inleiding tot de rechtswetenschap en wijsbegeerte van het recht; bleef tot in 1961 aan voor het onderwijs in de wijsbegeerte van het recht; Levensbericht door J. Remmelink 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

1946/06/15 – Groningen  –  Plessner, dr H. 
Is er vooruitgang in de wijsbegeerte?
(hl filosofie) opvolger van Polak; rede in Duitse vertaling onder de titel Gibt es einen Fortschritt in der Philosophie? verschenen in het tijdschrift Studia Philosophica. Jahrbuch der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft. Annuaire de la Société Suisse de Philosophie, 7. Jg, (1947); zie 1936 

1946/06/24 – Amsterdam UvA  –  Mönnich, prof.dr. C.W. (Conrad Willem) 
Het verzwegen dogma
(bgew hl wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap en geschiedenis der leerstellingen van de christelijke godsdienst) 1946-1952; 1952-1966 gew hl wijsgeerige inleiding tot de godsdienstwetenschap en geschiedenis der leerstellingen van de christelijke godsdienst; 1966-1968 gew hl geschiedenis der leerstellingen van de christelijke godsdienst en encyclopedie der godgeleerdheid; 1968-1974 gew hl geschiedenis van het christendom en van de christelijke leerstellingen in de Oudheid en Middeleeuwen en de encyclopedie der godgeleerdheid; 1974-1981 gew hl de geschiedenis van het christendom en van de christelijke leerstellingen in de laat-westerse middeleeuwen en de nieuwe tijd (800-1800) en de encyclopedie der godgeleerdheid; afscheidscollege 11 juni 1982: De klassieke erfenis, opgenomen in Saecula saeculorum. Opstellen aangeboden aan C.W. Mönnich (1982) 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1946/09/23 – Amsterdam UvA  –  Beth, dr E.W. 
De strekking en het bestaansrecht der metaphysica in verband met de toekomst der wijsbegeerte - ONLINE 
(bgew hl logica en haar geschiedenis en de filosofie der exacte wetenschappen) 1946-1949; 1949-1964 (overlijden) gew hl logica en haar geschiedenis en de filosofie der exacte wetenschappen; Herdenking door Van Melsen 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1946/09/30 – Amsterdam UvA  –  Oldewelt, dr H.M.J. (Hendrik Marie Johan) 
Mensch en wijsgeer
(bgew hl cultuurphilosophie en haar geschiedenis) 1946-1950; 1948-1950 bgew hl filosofische antropologie; 1950-1952 gew hl cultuurfilosofie en haar geschiedenis; 1950-1952 gew hl filosofische antropologie; 1952-1967 gew hl filosofische antropologie en haar geschiedenis 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1946/10/04 – Nijmegen  –  Robbers S.J., dr H. 
Geschiedenis der philosophie en neo-thomisme
(hl in de geschiedenis der wijsbegeerte en de bijzondere vraagstukken der natuurlijke godsleer) opvolger van Sassen; 1945-1965 (vanaf 1957, na afscheid Bellon, tevens leeropdracht wijsbegeerte der geschiedenis); Robbers sprak bij de herdenking van het zesde lustrum van de universiteit op 15 mei 1954 een rede uit, getiteld Wijsgeren over hoge deugd en heiligheid 
Poortman - DBNL - xWikipedia 

1946/10/07 – Leiden  –  Poortman, J.J.
De mogelijkheid van de metaphysica
(priv-doc kennistheoretische grondslagen van de metaphysica) 1946-1958; 1958-1966 bijz hl metafysica in de geest der theosofie namens de Stichting Proklos; rede opgenomen in: Variaties op één en meer themata (1947); korte bespreking in de Nieuwe Leidsche Courant van 9 oktober 1946 
: Poortman - DBNL -
 Wikipedia 

1946/10/11 – Leiden  –  Laer, dr. P.H. van 
Natuurwetenschap en thomistische wijsbegeerte
(bijz hl thomistische wijsbegeerte vanwege de Sint Radboudstichting) opvolger van Welschen; 1946-1976 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1946/10/23 – Nijmegen  –  Schellekens O.P., dr J.A.J. [Fons]
De theologia moralis als practische wetenschap
(hl moraaltheologie en mystiek[?] en algemene sociologie[?]) opvolger van Kors; 1946-1954 (getroffen door een hersenbloeding); Alphonsus Jacobus Antonius Josephus Schellekens O.P. (Dongen, 2 maart 1905 - Nijmegen, 8 maart 1969) 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 

1946/10/25 – Nijmegen  –  Melsen, dr A.G.M. van 
Het nut der wijsbegeerte
(hl natuurphilosophie, logica, logistiek en inleiding tot de wijsbegeerte) zie 1945 

1946/11/22 – Nijmegen  –  Peters C.s.s.R., dr J.A.J. (Jan) 
De wijsgerige geesteshouding
(hl kenleer en metaphysica met inbegrip van de natuurlijke godsleer) 1946-1961 (overlijden) 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1946/11/25 – Amsterdam UvA  –  Bleeker, dr C.J. 
De godsdienstige beteekenis van oog en oor (Een phaenomenologische studie) - ONLINE 
(hl geschiedenis der godsdiensten en encyclopaedie der godgeleerdheid)
1946-1962; 1962-1969 gew hl geschiedenis van de godsdiensten en de fenomenologie van de godsdienst 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1946/11/26 – Amsterdam UvA – Piccardt, K.L. 
Goed- en schoonheid als universeele cultureele waarden

(priv-doc wijsbegeerte, openbare les gegeven bij den aanvang van zijn college's in de leer der waarden als onderdeel der philosophie)
1946-[?]; 1955-[?] hl aan de Bijzondere Faculteit, zie 1956 en zie ook 'Open brief aan prof. mr. dr. G. van den Bergh' in Algemeen Handelsblad van 7 december 1960, een antwoord op het artikel 'Bescherming van de professorstitel is niet nodig' van Van den Bergh, die later nog reageerde; Karel Lodewijk Piccardt (Amsterdam, 8 april 1902 – Amsterdam, 27 april 1982), gehuwd 1928 met Jacoba Cornelia Schilleman (Brielle, 16 juni 1908 – ?) en vermoedelijk later hertrouwd, promoveerde in 1936 bij Polak in Groningen; was notaris te Amsterdam 1940-1972


1947/01/20 – Amsterdam UvA  –  Vos, H. de
De Christelijke idee der humaniteit - ONLINE 
(bijz hl vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en gew hl bijbelse theologie, de christelijke ethiek, de praktische theologie en het Nederlands Hervormd kerkrecht) zie 1939 

1947/01/22 – Amsterdam UvA  –  Maarse, J. (Jan) 
Over de methodiek der zedekunde en enkele moeilijkheden verbonden aan de empirische beoefeningswijze
(priv-doc methodenleer der ethiek)
1947-1955 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1947/05/19 – Utrecht  –  Vogel, prof.dr. C.J. de
Een groot probleem uit de antieke wijsbegeerte gezien in zijn historisch perspectief - ONLINE 
(gew hl de geschiedenis der antieke en middeleeuwse wijsbegeerte) 1947-1968; 1968-1974 gew hl de wijsbegeerte van de klassieke oudheid en de oud-christelijke wijsbegeerte 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1947/11/03 – Utrecht  –  Ruler, A.A. (Arnold Albert) van 
Het koninkrijk Gods en de geschiedenis
(bijz hl de bijbelse godgeleerdheid, de geschiedenis der Nederlands Hervormde kerk en haar leerstellingen en de christelijke zending vanwege de Nederlands Hervormde Kerk)
1947-1952; 1952-1970 (overlijden) bijz hl dogmatiek, ethiek, geschiedenis der Nederlands Hervormde Kerk en haar symbolische en liturgische geschriften en het kerkrecht vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

1947/11/14 – Nijmegen  –  Strasser, dr S. 
Objectiviteit en objectivisme
(bgew hl wijsgerige psychologie en anthropologie)
1947-1948; 1948-1970 gew hl de wijsgerige psychologie en antropologie, de normatieve pedagogie en de geschiedenis van de pedagogie[?]; 1970-1975 gew hl de wijsgerige psychologie en antropologie 
: Poortman - DBNL - Wikipedia (Duits) 

1947/11/17 – Utrecht  –  Ven, J.J.M. (Josephus Joannes Maria) van der 
Eigendom en arbeid in het Burgerlijk Wetboek
(bgew hl het arbeidsrecht) 1947-1950 (evenzo te Nijmegen, alwaar op 19 november 1947 inaugurele rede De eenheid van het arbeidsrecht); 1942-[1947?] Utrecht priv-doc arbeidsrecht, met 15 oktober 1942 openbare les Arbeid en recht; 1950-1972 Utrecht gew hl het arbeidsrecht, de sociologie van het recht en de wijsbegeerte van het recht 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1947/11/18 – Amsterdam UvA  –  Delfgaauw, dr. B.M.I.
Existentiële verwondering
(privaatdocent existentie-filosofie) 1947-1961; 1961-1982 Groningen hl wijsbegeerte 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1947/12/15 – Nijmegen  –  Eck, D. (Dirk) van 
Berechting van oorlogsmisdadigers en de gronden voor een internationaal strafrecht  
(gew hl in het strafrecht, het strafprocesrecht en de criminologie) 1947-1956; 1939-1943 lec in het strafprocesrecht en de criminologie, met op 19 september 1940 de rede Over de Waarde der crimineele Statistiek; 1956-1968 (overlijden) hl strafrecht, strafprocesrecht, criminologie en rechtsfilosofie (in deze opvolger van Duynstee); op 17 oktober 1956 sprak Van Eck als rector magnificus een rede bij de viering van de drieëndertigste dies natalis uit: De strafrechter tegenover het gewetensbezwaar 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 

1947 – Universiteit van Indonesië te Batavia – H.Th.M. Jacobs S.J. leerstoel aristotelisch-thomistische wijsbegeerte vanwege de stichting Sapientia


1948/04/12 – Utrecht  –  Zuidema, S.U. (Sytse Ulbe) 
Nacht zonder dageraad. Naar aanleiding van het atheïstisch en nihilistisch existentialisme van Jean-Paul Sartre - ONLINE 
(bijz hl vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen in de Calvinistische Wijsbegeerte) eerste bezetter van deze leerstoel; 1948-1954; ook 1948-1954 bgew hl filosofie VU; 1954-1957 Amsterdam VU gew hl filosofie; 1957-1971 (afscheid 1972) Amsterdam VU gew hl wijsbegeerte, geschiedenis van de wijsbegeerte en wijsgerige antropologie; over Zuidema in de discussie omtrent Sartre's existentialisme zie Wim Berkelaar (Radix 20, 1994): "Nacht zonder dageraad"? Een protestantse controverse rond het atheïstische existentialisme van Jean-Paul Sartre 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1948/04/28 – Groningen  –  Oyen, prof. dr H. (Hendrik) van
Op weg naar een christelijke wijsbegeerte? - ONLINE 
(afscheid hl Wijsgerige inleiding, wijsbegeerte van de godsdienst en zedekunst) zie 1942 

1948/06/09 – Amsterdam VU  –  Zuidema, S.U.
De mensch als historie - ONLINE 
(bgew hl filosofie) zie 1948 

1948/10/01 – Leiden  –  Hidding, K.A.H.
De Spiegel der Waarheid - ONLINE 
(gew hl geschiedenis van de godsdiensten en de phaenomenologie van de godsdienst) opvolger van Kraemer; 1948-1972 
: Poortman - DBNL -
 Wikipedia (Duits) 

1948/10/15 – Nijmegen  –  Boxtel, dr. J.J.P. van 
Waarde-ethiek en zijnsleer
(lec ethica) 1948-1952; 1952-1972 (overlijden 12 november 1972) hl in de ethica en wijsgerige politiek 
: PoortmanDBNL - Wikipedia 

1948/10/16 – Groningen  –  Popma, dr K.J. 
Achtergrond der wijsbegeerte - ONLINE 
(bijz hl namens de Stichting bijzondere leerstoelen calvinistische wijsbegeerte aan openbare universiteiten en hoogescholen) 1948-1974; tevens 1955-1974 (opvolger van Zuidema) Utrecht bijz hl calvinistische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte namens de Stichting voor bijzondere leerstoelen in calvinistische wijsbegeerte aan openbare universiteiten en hogescholen 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1948/10/18 – Nijmegen  –  Pol, dr W.H. van de
Geloof en werkelijkheid in het reformatorisch protestantisme
(bgew hl in de phaenomenologie van het protestantisme) 1948-1956; 1956-1967 gew hl in de fenomenologie van het protestantisme; Levensbericht door G. Puchinger 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1948/12/10 – Leiden  –  Bruijn, J.C. (Johan Cornelis)
Philosophia Perennis
(bijz hl wijsbegeerte in de geest van Hegel vanwege de Bollandstichting) 1948-1961; artikel bij de zeventigste verjaardag van Bruijn in Leidsch Dagblad van 26 oktober 1957; de Kroon weigerde in 1962 de benoeming van G.M. de Gelder als opvolger van Bruijn 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 

1948/??/?? – Utrecht  –  Rambonnet, mr. dr. H.G. (Henri Gérard) 
De betekenis der wijsbegeerte voor de rechtswetenschap 
(ol priv-doc rechtsphilosophie) 1947[?]-1950[?]; 
Batavia, 27 oktober 1909 - Klerksdorp (Zuid-Afrika), 5 januari 1976 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 


1949/01/29 – Groningen  –  Vos, dr H. (Harmen) de 
Verdraagzaamheid
(gew hl wijsgerige inleiding, ethiek en godsdienstfilosofie) zie 1939 

1949/03/21 – Amsterdam UvA  –  Smelik, prof.dr. E.L. (Evert Louis) 
Het gesprek in de pastorale theologie
(bijz hl vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en gew hl bijbelse godgeleerdheid, de christelijke zedekunde, de praktische godgeleerdheid en de het Nederlands Hervormd kerkrecht) opvolger van De Vos; 1949-1967 (vervroegd emeritaat); Levensbericht door J.W. Schulte Nordholt 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1949/05/16 – Amsterdam UvA  –  Heyting, A. 
Spanningen in de wiskunde - ONLINE 
(gew hl meetkunde, algebra en wijsbegeerte der wiskunde) rede ook gepubliceerd in Euclides, jaargang 25 (1949-1950), verdeeld over nummers 4 (p. 233-236) en nummer 6 (p. 301-312); zie 1937 

1949/10/14 – Leiden    Mekkes, J.P.A. (Johan) 
De beteekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der wetsidee
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte) 1949-1968; 1947-1972 Rotterdam bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte; 1963-1970 Eindhoven bijz hl calvinistische wijsbegeerte, bijzonderlijk in haar betrekkingen tot de techniek; tevens ??[1957 of eerder]-1975 hl staatsleer aan de Hogere Krijgsschool te Den Haag 
: Poortman - DBNL - Wikipedia (Engels) 


1950/10/27 – Leiden  –  Tjan, dr. Tjoe Som
De plaats van de studie der kanonieke boeken in de chinese filosofie
(bijz hl in de Chinese wijsbegeerte vanwege het Leids Universiteitsfonds) 1950-1952; vanaf 1952 hl Chinees te Djakarta 
: Poortman - DBNL - Wikipedia (Indonesisch) 


1951/04/16 – Utrecht  –  Kuypers, dr K. 
Wetenschap en kunde - ONLINE 
(bgew hl de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte (na de middeleeuwen)) 1950-1954; 1954-1971 gew hl de theoretische wijsbegeerte en de geschiedenis der wijsbegeerte na de middeleeuwen; 1936-1943 Amsterdam UvA priv-doc philosophie der geesteswetenschappen; Levensbericht door Aler 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1951/04/26 – Utrecht  –  Peursen, dr C.A. (Cornelis Anthonie) van
Het inleidende karakter der wijsbegeerte - ONLINE 
(lector in de inleiding tot de wijsbegeerte) 1950-1953; 1953-1960 Groningen (opvolger van Plessner) hl wijsbegeerte en de geschiedenis der wijsbegeerte; 1960-1982 Leiden hl wijsbegeerte; 1963-1985 Amsterdam VU bgew hl 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1951/05/29  Groningen    Plessner, H. 
Nederland en de wijsbegeerte - ONLINE 
(afscheid hl filosofie) rede gepubliceerd in De Gids, Algemeen cultureel maandblad nr. 115 (1952); zie 1936 

1951/10/24  Delft  –  Riessen, dr.ir. H. van 
De verantwoordelijkheid van de ingenieur als wijsgerig probleem 
(bijz hl in de Calvinistische wijsbegeerte, in het bijzonder in haar betrekking tot de techniek) 1951-1974; tevens 1961-1963 Eindhoven bijz hl vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische wijsbegeerte, 1961-1963 KMA Breda bgew hl filosofie en 1963-1981 Amsterdam VU gew hl in de wijsbegeerte, in het bijzonder de brede systematiek en de cultuurfilosofie (later 'systematische wijsbegeerte en cultuurfilosofie') 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1951/10/29 – Amsterdam UvA  –  Barendse, B.A.M. 
Intellect en rede: een aspect van het probleem der eenheid en veelheid
(bijz hl thomistische wijsbegeerte namens het Episcopaat der Rooms-Katholieke Kerk)
opvolger van Friethoff; 1951-1973 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 


1952/05/17 – Groningen  –  Baaren, dr. Th. P. van
Geruststellingsriten. Een bijdrage tot de critiek op de gangbare opvattingen over magie
(gew hl geschiedenis der godsdiensten, phaenomenologie van de godsdienst, encyclopaedie der godgeleerdheid en oud-Egyptische taal- en letterkunde) 1952-1963; 1963-1969 hl geschiedenis der godsdiensten, de fenomenologie van de godsdienst en de encyclopedie der godgeleerdheid; 1969-1981 hl geschiedenis der godsdienst en de fenomenologie der godsdienst 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1952/09/24[25?]  Delft    Wal, dr L.G. (Libbe Gerrit) van der 
De verzaking der objectiviteit - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte, in het bijzonder in verband met de humanistische levens- en wereldbeschouwing, vanwege de Humanistische Stichting “Socrates”) 1951-1966 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1952/10/21 – Amsterdam UvA  –  Dubbink, dr Jan Hendrikus (Henk) 
Enige beschouwingen over de Russische Wijsbegeerte
(ol priv-doc in de geschiedenis der Russische wijsbegeerte)
1952-1966; 1966-1975 (opvolger van Poortman) Leiden bijz hl vanwege de Stichting Proklos in de metafysica in de geest van de theosofie 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 


1953/09/30 – Delft  –  Tellegen, dr. ir. F.Ph.A. 
Aard en zin van de technische bedrijvigheid
(bijz hl thomistische wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting) 1953-1965; 1957-1959 Eindhoven bgew hl wijsbegeerte; 1960-1970 Eindhoven gew hl wijsbegeerte 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1953/10/17 – Groningen  –  Peursen, dr mr C.A. van
De tijd bij Augustinus en Husserl
(hl wijsbegeerte en de geschiedenis der wijsbegeerte) zie 1951 

1953/11/19  Rotterdam    Kazemier, mr B.H. (Brugt Hendrik) 
Twee facetten van hedendaags filosoferen 
(bgew hl methodologie en wijsbegeerte) 1953-1968; in 1947 werd Kazemier benoemd tot hl in het strafrecht, de strafvordering en de wijsbegeerte van het recht te Groningen, maar die benoeming is een jaar later op zijn verzoek ingetrokken 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1953/11/26  Tilburg    Plattel, M.A.D. (Martinus Antonius Dominikus) 
Sociologie en sociale ethica
(ol lector in de sociale wijsbegeerte en de methodologie van de sociologie) 1953-1954; 1954-1986 (deels opvolger van Weve) gew hl sociale wijsbegeerte, sociale ethiek en geschiedenis der wijsbegeerte (hield op 21 november 1961 als rector magnificus bij de 34e herdenking dies natalis de rede Situatieethiek en natuurwet; 1973-1983 tevens bgew hl in de wijsbegeerte aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda; [Zwolle, 27 augustus 1921 - Tilburg, 30 november 2014] In memoriam door Berns 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1953/11/27 – Nijmegen  –  Boxtel, dr. J.J.P. van 
Herstel der Liefde in de sociale wijsbegeerte
(hl ethica, algemene sociologie en wijsgerige politiek) zie 1948 


1954/06/22  Tilburg    Weve o.p., mag.prof.dr. F.A. 
Zijn en Hebben: Karl Marx, Gabriel Marcel en St. Thomas [?] 
(afscheid hl logica, wijsgerige psychologie, ethica en normatieve sociologie) onuitgegeven? zie 1927 

1954/10/01 – Amsterdam UvA  –  Leendertz, prof.dr. W.
Hetzelfde is niet altijd hetzelfde
(afscheid hl wijsbegeerte van de godsdienst en de zedekunde) zie 1933 

1954/10/04 – Amsterdam UvA  –  Oosterbaan, prof.mr.dr. J.A.
Het midden en de middelaar
(gew hl wijsbegeerte van de godsdienst en de zedekunde) 1954-1977; tevens 1954-1977 bijz hl christelijke geloofsleer en christelijke zedeleer namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 

1954/10/07 – Tilburg  –  Plattel o.p., dr M.G. (Guilielmus) 
De ambiguïteit van de gemeenschapsorganisatie
(gew hl sociale wijsbegeerte, sociale ethiek en geschiedenis der wijsbegeerte) zie 1953 

1954/10/08 – Leiden  –  Rasker, Albert Jan 
Het gezag van de heilige schrift 
(bijz hl bijbelse theologie, practische theologie, de geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk en van haar symbolische en liturgische geschriften vanwege de Nederlands Hervormde Kerk) 1954-1960; 1960-1974 bijz hl geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk en haar symbolische en liturgische geschriften, christelijke ethiek, wezen en geschiedenis van het apostolaat vanwege de Nederlands Hervormde Kerk 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia (Duits) 

1954/11/13 – Groningen  –  Melsen, dr A.G.M. van 
De wijsbegeerte der exacte wetenschap - ONLINE 
(bgew hl filosofie der exacte wetenschappen en logica) zie 1945 


1955/02/01 – Amsterdam UvA  –  Kwee, dr Swan Liat 
Het interculturele contact als studieveld der vergelijkende wijsbegeerte
(priv-doc methodiek der vergelijkende wijsbegeerte)
1955-1957; 1970-1984 Eindhoven hl algemene wijsbegeerte 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1955/02/10 – Tilburg  –  Loeff, mr dr J.J. 
Verhouding staat en rechtsgemeenschap mede in verband met de traditionele Katholieke Staatsleer
(bgew hl in de wijsbegeerte van staat en gemeenschap alsmede in de inleiding tot de wijsbegeerte en de ethica) deels opvolger van Weve; 1954-1973 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 

1955/03/07 – Utrecht  –  Popma, dr K.J. 
De duurzaamheid der wijsbegeerte
(bijz hl calvinistische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte namens de Stichting voor bijzondere leerstoelen in calvinistische wijsbegeerte aan openbare universiteiten en hogescholen)
zie 1948 

1955/03/11 – Leiden  –  Berg, J.H. (Jan Hendrik) van den 
Over neurotiserende factoren
(bgew hl in de fenomenologische methode en de conflictpsychologie) 1954-1956; 1956-1957 bgew hl de fenomenologische methode, de conflictpsychologie en de pastorale psychologie; 1957-1963 gew hl in de fenomenologische methode en de conflictpsychologie; 1963-1979 gew hl sociale wetenschappen [of sociale geschiedenis?];1948-1951 Utrecht priv-doc in de phaenomenologische psychopathologie, met 15 februari 1949 openbare les Over zwijgen en verzwijgen; 1951-1954 Utrecht bijz hl pastorale psychologie en psychopathologie vanwege het Utrechts Universiteitsfonds, met inaugurele rede 31 maart 1952: Psychologie en theologische anthropologie; afscheidscollege gew hl sociale wetenschappen Leiden 14 september 1979: Het onderste kakebeen. Een metabletische les (ook gepubliceerd in: De Uil van Minerva. Tijdschrift voor geschiedenis en wijsbegeerte van de cultuur, volume 6, nummer 1, herfst 1989); over Van den Berg: Hub Zwart, Boude bewoordingen (Klement/Pelckmans, Kampen/Kapellen, 2002) 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1955/05/17  Leiden    Dibon, P.A.G. (Paul Auguste Georges) 
Sur l'histoire de la philosophie cartésienne 
(priv-doc Franse wijsbegeerte) 1955-1963; tevens 1956-1957 Utrecht priv-doc Franse filosofie; 1963-?? bgew hl in de Franse letterkunde, vooral met het oog op de culturele betrekkingen tussen Frankrijk en de Nederlanden in de 17e eeuw, met 15[?] oktober 1963 de inaugurele rede Le voyage en France des étudiants néerlandais au XVIIème siècle; zie over Dibon H.H. Kubbinga in De Zeventiende Eeuw (1993): De Republiek in Frans perspectief IV 

: Poortman - DBNLWikipedia (Duits) 

1955/09/27  Amsterdam VU    Smit, M.C. (Meijer Cornelis)
Het goddelijk geheim in de geschiedenis 
(hl in de geschiedenis der middeleeuwen en in de theorie der geschiedenis) 1955-1962; 1962-1970 hl in de geschiedenis der middeleeuwen en in de theorie en de wijsbegeerte der geschiedenis; 1970-[1981 (overlijden)?]? (deels opvolger van Zuidema) hi in de geschiedenis van de wijsbegeerte en de middeleeuwse en moderne roomskatholieke wijsbegeerte [formulering onzeker]
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1955/10/17 – Utrecht  –  Loen, dr ir A.E. (Arnoldus Ewout) 
De plaats der wijsbegeerte in de theologische faculteit
(hl wijsgerige inleiding tot de godsdienstwetenschap en de wijsbegeerte van de godsdienst)
met De Graaf opvolger van Severijn; 1955-1966 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1955/10/24 – Utrecht  –  Graaf, dr. J. de (Hannes) 
Ethos en eschaton
(gew hl ethiek en encyclopaedie der godgeleerdheid)
met Loen opvolger van Severijn; 1955-1968; 1968-1975 gew hl de ethiek met inbegrip van de wijsgerige ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid 
: Poortman - DBNLWikipedia 


1956/04/28 – Haarlem  – Piccardt, K.L. 
De macht van het denken
 
(hl in de theoretische filosofie, in het bijzonder toegepast op de ethica, aan de Bijzondere Neoreligische Faculteit)
leerstoel van een eind 1955 opgerichte hogeschool voor curiëntologie en religiologie van de Stichting voor Neoreligie, die in 1957 meedeelde voorlopig geen titels en graden te zullen uitreiken wegens "twijfel aan de wetenschappelijke standing"; zie ook B.V. Voskuil, 'Haarlemse Hogeschool bedrijft omstreden wetenschap' (Algemeen Handelsblad, 18 februari 1961), en Piet van Seeters, ''Beunhazen' willen erkenning' (de Volkskrant, 24 januari 1980); zie bespreking van de rede in Algemeen Handelsblad van 1 mei 1956; zie 1946 

1956/05/14 – Amsterdam UvA  –  Ovink, G.W. (Gerrit Willem) 
Schoonheid - toeleg of toegift?
(bijz hl wetenschap van de geschiedenis en de esthetiek van de drukkunst en de daarmede samenhangende grafische technieken, namens de Dr. P.A. Tiele-Stichting) 1956-1968; 1968-1982 (eervol ontslag op eigen verzoek) bgew hl wetenschap van de geschiedenis en de esthetiek van de drukkunst en de daarmede samenhangende grafische technieken; afscheidscollege 5 november 1982: De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1956/06/15 – Nijmegen  –  Duynstee C.ss.R., W.J.A.J. 
Wet en wetsverplichting bij Sint Thomas 
(afscheid hl rechtsfilosofie en inleiding tot de rechtswetenschap) rede ook opgenomen in Verspreide opstellen (1963)? zie 1928 

1956/11/09 – Leiden  –  Aler, dr. J.M.M. 
De sluier der poëzie
(hl Duitse letterkunde) 1956-1965; 1966-1969 Utrecht bgew hl wijsgerige esthetica; 1964-1968 Amsterdam UvA (opvolger van Six) gew hl wijsgerige esthetica en haar geschiedenis; 1968-1980 idem gew hl filosofische esthetica en cultuurfilosofie alsmede hun geschiedenisHerdenking door Van Nierop 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1956 – Nijmegen  –  Cornelissen O.P., H.P.A. (Hermanus Petrus Antonius) (Ludovicus) hl moraaltheologie en mystiek opvolger van Schellekens; 1956-1972; overleden 13 januari 1976 
: xPoortman - DBNL - xWikipedia 


1957/11/26 – Groningen  –  Verburg, P.A. (Pieter Adrianus) 
Algemene taalwetenschap en encyclopaedie
(hl algemene taalwetenschap) 1957-1965; 1965-1975 [1965: start Centrale Interfaculteit] hl algemene taalwetenschap en de wijsbegeerte der taal 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 


1958/02/04 – Eindhoven  –  Tellegen, F.Ph.A.
Zelfwording en zelfverlies in de arbeid - ONLINE 
(bgew hl in de wijsbegeerte) zie 1953 

1958/09/29 – Amsterdam UvA  –  Wiersma, dr W. 
Wijsbegeerte, wetenschap en wereldbeschouwing
(gew hl wijsbegeerte van de klassieke oudheid en inleiding in de wijsbegeerte) 1958-1965 (overlijden) 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1958/10/07 – Groningen  –  Roscam Abbing, Pieter Johan
Over de verhouding tussen theologie en psychologie
(bijz hl bijbelse godgeleerdheid, praktische godgeleerdheid met de daarbij vereiste oefeningen, christelijke zedekunde en christelijke zending namens de Synode der Nederlands Hervormde Kerk)
opvolger van Semmelink; 1958-1980 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1958/10/31 – Leiden  –  Poortman, dr. J.J. 
De wijsgerige projectie
(bijz hl metafysica in de geest der theosofie namens de Stichting Proklos) rede ook opgenomen in de verzamelbundel Raakvlakken tussen Oosterse en Westerse filosofie (1976); bibliografie in Christian Vandekerkhove: Johannes Jacobus Poortman, het Hylisch Pluralisme en de Multicorporaliteit als mogelijk epistemo-logisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling (Antwerpen, 2006); zie 1946 


1959/01/30 – Leiden  –  Beerling, dr R.F. 
Filosofie, maatschappij, maatschappij-wetenschap
(gew hl in de wijsgerige sociologie) 1958-1973; in 1970 taak uitgebreid met wijsbegeerte der geschiedenis; was 1946-1958 hl wijsbegeerte aan de Nood-universiteit te Batavia 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1959/01/30 – Nijmegen  –  Cornélis O.P., Dr. E.M.J.M.[Humbertus] (Etienne) 
Mogelijkheden en moeilijkheden bij het definiëren van de gnosis
(gew hl godsdienstgeschiedenis en godsdienstwijsbegeerte) opvolger van Bellon; 1958-1981 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1959/06/19  Amsterdam VU    Meuleman, G.E. 
Maurice Blondel en de apologetiek 
(hl in de encyclopedie der godgeleerdheid, de symboliek, de apologetiek en de godsdienstfilosofie) 1959-1972; 1972-1990 hl apologetiek, encyclopedie der godgeleerdheid, godsdienstfilosofie en inleiding in de wijsbegeerte 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1959/10/23 – Leiden  –  Glastra van Loon, mr. J.F. (Jan Frederik) 
Recht en menselijke natuur 
(bgew hl inleiding rechtswetenschappen) opvolger van Langemeijer; 1958-1960; 1959-1960 tevens bgew hl rechtsfilosofie; 1960-1966 hl inleiding rechtswetenschappen en rechtsfilosofie; 1966-1973 bgew hl rechtsfilosofie; 1977-1985 Amsterdam UvA gew hl rechtsfilosofie; rede ook opgenomen in: J.F. Glastra van Loon, De eenheid van het handelen. Opstellen over recht en filosfie (Meppel/Amsterdam, 1980) 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1959/12/01 – Leiden  –  Loenen, J.H.M.M. (Johannes Hubertus Mathias Marie) 
Over het onderscheid tussen een wetenschappelijk en een niet-wetenschappelijk deel der wijsbegeerte - ONLINE 
(lector in de wijsbegeerte) 1958-1974; 1974-1978 (overlijden) gew hl in de wijsbegeerte, in het bijzonder de cultuurfilosofie en de wijsgerige waardenleer 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1959/12/14 – Leiden  –  Miskotte, K.H. 
De moderne dogmaticus als dilettant en dirigent 
(afscheid hl dogmatiek, theologische ethiek, kerkrecht, zendingswetenschap) rede o.m. opgenomen in Miskotte, Geloof en Kennis. Theologische voordrachten (Haarlem, 1966); zie 1945 

1959/??/?? – Pretoria  –  Meyer, prof.dr. A.M.T. (Albertus Marthinus Trichard) 
Die sisteem as logiese samehang. Die ontwikkeling van die vorm-begrip in 'n logiese sisteem 
(hl wijsbegeerte / sistematiese wysbegeerte) 1958-1971; 1951-1958 Pretoria lec wijsbegeerte; 1970-1971 Utrecht gasthoogleraar de logica en methodologie van de wetenschappen; 1972-?? Wageningen gew hl in de wijsbegeerte [oratie pas in 1979]; zie interview in Pieter Duvenage, Afrikaanse Filosofie. Perspektiewe en dialoë (2016) 
: Poortman - xDBNL - xWikipedia 


1960/10/21 – Leiden  –  Peursen, dr. mr. C.A. van 
De werkelijkheidszijn der wijsbegeerte. De betekenis van beweging, tijd en geschiedenis voor een deiktische ontologie
(hl wijsbegeerte) zie 1951 

1960/11/12 – Utrecht  –  Berg, I.J.M. (Innocentius Jozefus Maria) van den 
Afscheidscollege 
(afscheid bijz hl de logica, de metaphysica, de zielkunde en de ethica vanwege de St. Radboud Stichting) zie 1930 

1960 – Utrecht – Thijssen-Schoute, C.L. (Caroline Louise) privaatdocent ideeëngeschiedenis, in het bijzonder van de zeventiende eeuw 1960-1961 (overlijden); openbare les over 'De Republiek der Letteren' niet uitgesproken (bewaard gebleven?) 


1961/04/21 – Amsterdam VU  –  Berg, J. van den
Twee regimenten, één Heer
(hl ethiek) 1959 lector ethiek; 1968 hl kerkgeschiedenis; 1977-1987 hl kerkgeschiedenis Leiden 

1961/06/07 – Leiden  –  Langemeijer, G.E. 
Afscheidscollege[?] 
(afscheid hl wijsbegeerte van het recht) waarschijnlijk gaat het hier om Balans der rechtsfilosofie, zoals gepubliceerd in 
Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie 54 (1961/62), p. 21-31; zie 1946 

1961/10/17 – Groningen  –  Delfgaauw, dr. B. 
Het vraagstuk van het materialisme
(hl wijsbegeerte) zie 1947 

1961/10/17 – Utrecht  –  Vuysje, D. (David) 
Significa in het licht van recente communicatietheorieën 

(ol lec in de significa) 1961[?]-?? 

1961/11/06 – Utrecht  –  Kwant O.E.S.A., dr. R.C. 
Subject en zin
(bijz hl in de logica, metafysica, zielkunde en ethica vanwege de St. Radboud Stichting) opvolger van Van den Berg; 1961-1970 
: Poortman - Wikipedia 


1962/01/12 – Nijmegen  –  Rijk, L.M. de
Medium Aevum. Een proeve van onderzoek naar de mogelijkheid van een typologie van het wijsgerig denken der middeleeuwen - ONLINE 
(gew hl in de geschiedenis der middeleeuwse wijsbegeerte) 1961-1969; 1967-1984 Utrecht (geen oratie) bgew hl geschiedenis van de wijsbegeerte van de Middeleeuwen; 1969-1988 Leiden hl antieke en middeleeuwse wijsbegeerte; In Memoriam door Stan Verdult 
: Poortman - Wikipedia 

1962/03/09 – Eindhoven  –  Riessen, dr.ir. H. van 
Filosofie en wijsheid - ONLINE 
(bijz hl vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische wijsbegeerte) zie 1951 

1962/05/14 – Utrecht  –  Ubbink, J.B. 
Plato's paradox en Bohr's idee
(bgew hl de wijsbegeerte der exacte natuurwetenschappen)
1961-1966; 1956-1961 Utrecht lec in de filosofie der natuurwetenschappen; 1957-1964 Leiden lec wijsbegeerte der exacte wetenschappen; 1964-1984 Leiden bijz hl wijsbegeerte der exacte natuurwetenschappen; 1966-1985 Utrecht gew hl wijsbegeerte der wetenschappen 
: Poortman - xWikipedia 

1962/10/05 – Nijmegen  –  Ruygers, dr. H.J.C.M.G. (Hein) 
Noodlijdend is de mens
(bgew hl grondslagen van het maatschappelijk werk en cultuurfilosofie)
1962-1964; 1964-1967 gew hl in de grondslagen van het maatschappelijk werk en de cultuurfilosofie 
: Poortman - xWikipedia 

1962/10/08 – Amsterdam UvA  –  Sperna Weiland, J. 
Nog meer geschiedenis in de theologie?
(gew hl geschiedenis der theologie en de encyclopedie der godgeleerdheid)
1962-1966; 1966-1974 Amsterdam UvA gew hl geschiedenis der theologie en wijsgerige inleiding tot de theologie; 1974-1990 Rotterdam hl wijsgerige antropologie en fenomenologie; In memoriam Prof. dr. J. (Jan) Sperna Weiland (1925 – 2011) 
: Poortman - xWikipedia 

1962/10/19 – Nijmegen  –  Plat [C.M.], dr. Jan 
Traditionele metafysiek en fenomenologie
(gew hl metafysiek en kenleer en inleiding tot de wijsbegeerte)
opvolger van Peters; 1962-1983 
: Poortman - xWikipedia 

1962/12/12  Delft    Poel, dr ir W.L. (Willem Louis) van der 
Talen en kunsttalen - ONLINE 
(bijz hl toegepaste logica als grondslag van structuur en gebruik van rekenautomaten vanwege de Stichting Delfts Hogeschoolfonds) 1962-1967; 1967-1988 gew hl in de zuivere en toegepaste wiskunde; afscheidsrede op 26 oktober 1988: Een leven met computers 
: Poortman - Wikipedia 

1962/11/09 – Amsterdam VU  –  Sanders, C.E.
Christelijk geloof en empirische psychologie
(hl in de theoretische psychologie en de geschiedenis der psychologie) 1962-1974; 1974-1986 hl theoretische psychologie, de geschiedenis van de psychologie en de wijsbegeerte der psychologie; een korte bespreking van de rede in de Nieuwe Leidsche Courant van 9 november 1962 

1962 – Utrecht  –  J.J. Louët Feisser gew lec inleiding tot de wijsbegeerte 1962-1980; 1980-1982 gew hl inleiding tot de wijsbegeerte (geen redes) 


1963/02/04 – Amsterdam UvA  –  Staal, dr. J.F. (Frits) 
Euclides en Panini. Twee methodische richtlijnen voor de filosofie - ONLINE 
(gew hl in de systematiek der wijsbegeerte en algemene wijsbegeerte, waarbij inbegrepen vergelijkende wijsbegeerte) 1962-1967 (Staal nam ontslag na een conflict met Aler) 
: Poortman - Wikipedia 

1963/10/18 – Amsterdam VU  –  Peursen, dr. C.A. van 
Waarheid en de taal der wetenschap - ONLINE 
(bgew hl kentheorie, wetenschapsleer en de geschiedenis van beide) zie 1951 

1963/10/21 – Amsterdam UvA  –  Riemers, prof.dr. C. (Cornelis) 
De ontmoeting van pastor en dokter
(bijz hl praktische theologie, bijbelse theologie en ethiek namens de Evangelisch Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden)
1963-1967 (overlijden); zijn voorganger, Pieter Boendermaker, doceerde Lutherse dogmatiek en liturgie; zijn opvolger, Hendrik Bernardus Kossen, doceerde de praktische theologie  

1963/10/26  Amsterdam VU    Vollenhoven, D.H.Th. 
Plato's realisme - ONLINE 
(afscheid hl wijsbegeerte, geschiedenis van de wijsbegeerte en wijsgerige antropologie) de rede is deel van een uitgebreidere studie, zoals opgenomen in Philosophia Reformata 28 (1963), pp. 97-133 

1963/10/31 – Rotterdam  –  Haersolte, mr. R.A.V. van 
Meervoud der vrijheid
(hl inleiding tot de rechtswetenschap) 1963-1973; 1973-1976 Rotterdam wijsbegeerte, met inbegrip van de wijsbegeerte van het recht en de ethiek; 1973-1975 Leiden bgew hl wijsbegeerte des rechts; 1976-1979 Leiden gew hl inleiding der wijsbegeerte en de wijsbegeerte des rechts; 1979-1984 Leiden gew hl wijsbegeerte en de wijsbegeerte des rechts; Levensbericht door De Rijk; In memoriam door Soeteman 
: Poortman - xWikipedia 

1963/11/15 – Amsterdam VU  –  Hoeven, dr. J. (Johannes) van der 
Heidegger en de geschiedenis der wijsbegeerte
(lector geschiedenis van de moderne wijsbegeerte)
1963-1968; 1968-1983 gew hl geschiedenis van de moderne wijsbegeerte; 1983-1998 hl geschiedenis van de moderne wijsbegeerte en algemene systematische wijsbegeerte; In Memoriam door Wim Berkelaar 
: Poortman - xWikipedia 

1963/12/12 – Wageningen  –  Kockelmans, dr. J.J.G.A. 
Over de zin der wijsbegeerte - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte [namens Sint Radboudstichting te Utrecht]) 1963-1964 


1964/04/17 – Amsterdam VU  –  Riessen, dr.ir H. van 
Knooppunten der moderne cultuur
(gew hl in de wijsbegeerte, met als opdracht het onderwijs in de brede systematiek en de cultuurfilosofie)
zie 1951 

1964/05/15 – Leiden  –  Ubbink, dr J.B. (Johan Bernard) 
De begoocheling van het vanzelfsprekende. Fenomenologische Wesenschau of wetenschappelijk onderzoek?
(bgew hl in de wijsbegeerte der exacte natuurwetenschappen)
zie 1962 

1964/05/27 – Leiden  –  Holk, L.J. van 
Christendom tegenover idealisme [?] 
(afscheid hl encyclopaedie der godgeleerdheid, de wijsbegeerte van de Godsdienst en de zedekunde) Nieuwe Leidse Courant woensdag 27 mei 1964: 'Prof. Van Holk begon met op te merken, dat hij dit afscheidscollege zou willen noemen: "een zéér vrije bewerking en bestrijding van Pascal's gedachte, dat God eigenlijk is de God van Abraham, Izaäk en Jacob, niet die der wijsgeren".'; zie 1931 

1964/09/25 THK – Rothuizen, G.Th. 
Tweeërlei ethiek bij Calvijn?
(hl ethiek, evangelistiek, encyclopaedie en inleiding in de psychologie) opvolger van Brillenburg Wurth; 1964- 

1964/10/23 – Amsterdam VU  –  Troost, A. (Andree)
Vermogensaanwasdeling en sociale ethiek 
(bgew hl sociale ethiek) 1964-1967; 1967-1984 VU gw hl sociale ethiek; 1967-1984 VU hl wijsgerige ethiek; 1971-1974 Rotterdam bijz hl calvinistische wijsbegeerte

1964/11/31 – Leiden  –  Heering, dr. H.J.
Ethiek aan de universiteit
(hl in de godsdienstwijsbegeerte, zedekunde en encyclopaedie van de godsdienst) 1964-1978 

1964/12/04 – Leiden  –  Nuchelmans, Gabriël 
Empirisme
(gew hl in de wijsbegeerte)
opvolger van Sassen; 1964-1987Ter nagedachtenis door Philipse in ANTW 89 (1997), p. 157-160; Herdenking door De Rijk (KNAW 1998) 
: Poortman - Wikipedia (Duits) 


1965/01/26 – Groningen  –  Bakker, dr. R.
Noodzakelijke samenwerking. Merleau-Ponty's bijdrage tot het gesprek tussen filosofie en wetenschap - ONLINE 
(gew hl wijsbegeerte) 1964-1984 
: Poortman - Wikipedia 

1965/03/19 – Nijmegen  –  Peperzak O.F.M., dr. A.T.B. (Ad) 
Op weg naar de waarheid van “ik ben”
(bgew lektor wijsgerige en theologische anthropologie)
1964-1966; 1966-1973[?] Nijmegen bgew hl wijsgerige en theologische antropologie; 1976[?]-1987[?] Nijmegen gew[?] hl ethiek [en later metafysica?]; 1987[?]-1992 Nijmegen bgew hl kenleer en metafysica; tevens 1966-1968 Delft (opvolger van Tellegen) bijz hl wijsbegeerte, en 1988-1991 Amsterdam UvA (opvolger van Van Velthoven) bijz hl in de betrekkingen tussen Christendom en wijsbegeerte, beide van de Radboudstichting; tevens Utrecht 1971-1974 gew hl de systematische wijsbegeerte en de geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte, 1974-1975 bgew hl de systematische wijsbegeerte en de geschiedenis van de nieuwere en hedendaagse wijsbegeerte, 1975-1976 bgew hl systematische wijsbegeerte, met name de wijsgerige antropologie en de sociale wijsbegeerte 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

1965/05/21 – Leiden  –  Praag, prof. dr. J.P. (Jaap) van 
Wat is humanistiek? - ONLINE 
(bijz hl humanistiek en wijsgerige antropologie van het humanisme vanwege de Humanistische Stichting “Socrates”) eerste bezetter van deze leerstoel; 1964-1979 
: Poortman - Wikipedia 

1965/05/28 – Nijmegen  –  Robbers s.j., J.H. (Joannes Henricus) 
Geschiedenis der filosofie en neo-Thomisme 
(afscheid hl geschiedenis der wijsbegeerte, bijzondere vraagstukken der natuurlijke godsleer en wijsbegeerte der geschiedenis) rede ook opgenomen in Bijdragen, tijdschrift voor filosofie en theologie / ΦΙΛΙΑ, deel zeven en twintig, aflevering 2 (1966), pp. 166-174, alsmede in ΦΙΛΙΑ [Philia]. Wijsgerige opstellen in vriendschap aangeboden aan Prof. dr. J.H. Robbers S.J., Dekker & Van de Vegt, Nijmegen-Utrecht, 1966, pp. 2-10; zie 1945 

1965/06/09 – Delft  –  Tellegen, prof.dr.ir. F.Ph.A. 
De arbeidende mens in het arbeidsbestel - ONLINE 
(afscheid bijz hl thomistische wijsbegeerte) zie 1953 

1965/07/01 – Nijmegen  –  Weiler, A.G. (Ton) 
Deus in terris. Middeleeuwse wortels van de totalitaire ideologie - ONLINE 
(hl algemene en vaderlandse geschiedenis van de middeleeuwen) 1964-1965; 1965-1991 hl middeleeuwse geschiedenis en wijsbegeerte van de geschiedenis 
: Poortman - xWikipedia 

1965/10/08 – Amsterdam VU  –  Hommes, Hendrik Jan 
De methodische betekenis van het rechtsbegrip 
(hl encyclopaedie der rechtswetenschap en de wijsbegeerte van het recht) opvolger van Dooyeweerd; 1965-1984 (overlijden); in 1970 werd de familienaam gewijzigd in Van Eikema Hommes; In memoriam door J. Zwart 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

1965/10/16 – Amsterdam VU  –  Dooyeweerd, prof.dr. H.
Het oecumenisch-reformatorisch grondmotief van de Wijsbegeerte der Wetsidee en de grondslag der Vrije Universiteit - ONLINE 
(afscheid hl de rechtsfilosofie, de encyclopedie der rechtswetenschap en het oud-vaderlands recht) rede opgenomen in Philosophia Reformata jg. 31 (1966), 1ste en 2de kwartaal, p. 3-15; zie 1926 

1965/11/05 – Amsterdam VU  –  Begemann, dr. A.W. (Albertus Willem) 
De relatie tussen wijsbegeerte en theologie en haar belangrijkste gestalten in de Helleense periode van het oud-Griekse denken
(bgew hl in de geschiedenis der wijsbegeerte van de oudheid)
opvolger van Vollenhoven; 1963-1971 (overlijden) 
: Poortman - xWikipedia 

1965  Nijmegen  Beemer, drs. Th.C.J. lec moraaltheologie opvolger van Cornelissen; 1965-1992;  tevens 1967-1992 lec ethiek in verband met de geneeskunde 
: Poortman - xWikipedia 

1965  Amsterdam UvA   Andrzej Grzegorczyk en Richard Montague benoemd tot gasthoogleraren in de logica en haar geschiedenis en de filosofie der exacte wetenschappen 


1966/01/27 – Breda KMA  –  Schoonbrood o.f.m., dr. C.A.J.A. (Clementius) 
Opbouw van de kennis. Empiristisch of rationalistisch?
(bgew hl in de wijsbegeerte) 1965-1971; 1971-1974 hoofdmedewerker wetenschapstheorie te Utrecht, alwaar afscheidsrede; overleden te Maastricht 27 april 1975 

1966/01/28 – Nijmegen  –  Straaten O.S.A., dr. Modestus [G.P.H.] van 
Filologie en wijsbegeerte
(gew hl geschiedenis van de Griekse en Romeinse wijsbegeerte)
1965-1977 (overlijden); geboren 21 maart 1911 te Mijdrecht, begraven 3 oktober 1977 op kloosterkerkhof Mariënhage te Eindhoven 

1966/03/16  Delft    Hoeven, dr. P. (Pieter) van der 
De aard van wijsgerig denken. Verantwoording van een methode - ONLINE 
(bgew hl wijsbegeerte) 1965-1969; 1969-1977 Groningen hl de geschiedenis der wijsbegeerte in verband met de ontwikkeling der exacte wetenschappen 
: Poortman - Wikipedia 

1966/05/27 – Groningen  –  Vos, dr. H. de 
De filosofische eros
(afscheid hl wijsgerige inleiding, ethiek en wijsbegeerte van de godsdienst)
zie 1939 

1966/09/22  Apeldoorn    Velema, W.H. (Willem) 
De geestelijke groei van de gemeente
(hl nieuwtestamentische vakken, ambtelijke vakken en ethiek) 1966-1996 

1966/09/30 – Nijmegen  –  Hollak, dr. J.H.A. 
Van causa sui tot automatie
(gew hl in de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte) 1965-1985; Amsterdam UvA: 1964-1965 lec geschiedenis van de wijsbegeerte; onderwijsopdrachten 1966-1968 geschiedenis der wijsbegeerte en 1970-1985 geschiedenis der moderne wijsbegeerte; 1968-1970 gew hl metafysica en kenleer alsmede hun geschiedenis 
: Poortman - Wikipedia 

1966/10/19  Delft    Dooren, dr. W. van 
De vrijheid van de filosofie en de gebondenheid van de filosoof - ONLINE 
(bijz hl in de wijsbegeerte vanwege de Humanistische Stichting 'Socrates') opvolger van Van der Wal; 1966-1993; ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar sprak Van Dooren op 1 maart 1991 de rede Ifigeneia in Tauris. De bevrijding van de filosofie uit de beknotting van de universiteit uit 
: Poortman - Wikipedia 

1966/10/27 – Wageningen  –  Jeuken S.J., dr. M. (Marius) 
Van de biologie naar de wijsbegeerte - ONLINE 
(bijz hl in de wijsbegeerte vanwege de Sint Radboudstichting) opvolger van Kockelmans; 1966-1971; 1968-1983 (overlijden) Leiden hl wijsgerige biologie 

1966/12/07  Utrecht  –  Loen, A.E. 
Afscheidscollege 
(afscheid hl wijsgerige inleiding tot de godsdienstwetenschap en de wijsbegeerte van de godsdienst) ongepubliceerd? zie 1955 

1966 – Amsterdam UvA  –  prof.dr. H.B. [Haskell Brooks] Curry gew hl logica en haar geschiedenis en de filosofie der exacte wetenschappen opvolger van Beth; 1966-1970; geen rede 


1967/01/19 – Rotterdam  –  Valk, J.M.M. (Koos) de 
Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef 
(lec in theorie en geschiedenis van de sociologie)
1966-1969; 1969 hl sociologie en sociale filosofie 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1967/02/17 – Leiden  –  Dubbink, J.H. 
Coëxistentie in de metafysika 
(bijz hl vanwege de Stichting Proklos in de metafysica in het licht der theosofie [leerstoel metafysica in de geest van de theosofie]) zie 1952 

1967/02/20 – Amsterdam UvA  –  Drossaart Lulofs, dr. H.J. (Hendrik Joan) 
De ogen van Lynceus
(gew hl wijsbegeerte van de klassieke oudheid)
1966-1976; Levensbericht door Hans Daiber 
: Poortman - DBNL - Wikipedia (Duits) 

1967/02/22  Delft    Peperzak, dr. A.Th. 
Techniek en dialoog - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte vanwege de Sint Radboudstichting) zie 1965 

1967/05/12 – Leiden  –  Seyfort Ruegg, dr. D. (David)
The Study of Indian and Tibetan Thought. Some Problems and Perspectives
(hl Indische filosofie, boeddhistische studies en Tibetaans [?] / Indian philosophy, Buddhist studies and Tibetan) 1966-1972; opvolger van Jan Willem de Jong 1956 leerstoel Boeddhistische studies en Tibetaans (geen Indische filosofie?) 
: xPoortman - Wikipedia 

1967/05/22 – Utrecht  –  Brümmer, dr. Vincent 
Die vraag na eksistensieel-bepalende waarheid
(gew hl wijsgerige inleiding tot de godsdienstwetenschap en wijsbegeerte van de godsdienst)
opvolger van Loen; 1966-1997 

1967/05/26 – Nijmegen  –  Pol, Willem Hendrik van de
Op weg naar een verantwoord Godsgeloof
(afscheid gew hl  in de fenomenologie van het protestantisme) zie 1948 

1967/10/28 – Amsterdam UvA  –  Oldewelt, prof.dr. H.M.J. (Henk) 
Proeve ener Introspectieve Plato-Studie
(afscheid hl filosofische antropologie en haar geschiedenis) zie 1946 

1967/11/17 – Amsterdam VU  –  Kuitert, H.M. (Harry) 
Sociale ethiek en geloof in Jezus Christus
(gew hl ethiek en inleiding dogmatiek)
1967-1989 
: Poortman - Wikipedia 

1967/11/27 – Amsterdam UvA  –  Hilgevoord, prof.dr. J. (Jan) 
Inspiratie uit het onbekende
(gew hl theoretische natuurkunde) 1967-1987; 1964-1967 Amsterdam UvA lec theoretische natuurkunde; 1987-1992 Utrecht gew hl de wijsbegeerte van de exacte wetenschappen 
: Poortman - xWikipedia 

1967 – Tilburg  –  dr. H.H. Berger benoemd tot gew hl in de systematische wijsbegeerte aan de theologische faculteit (geen oratie?) 1967-1989; bij zijn afscheid verscheen: Gerrit de Grunt, Piet Leenhouwers en Donald Loose (redactie), De weerbarstige werkelijkheid. Essays over metafysiek (Tilburg University Press, 1989)

1967 – Tilburg  –  W.A. (Wim) de Pater benoemd tot gew hl in de geschiedenis van de wijsbegeerte (Theologische Faculteit) 1968-1970; 1970-1984 bgew hl [1970-1994 hl Leuven HIW] (nazoeken)
: Poortman - DBNLWikipedia 

In 1967 ging te Amsterdam de Katholieke Theologische Hogeschool van start, "de geconcentreerde groot-seminaria van de bisdommen Haarlem en Rotterdam, jezuïeten, kruisheren, oblaten van Franciscus van Sales en ongeschoeide carmelieten" (De Volkskrant, 14 september 1967). Het docentenkorps voor wijsbegeerte bestond uit de hoogleraar dr. H. van Luijk SJ (zie 1985), de lectoren drs. A.J. Leijen (zie 1987) en dr. L.M. Aarts (beiden bisdom Haarlem) en dr. Chr. Verhaak, en de buitengewoon hoogleraren dr. M. Marlet SJ (zie 1991) en dr. J. Nota SJ. De KTHA werd gevestigd in het vroegere AVRO-gebouw aan de Keizersgracht 105. De basiscursus, met mogelijkheid tot specialisatie, duurde vijf jaar. In vervolg daarop werd een pastorale opleiding van twee jaar ingesteld, die ook door studenten van de bisdommen Utrecht en Groningen en door redemptoristen, augustijnen en franciscanen zou worden gevolgd. In het eerste jaar werden 260 studenten verwacht, voor de huisvesting waarvan door de bisdommen en de ordes een reeks panden werd aangekocht. Het pastoraal centrum aan de Vondelstraat werd genoemd Huize Warmond, naar het grootseminarie waarvoor een koper werd gezocht. (De Volkskrant, 31 mei 1967)


1968/01/30 – Groningen  –  Hubbeling, Hubertus G. 
Criterium als kenmerk en norm
(gew hl wijsbegeerte van de godsdienst en de wijsgerige ethiek) opvolger van De Vos, 1967-1986 (overlijden) 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1968/03/14 – Tilburg  –  Arntz O.P.prof.dr. Jos.Th.C. 
Armoede als wijsgerig probleem 
(hl in de wijsgerige sociologie, de sociale ethiek en de filosofische antropologie)
1967-1981 (overlijden); rede ook in tijdschrift Sociale wetenschappen jaargang 11 (1968) p. 119 t/m 139, en in: B. M. Balk, H. E. S. Woldring en K. Veling, Jos Arntz, De ander tegemoet. Ethische verkenningen. Kok, Kampen 1985 

1968/05/18 – Amsterdam UvA  –  Heyting, Arend
Is de toekomst der wiskunde voorspelbaar? - ONLINE 
(afscheid hl zuivere wiskunde en wijsbegeerte der wiskunde) zie 1937 

1968/05/20 – Amsterdam UvA  –  Strijd, prof.dr. K.
De horizon van het theologisch existeren
(bijz hl vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk en gew hl bijbelse godgeleerdheid, christelijke zedekunde, de praktische godgeleerdheid en het Nederlands Hervorm)
opvolger van Smelik; 1968-1976 

1968/10/11 – Amsterdam VU  –  Hoeven, dr. J. van der 
Op de bres voor de open discussie. Een korte confrontatie met Karl Jaspers
(gew hl moderne wijsbegeerte)
zie 1963 

1968/09/01 – Utrecht  –  Lindenmayer, prof.dr. A. [gast-, per 1969 gew] hl de wijsbegeerte van de biologie [en levenswetenschappen] - geen oratie 

1968/11/08 – Eindhoven  –  Doorman M.Sc., S.J. (Simon Joseph) 
Kritiek en ervaring
(ol lec in de wijsbegeerte van de exacte wetenschappen) 1968-1971[?]; 1971-1994 Delft gew hl in de filosofie; 1994-1996 Rotterdam hl methodologie en wetenschapsfilosofie 
: Poortman - Wikipedia 


1969/01/29  Delft    Luijpen, dr. W. 
De filosofie is geen hospitaal!” - ONLINE 
(bijz hl [thomistische?] filosofie namens de Sint Radboud Stichting) opvolger van Peperzak; 1968-1980; tevens bgew hl filosofie in Tilburg 1968-? 
: Poortman - Wikipedia 

1969/02/10 – Amsterdam UvA  –  Lindijer, prof.dr. C.H.
"En zo zal geheel Israël gered worden" (Romeinen 11:26)
(bijz hl praktische theologie, bijbelse theologie en ethiek namens de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden)
1968-1984 

1969/02/12 – Rand Afrikaans University, Johannesburg  –  Plessis, P.G.W. du 
Filosofie binne en buite die universiteit
(

1969/02/17 – Amsterdam UvA  –  Boer, Th. de 
Wijsgerige en wetenschappelijke antropologie - ONLINE 
(gew hl filosofische antropologie en haar geschiedenis) opvolger van Oldewelt; 1968-1992; 1967-1968 onderwijsopdracht filosofische antropologie en haar geschiedenis; 1992-1997 Amsterdam VU gew hl systematische filosofie 

: Poortman - Wikipedia 

1969/06/13 – Leiden  –  Jeuken, M. 
Van de wijsbegeerte naar de biologie
(gew hl in de wijsgerige biologie) 

1969/10/04 – Amsterdam UvA  –  Bleeker, Claas Jouco 
De betekenis van de oud-Egyptische godin Hathor
(afscheid gew hl geschiedenis van de godsdiensten en de fenomenologie van de godsdienst) ongepubliceerd? zie 1946 

1969/12/09 – Groningen  –  Nauta, L.W. (Lolle) 
Theorie en praxis bij Marcuse
(lec inleiding in de wijsbegeerte) 1967-1971; 1971-1994 hl sociale wijsbegeerte en wetenschapsfilosofie 
: Poortman - Wikipedia 


1970/04/27 – Amsterdam UvA  –  Kamstra, dr. J.H. (Jacques) 
Synkretisme. Op de grens tussen theologie en godsdienstfenomenologie
(gew hl geschiedenis van de levende godsdiensten en de fenomenologie van de godsdienst) 1969-1996 
: Poortman - xWikipedia 

1970/05/01 – Amsterdam VU  –  Deugd, dr. C. (Cornelis) de
Nationalisme en Wetenschap
(bgew hl wijsgerige antropologie) 1969-1986; 1969-1980 Utrecht lec vergelijkende literatuurgeschiedenis; 1980-1986 Utrecht gew hl de vergelijkende literatuurgeschiedenis na de middeleeuwen, in het bijzonder van de negentiende eeuw (geen redes) 
: Poortman - xWikipedia 

1970/05/12 – Groningen  –  Hoeven, dr. P. van der 
De exacte wetenschap als toetssteen voor wijsgerig denken - ONLINE 
(gew hl de geschiedenis der wijsbegeerte in verband met de ontwikkeling der exacte wetenschappen) 

1970/09/08 – Kampen Broederweg  –  Douma, J. 
De onmisbaarheid van de personele ethiek - ONLINE 
(gew hl in de ethiek, inleiding in de wijsbegeerte en encyclopedie van de theologie) 1970-1997; 1993-1998 tevens Amsterdam VU bijz hl medische ethiek 
: Poortman - Wikipedia 

1970/09/25 – Leiden  –  Locher, Th.J.G. (Theo) 
Geschiedenis van ver en nabij
(afscheid hl 
algemene geschiedenis en de wijsbegeerte der geschiedenis rede niet uitgesproken, zie In memoriam door W. den Boer; rede in eigen beheer uitgegeven in 1971; zie 1946 

1970/10/XX – Eindhoven  –  Tellegen, dr.ir. F.Ph.A. 
Filosofische maatschappijkritiek. Bestek opmaken aan het eind van de vaart - ONLINE 
(afscheid gew hl wijsbegeerte) rede niet uitgesproken: "Persoonlijke omstandigheden verhinderen mij om het voorafgaande uit te spreken. Daardoor wordt dit geschriftje een afscheidsgroet in de T.H.E.-gemeenschap en aan vrienden daarbuiten."; zie 1953  

1970/12/04 – Leiden  –  Rijk, dr. L.M. de 
Scepticisme en criticisme in de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte - ONLINE 
(gew hl in de geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte) zie 1962 

1970 – Amsterdam UvA  –  M.H. (Martin Hugo) Löb hl logica en haar geschiedenis en de filosofie der exacte wetenschappen opvolger van Curry; 1970-1975; 1975-1984 hl wiskundige logica en wijsbegeerte der wiskunde; geen redes 


1971/03/09 – Groningen  –  Sergant, dr. M.C. 
Taal & logica
(bgew lec symbolische logica) 1969-?; was bij aantreden de jongste vrouwelijke lector van Nederland, aldus een bericht in De Telegraaf van 15 juli 1969; 1973-2007 hoogleraar te Leuven 

1971/05/07 – Eindhoven  –  Kwee, dr. S.L. 
Instrument en instituut - ONLINE 
(hl algemene wijsbegeerte) zie 1955 

1971/05/11 – Groningen  –  Mooij, J.J.A. 
Aspecten van redelijkheid - ONLINE 
(gew hl in de analytische wijsbegeerte) 1970-1976; 1976-1991 hl algemene literatuurwetenschap met inbegrip van de filosofie van de literatuurwetenschap 
: Poortman - xWikipedia 

1971/06/08 – Groningen  –  Noordam, N.F. (Nicolaas Frans) 
De pedagogische attitude en de uniciteit van het kind
(gew hl in de algemene grondslagen der pedagogiek, in het bijzonder de algemene, wijsgerige en historische pedagogiek) 1970-1978 
: Poortman - xWikipedia 

1971/09/01 – Amsterdam UvA  –  prof.dr. O.D. (Otto) Duintjer ambtsaanvaarding gew hl metafysica en kenleer alsmede haar geschiedenis 1971-1987; 1987-1997 gew hl filosofie en spiritualiteit 

1971/09/01 – Utrecht  –  Geurts, prof.dr. J.P.M. 
(aanvang gew hl de systematische wijsbegeerte, met name de kennistheorie, de algemene wetenschapsleer en de methodologie van de wetenschappen) geen oratie; 1971-1988, geen afscheidsrede[?]; tevens 1970-1971 lector [?] te Rotterdam, 1971-?? bgew hl methodologie der wetenschappen te Rotterdam 
: Poortman - xWikipedia 

1971/10/14 – Nijmegen  –  Struyker Boudier, C.E.M. (Kees) 
Moderne antropologie. Een konfrontatie van prakties-kritiese en fenomenologies-existentiele antropologie 
(lec in de inleiding in de wijsgerige antropologie) nam in deze reeds een deel van de leeropdracht van Strasser over; 1970-1975; 1975-1994 (opvolger Strasser) hl wijsgerige antropologie, 1994-?? bijz [of bgew?] hl geschiedenis van het wijsgerig leven in Nederland in relatie tot levensbeschouwingen (Sassenleerstoel)
: Poortman - Wikipedia 

1971/11/23 – Groningen  –  Meuwissen, D.H.M. (Damiaan Herman Marie) 
Rechtsvinding en staatsrecht

(gew hl in het staatsrecht) 1970-1977; 1977-?? hl in de rechtsfilosofie; tevens hl vergelijkend staatsrecht ??; info incompleet 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

1971/12/06 – Utrecht  –  Hasselaar, J.M. (Johannes Martinus) 
Sociologisch-theologisch gesprek naar aanleiding van het begrip "gelijktijdigheid" 
(bijz hl de leerstellige godgeleerdheid, christelijke ethiek, geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk en haar symbolische liturgische geschriften en kerkrecht vanwege de Nederlands Hervormde Kerk)
opvolger van Van Ruler; 1971-1983 
: Poortman - xWikipedia 

1971  Amsterdam UvA    prof.dr. D. Wunderlich benoemd tot gew hl in de taalfilosofie (niet aanvaard?) 


1972/05/26 – Leiden  –  Hidding, Klaas Aldert Hendrik
De toekomst van het geloof
(afscheid hl geschiedenis van de godsdiensten en de phaenomenologie van de godsdienst) zie 1948 

1972/06/02 – Utrecht  –  Barth, dr. E.M. 
Evaluaties
(gew lec in de logica met inbegrip van haar geschiedenis en de wijsbegeerte van de logica in haar relatie tot de wijsbegeerte in het algemeen) 1971-1977; 1977-1988 Groningen hl analytische wijsbegeerte; 1988-1993 Groningen hl logica en analytische filosofie 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1972/10/11 – Delft  –  Doorman, S.J. (Joop) 
Ongefundeerde kritiek - ONLINE 
(gew hl in de filosofie) 

1972/11/01 – Utrecht  –  Ven, prof.mr.dr. J.J.M. (Joop) van der 
Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap! Een kritische herwaardering van een revolutionaire leuze
(afscheid gew hl het arbeidsrecht, de sociologie van het recht en de wijsbegeerte van het recht)
deze rede is onder de titel In de kern en over de grenzen van het recht (Tjeenk Willink, Zwolle, 1973) uitgebracht samen met de diesrede die Van der Ven als rector magnificus hield in 1970: Het Laatste Oordeel. Een religieus en esthetisch motief binnen het rechtsverschijnsel; zie 1947 

1972/11/16 – Rotterdam  –  Mekkes, J.P.A. 
Methodologie en praxis
(afscheid hl reformatorische wijsbegeerte)
zie 1949 


1973/02/12 – Utrecht  –  Mansfeld, J. 
Theorie en empirie. Filosofie en geneeskunst in de voorsokratische periode
(gew lec in de Griekse wijsbegeerte) 1972-1973; 1973-1991 Utrecht (opvolger van De Vogel) gew hl wijsbegeerte van de klassieke oudheid en de vroeg-christelijke wijsbegeerte; 1991-2000 Utrecht gew hl geschiedenis van de wijsbegeerte van oudheid en middeleeuwen 

1973/09/27 – Tilburg  –  Loeff, mr.dr. J.J. (Jan Jozef) 
Het recht is de hoeder van de ander. Een rechtswijsgerige beschouwing vanuit de taal 
(afscheid hl in de inleiding tot de wijsbegeerte en in de wijsbegeerte van het recht) zie 1955 

1973/10/05 – Leiden  –  Beerling, prof.dr. R.F. (Reinier Franciscus) 
Klein mens- en tijdsbeeld
(afscheid hl wijsgerige sociologie en wijsbegeerte der geschiedenis) in 1973 verscheen een heruitgave van de oratie van Beerling, aangevuld met een peroratie: Sociologie en wetenschapscrisis. Van oratie (1959) tot peroratie (1973) (Boom, Meppel); zie 1959 

1973/10/11 – Breda KMA  –  Plattel, M. 
Kritische analyse van de maatschappijkritiek
(bgew hl in de wijsbegeerte) zie 1953 

1973/10/12 – Eindhoven  –  Schuurman, dr. ir. E. 
De kulturele spanning tussen technokratie en revolutie - ONLINE 
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte) 1
: Poortman - Wikipedia 

1973/11/01 – Amsterdam UvA  –  Barendse, B.A.M.
Terugblik en vooruitzicht
(afscheid bijz hl thomistische wijsbegeerte namens het Episcopaat der Rooms-Katholieke Kerk) zie 1951 

1973/11/08 – Enschede  –  Velde, E. (Errit) van der 
Kennis, utopie, handeling
(gew hl in de algemene wijsbegeerte)
1972-1989; 1975-?? Kampen Oudestraat bgew hl in de algemene wijsbegeertesprak in Enschede op 25 november 1983 de diesrede Haasje over van [in?] politiek en kennis; afscheid bij Symposion 'Technologie met de blik op oneindig' op 8 december 1989? rede in gelijknamige bundel? nakijken 
: Poortman - xWikipedia 


1974/01/23 – Utrecht  –  Vogel, prof.dr. C.J. (Cornelia Johanna) de 
Aeterna veritas. Hedendaagse problemen betreffende neoplatonisme & christendom
(afscheid gew hl de wijsbegeerte van de klassieke oudheid en de oud-christelijke wijsbegeerte) zie 1947 

1974/03/15 – Leiden  –  Sierksma, F. (Fokke) 
Een en ander over de moslimse bijdrage aan de westerse beschaving
(gew hl in de geschiedenis der godsdiensten in het algemeen en de fenomenologie van de godsdienst) opvolger van Hidding; 1973-1975; 1972-1972 lec vergelijkende religieuze antropologie; 1975-1977 (overlijden) hl de geschiedenis van de godsdiensten in het algemeen en de vergelijkende godsdienstwetenschap 
: Poortman - Wikipedia 

1974/06/01 – Groningen / Utrecht  –  Popma, Klaas Johan
De naïeve kenwijze
(afscheid bijz hl de calvinistische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte, rede gehouden te Amersfoort
) afscheidsrede uitgesproken te Amersfoort en opgenomen in de feestbundel Het leven beschouwd. Facetten van het werk van K.J. Popma; zie 1948 

1974/09/13  Utrecht    Schoonbrood, A.J.A. (Alphonsus Julius Antonius
Filosofie en methode 
(afscheid bgew hl in de wijsbegeerte) 

1974/09/25 – Delft  –  Riessen, H. van
Wat is filosoferen? - ONLINE 
(afscheid bijz hl in de Calvinistische wijsbegeerte, in het bijzonder in haar betrekking tot de techniek) zie 1951 

1974/09/26 – Utrecht  –  Dengerink, prof.dr. J.D. (Jan Dirk) 
Deling en heling van de universiteit
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte, calvinistische wijsbegeerte, mede in relatie tot de geschiedenis der wijsbegeerte vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte) opvolger van Popma; 1974-1986; tevens bijz hl calvinistische wijsbegeerte Groningen 1974-1984 

1974/10/31 – Tilburg  –  Wieland, dr. J.H. 
Hermeneutiek en wetenschap
(gew hl inleiding in de wijsbegeerte en wijsbegeerte van het recht) opvolger van Loeff; 1974-1981 (overlijden); rede ook opgenomen in Hermeneutiek, recht, wetenschap. J.H. Wieland: opstellen bezorgd en ingeleid door G. van Roermund, met een voorwoord van H.C.F. Schoordijk (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1982) 

1974/11/01 – Leiden  – Rasker, A.J. 
De plaats van de theologie in de encyclopedie der wetenschappen 
(afscheid bijz hl geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk en haar symbolische en liturgische geschriften, christelijke ethiek, wezen en geschiedenis van het apostolaat vanwege de Nederlands Hervormde Kerk)
zie 1954 

1974/11/08 – Leiden  –  Loenen, J.H.M.M.
De vrijheid, haar waarde en valkuilen
(gew hl in de wijsbegeerte, in het bijzonder de cultuurfilosofie en de wijsgerige waardenleer) zie 1959 

1974/11/26 – Groningen  –  Harmsen, Ger 
Natuur, geschiedenis, filosofie - ONLINE 
(gew hl dialektiese wijsbegeerte) 1973-1987 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1974/06/01 – Amsterdam UvA  –  Bartsch, R.I. (Renate Irmtraut) 
(gew hl taalfilosofie) 1974-2004; geen redes 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

  

1975/01/31 – Leiden  –  Haersolte, R.A.V. van 
Monoloog met mijn schuldeiser
(bgew hl in de wijsbegeerte des rechts)
zie 1963 

1975/06/13 – Nijmegen  –  Scheltens, dr. D.F. (Désiré Frans) 
De ethische grondslag van het recht
(gew hl in de sociale wijsbegeerte en de wijsbegeerte van het recht) 1975-1989 
: Poortman - Wikipedia 

1975/06/20 – Nijmegen  –  Strasser, Stephan 
Waarom wijsgerige antropologie?
(afscheid hl in 
de wijsgerige psychologie en antropologie) zie 1947 

1975/09/24 – Delft  –  Schuurman, E. 
Na-denken over de technisch-wetenschappelijke kultuur. Een uitdaging voor (aanstaande) ingenieurs - ONLINE 
(bijz hl in de reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Calvinistische Wijsbegeerte) 

1975/10/09 – Rotterdam  –  Petry, Michael John 
De filosoof en de wetenschapsbeoefenaar 
(hl in de wijsbegeerte, in het bijzonder de geschiedenis van het denken) 1974-1998 

1975/10/10 – Groningen  –  Verburg, P.A.
Stand en Zin van de Historie der Taaltheorieën - ONLINE 
(afscheid hl algemene taalwetenschap en de wijsbegeerte der taal) zie 1957 

1975/11/06 – Utrecht  –  Waardenburg, dr. J.D.J. (Jacobus Diederik Jan) 
Zien met anderman's ogen
(gew lec islam en fenomenologie) 1975-1980; 1980-1987 gew hl in de islam en de fenomenologie 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia (Duits) 

1975/11/07 – Leiden  –  Vetter, dr. T.E. (Tilmann Ernst) 
Methodische consequentie bij twee Indische denkers: Dharmakirti en Sankara
(gew hl boeddhologie, Indische wijsbegeerte en Tibetaans)
opvolger van Seyfort Ruegg; 1974-1999; in memoriam door Jan de Breet en Rob Janssen: Kamergeleerde verrichte monnikenwerk 
: Poortman - Wikipedia 

1975/11/21 – Nijmegen  –  Seuren, Pieter A.M. 
Filosofie, taal en onwerkelijkheid
(gew lec in de taalfilosofie) 1974-1980; 1980-1995 hl taalfilosofie; 1995-1999 hl theoretische taalkunde [gegevens onzeker] 

1975 – Utrecht  –  K.J. Schuhmann gew hl geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte met uitzondering van de geschiedenis van de logica in haar relatie tot de wijsbegeerte in het algemeen 1975-1990; 1990-2003 (overlijden) gew hl geschiedenis van de wijsbegeerte sedert de Renaissance en van de hedendaagse wijsbegeerte 

1975 – Groningen  –  Heny, Frank Warrington hl algemene taalwetenschap en wijsbegeerte der taal opvolger van Verburg; 1975-1984; geen redes 

Amsterdam UvA  –  prof.dr. M. Jammer gew hl filosofie van de natuurwetenschappen en algemene wetenschapsleer, 1 juni 1975 - 1 januari 1976; geen rede 

Geen oraties[?]: Anthony Abraham (Ton) Derksen, KUN én KUB hl wetenschapsfilosofie [of wetenschapsleer?], later hl cognitiefilosofie[?] - 1975[1980?]-2005 
: Poortman - Wikipedia 


1976/01/12 – Kampen  –  Velde, Errit van der 
Rede en vrede. Over wijsbegeerte en openbaring 
(bgew hl in de algemene wijsbegeerte)
zie 1973 

1976/02/16 – Amsterdam UvA  –  Jessurun d'Oliveira, prof.dr. H.U.
De ruïne van een paradigma: de konfliktregel
(gew hl internationaal privaatrecht) 1974-1977; 1971-1974 Groningen hl rechtsfilosofie en de privaatrechtelijke rechtsvergelijking van de landen van het Westeuropese continent; 1977-1995 Amsterdam UvA gew hl internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking (maar feitelijk 1987-1995 hl te Florence); 1995-1998 Amsterdam UvA gew hl migratierecht, met op 17 juni 1998 de afscheidsrede Het migratierecht en zijn dynamiek: het artefact van het 'schijnhuwelijk' 
: xPoortman - DBNL - Wikipedia 

1976/05/07  Amsterdam VU  –  Klapwijk, J. (Jacob)
Dialectiek der verlichting. Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule 
(lector in de geschiedenis van de nieuwe wijsbegeerte) 1974-1980; 1980-1983 hl geschiedenis van de nieuwe wijsbegeerte
; 1983-1994 (vervroegd emeritaat) hl geschiedenis van de nieuwe wijsbegeerte en algemene systematische wijsbegeerte; in 2010 verscheen een Engelse vertaling van de rede: Dialectic of Enlightenment: Critical Theory and the Messianic Light (Eugene, Oregon)  
Poortman - Wikipedia (Engels) 

1976/05/20  Utrecht    Graaf, J. (Johannes) de 
Afscheidscollege [?]
(afscheid gew hl de ethiek met inbegrip van de wijsgerige ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid) details onbekend; zie 1955 

1976/09/24 – Leiden  –  Vroon, dr. P.A. 
Tussen feit en norm
(gew lec inleiding in de psychologie) 1976-1982 [?]; 1983-1989 Utrecht gew hl theoretische psychologie, wijsbegeerte van de psychologie en geschiedenis van de psychologie; 1989-1998 (overlijden) Utrecht hl functieleer en theoretische psychologie 

1976/09/30 – Enschede  –  Boskma, P. 
Over kennis
(gew lec in de wijsbegeerte van wetenschap en techniek) 
: Poortman - xWikipedia 

1976/10/14 – Amsterdam VU  –  Metz, W. (Willem) 
Over doelstellingen
(openbare les lec hl in de medische vakfilosofie en -ethiek) 1976-1980; 1980 bgew hl in de medische vakfilosofie en -ethiek 
: Poortman - xWikipedia 

1976/10/15 – Amsterdam VU  –  Bos, A.P. (Abraham Paulus)
Providentia divina. The theme of divine "pronoia" in Plato and Aristotle
(lec antieke en patristische filosofie) 1976-1980; 1980-2005 hl antieke en patristische filosofie 
Poortman - Wikipedia 


1977/01/18 – Groningen  –  Asperen, dr G.M. (Geertruida Maartje) van
Het ongedwongen gesprek. Over de waardevrijheid van een meta-ethische theorie
(gew lec in de sociale ethiek) 1973-1979; 1980 Groning hl sociale ethiek; 1980-1993 (overlijden) Amsterdam UvA gew hl inleiding tot de wijsbegeerte en ethiek 
: Poortman - xWikipedia 

1977/09/29 – Rotterdam  –  Kimmerle, Heinz 
Dialektiek als kritiek op de wetenschappen. Historische en systematische beschouwing over de wijsgerige fundering van de wetenschappelijke methoden door de dialektische methode
(gew hl in de methodieken van de wijsbegeerte, in het bijzonder de dialectische methode) 1976-1990; 1990-1995 Rotterdam bijz[?] hl grondslagen van interculturele filosofie, i.h.b. Afrikaanse filosofie 
: Poortman - Wikipedia (Duits) 

1977/11/10 – Amsterdam VU  –  Kirschenmann, P.P. 
Exactness
(gew hl in de wijsbegeerte der exacte natuurwetenschappen) 1976-2001 

1977 – Utrecht  –  Heeger, prof.dr. F.R. (Robert) gew hl de ethiek, met inbegrip van de wijsgerige ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid 1977-2004[?] (opvolger van J. de Graaf?); 1986-2004 tevens hl dierethiek?? 


1978/04/15 – Amsterdam UvA  –  Oosterbaan, dr. Johannes Arnoldus 
Barth en Hegel. Leven en denken vanuit de verzoening
(afscheid gew hl wijsbegeerte van de godsdienst en de zedekunde, tevens bijz hl christelijke geloofsleer en christelijke zedeleer namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit) zie 1954 

1978/05/18 – Utrecht  –  Visser 't Hooft, Hendrik Philip 
Tussen recht en filosofie
(gew hl in de rechtsfilosofie en de rechtsmethodologie) 

1978/06/16 – Leiden  –  Heering, H.J. (Herman Johan) 
De open werkelijkheid 
(afscheid hl in de godsdienstwijsbegeerte, zedekunde en encyclopaedie van de godsdienst) Herman Heering: In memoriam door de Remonstrantse Broederschap 

1978/11/07 – Groningen  –  Noordam, N.F.
De geschiedenis van het Nederlandse kind. Een terreinverkenning
(afscheid hl algemene grondslagen der pedagogiek, in het bijzonder de algemene, wijsgerige en historische pedagogiek) zie 1971 


1979/01/25 – Rotterdam  –  Nauta, Doede 
Logika tussen wetenschap en wijsbegeerte - ONLINE 
(gew hl in de wijsbegeerte, in het bijzonder de logika) 1977-1981[?]; 1974-1977 Rotterdam gew lec in de wijsbegeerte, in het bijzonder de logica; 1991[?]-?? Enschede bijz hl in de betekenis van informatie en informatisering [vanwege ?], oratie 6 juni 1991: De mens, schakel tussen informatietechniek en informatiemaatschappij? Een neopragmatistische kijk op informatisering 
: Poortman - Wikipedia 

1979/02/22 – Wageningen  –  Meyer, A.M.T. (Bert) 
De mythe van het nut van de filosofie - ONLINE 
(hl filosofie) zie 1959 

1979/04/24 – Groningen  –  Barth, Else Margarete
Perspektieven
(hl analytische wijsbegeerte) zie 1972 

1979/05/29 – Groningen  –  Benthem, dr. J.F.A.K. 
In alle redelijkheid - ONLINE 
(gew lec symbolische logica) 1977-1979; 1980-1985 hl symbolische logica; 1985-2003 Amsterdam UvA (opvolger van Löb) gew hl mathematische logica; 2003-2014 Amsterdam UvA gew hl (universiteitshoogleraar) logica en haar toepassingen 
: Poortman - Wikipedia 

1979/11/13  Leiden    Praag, J.P. van 
Levensovertuiging, filosofie en wetenschap - ONLINE 
(afscheid bijz hl humanistiek en wijsgerige antropologie van het humanisme vanwege de Stichting Socrates) zie 1965 

1979/11/22 – Rotterdam  –  Wal, G.A. (Goossen Albertus) van der 
De zorg voor lateren: van later zorg?
(gew hl in de wijsbegeerte, in het bijzonder de ethiek en de rechtsfilosofie) 1978-1995; 1973-1978 Amsterdam Uva gew hl inleiding in de wijsbegeerte en ethiek (geen oratie); 1997-2000 Rotterdam bijz hl milieufilosofie 
: Poortman - xWikipedia 

1979/12/21 – Leiden  –  Adriaanse, dr. H.J. 
Het specifiek theologische aan een Rijksuniversiteit 
(
gew hl in de godsdienstwijsbegeerte, de zedekunde en de encyclopedie van de godgeleerdheid) opvolger van Heering; 1979-2001 

1979/12/21 – Utrecht  –  prof.dr. D. van Dalen gew hl logica en wijsbegeerte, alsmede de grondslagen der wiskunde - geen oratie [volgens poortman: hl geschiedenis van de logica en van de filosofie van de wiskunde] 


1980/02/08 – Nijmegen   Seidl, dr. H. [Horst]
De verhouding tussen de Aristotelische metafysiek en de Thomistische theologie - ONLINE 
(gew hl in de griekse en romeinse wijsbegeerte) 1979-1988 
: Poortman - xWikipedia 

1980/04/01  Groningen    North, J.D.
Structuur en verklaring in de ideeëngeschiedenis - ONLINE 
(hl in de geschiedenis der wijsbegeerte in verband met de ontwikkeling der exacte wetenschappen) 1977-1999 
: Poortman - Wikipedia (Duits) 

1980/09/29 – Amsterdam UvA  –  Velthoven, Th. van 
Ontvangen als intersubjectieve act
(bijz hl in de betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting) opvolger van Barendse; 1980-1986 (overlijden); tevens 1980-1986 onderwijsopdracht geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte; opgenomen in De intersubjectiviteit van het zijn (Kok Agora, 1988) 
: Poortman - xWikipedia 

1980/10/07 – Groningen  –  Roscam Abbing, P.J. 
De theologie in wetenschapstheoretisch opzicht 
(afscheid
bijz hl bijbelse godgeleerdheid, praktische godgeleerdheid met de daarbij vereiste oefeningen, christelijke zedekunde en christelijke zending namens de Synode der Nederlands Hervormde Kerk) rede onuitgegeven? zie 1958 

1980/10/10 – Amsterdam VU  –  Griffioen, S. 
Relatieve autonomie als kruispunt van wegen
(gew hl wijsbegeerte van de sociaal-culturele wetenschappen) 1979-1982; 1979-1991 Leiden (opvolger van Mekkes) bijz hl wijsbegeerte onder reformatorisch-calvinistisch gezichtspunt in de ruimere zin vanwege de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte; 1982-2002 Amsterdam VU hl wijsbegeerte der sociaal-culturele wetenschappen en geschiedenisfilosofie; 2002-2006 Amsterdam VU bijz hl interculturele filosofie met het oog op China 

1980/10/17 – Leiden  –  Griffioen, dr. S. 
Veranderingen in het denkklimaat
(bijz hl wijsbegeerte onder reformatorisch-calvinistisch gezichtspunt in de ruimere zin vanwege de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte) 

1980/11/13 – Tilburg  –  Heyde, dr. L. (Ludwig C.M.) 
Het statuut van de filosofie
(hl geschiedenis van de wijsbegeerte, in het bijzonder moderne en hedendaagse wijsbegeerte) 1980-2000 (overlijden); tevens Nijmegen 1985-1993 hl geschiedenis van de wijsbegeerte en 1993-2000 (opvolger van Peperzak) hl metafysica en kenleer 
: Poortman - xWikipedia 

1980/12/02 – Groningen  –  Holz, Hans Heinz 
Natur und Gehalt spekulativer Sätze
(gew hl geschiedenis van de wijsbegeerte en dialectische filosofie) 1978-1993; 1993-1997 hl geschiedenis van de filosofie en dialectische filosofie 
: Poortman - Wikipedia 

1980  Tilburg  H.C.M. (Harrie) de Swart hl logica en taalanalyse 
: Poortman - Wikipedia 

1980  Amsterdam VU  –  Broekman, Jan Maurits bgew hl filosofie in deze opvolger van Metz; 1980-1986; 1986-1995 hl filosofie 
: Poortman - xWikipedia 


1981/01/20 – Groningen  –  Imelman, J.D. (Jan Dirk) 
Voor pedagogen is niets zo praktisch als een goede kennistheorie. Opvoeding en pedagogiek in het licht van een realistische epistemologie
(gew hl in de algemene grondslagen van de pedagogiek, in het bijzonder de algemene, wijsgerige en historische pedagogiek) 1980-1989; tevens 1988 Groningen hl wijsbegeerte 1986/87; 1989-1998 (vervroegd emeritaat) Utrecht gew hl grondslagen der pedagogiek, met rede  16 maart 1990, Ontwikkeling en vooruitgangsgeloof, fictie en relativisme (ook in Imelman (red.) 1990, Cultuurpedagogiek, onder titel: 'Ontwikkeling en vooruitgangsgeloof, fictie en relativisme en de cultuurkritische en kenkritische taak van de pedagogiek'; afscheidsrede 9 februari 1999: De afgebroken jaargang '41-'42. Paedagogische Studieën als praktisch wetenschappelijk tijdschrift in het nauw 
: Poortman - Wikipedia 

1981/03/13 – Leiden  –  Fresco, dr. M.F.
De mens als feit, als mogelijkheid en als norm - ONLINE 
(bijz hl in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Humanistische Stichting Socrates) opvolger van Van Praag; 1980-1990 
: Poortman - Wikipedia 

1981/04/03 – Leiden  –  Vledder, dr. W.H. (Wim) van 
Vrije wil en vrijheid van handelen
(bijz hl metafysica in de geest van de theosofie vanwege de Stichting Proklos)
opvolger van Dubbink; 1980-2000 
: Poortman - xWikipedia 

1981/06/22 – Amsterdam UvA  –  Verdonk, W.E. (Wessel Eliza) 
Burgerlijke ongehoorzaamheid: een andere benadering van de verhouding kerk-staat 
(bijz hl bijbelse godgeleerdheid, de christelijke zedekunde, de praktische godgeleerdheid en Nederlands Hervormd Kerkrecht namens de Nederlands Hervormde Kerk) 1980-1985; 1985-1986 (overlijden) Utrecht bijz hl christelijke ethiek namens de Nederlands Hervormde Kerk 

1981/07/12 – Amsterdam UvA  –  Asperen, G.M. (Trudy) van
Met de beste bedoelingen... Over de ideologie van de verzorgingsstaat
(gew hl inleiding tot de wijsbegeerte en ethiek) rede ook verschenen in het tijdschrift Filosofie en praktijk, nr. 2 (1981); zie 1977 

1981/11/03 – Groningen  –  Hoedemaker, L.A. (Libertus Arend) 
Oekumene en paraklese. De identiteit van de gemeente in de leerschool van de wereldkerk 
(bijz hl wezen en geschiedenis van het apostolaat en in verband daarmee de christelijke ethiek vanwege de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk) opvolger van Roscam Abbing; 1981-2000; geen afscheidsrede[?]; rede verschenen als dubbeloratie, onder de titel Leren bij het leven, met G.D.J. (Gijs) Dingemans (tevens opvolger van Roscam Abbing, bijz hl in de praktische theologie vanwege de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk 1980-1993) Discipelschap en moderne leertheorieënzie World Christianity reconsidered. Questioning the questions of ecumenism and missiology. Contributions for Bert Hoedemaker (Zoetermeer, 2001) 

1981/11/06 – Amsterdam VU  –  Riessen, H. (Hendrik) van
Hoe is wetenschap mogelijk?
(afscheid hl in de systematische wijsbegeerte en cultuurfilosofie) zie 1951 

1981/11/?? – Amsterdam V –  Metz, Willem 
"Verantwoording"
 
(afscheid bgew hl)
zie 1976 

1981/11/30 – Amsterdam UvA  –  Jong, dr. A.F. (Auke) de 
Lossen en binden. Beschouwingen over een gebruikswijze van de term 'absoluut' in het werk van Louis Althusser en Emmanuel Levinas
(gew hl in de wijsbegeerte van de godsdienst en de zedekunde)
1980-1992; 1993-1998 bijz hl godsdienstwijsbegeerte en wijsgerige ethiek in relatie tot de Doopsgezinde geloofs- en zedenleer vanwege de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
: Poortman - Wikipedia 

1981/12/07 – Utrecht  –  Knijff, prof.dr. H.W. (Henri Wijnandus) de
Het gevoel, historisch en theologisch beschouwd
(bijz hoogleraar de christelijke ethiek vanwege de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk) opvolger van Hasselaar; 1980-1983; 1983-1996 hl dogmatiek en bijbelse theologie; afscheidsrede 26 september 1996: De boom van John Fowles. Een terugblik op plaatsbepaling 
: Poortman - xWikipedia 

1981/01/01 – Amsterdam UvA  –  ambtsaanvaarding prof.dr. J. Dorling gew hl filosofie der natuurwetenschappen en algemene wetenschapsleer 1981-1996 


1982/02/12 – Tilburg  –  Silvers, Stuart 
What realism isn't 

(hl algemene kennis- en wetenschapsleer) 19??-1989[?]; de rede is gepubliceerd in het Nederlands, onder dezelfde titel, in een vertaling uit het manuscript door Harry Verkooyen 

1982/05/21 – Amsterdam VU  –  Olst, E.H. van 
Lichamelijkheid als probleem in de wijsgerige antropologie
(gew hl in de wijsgerige antropologie, inzonderheid met betrekking tot de biophysische aspecten van het menselijk bestaan)
1980-1986; 1972-1980 lec in de psychologische functieleer, openbare les 1 december 1972 De betekenis van de fysiologische psychologie voor de psychologische funktieleer  1986-1997 (opvolger van Sanders) hl theoretische psychologie i.h.b. de metatheoretische psychologie en wijsbegeerte van de psychologie; 1997-2001 hl wijsbegeerte en spiritualiteit; [geboren 25 januari 1936, overleden 28 oktober 2012] 

: Poortman - xDBNL - xWikipedia 

1982/09/17 – Leiden  –  Schegget, G.H. (Bert) ter 
Het gebed als hart van de ethiek 
(bijz hl christelijke ethiek en apostologie vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk) 1982-1992; Levensbericht door E.J. de Wijer 
: Poortman - Wikipedia 

1982/09/24 – Leiden  –  Peursen, C.A. (Kees) van
Wetenschappelijke openheid en metafysische kwetsbaarheid. Naar aanleiding van Descartes' beeld van het zien als tasten
(afscheid hl wijsbegeerte)
zie 1951 

1982/09/27 – Amsterdam UvA  –  Verhoeven, Cornelis 
Lof van de mikrologie. Een voetnoot bij Plato Politeia 514 a 1-2 - ONLINE 
(gew hl filosofie van de klassieke oudheid) 1982-1987 (opheffing leerstoel); 1987-1993 gew hl metafysica en haar geschiedenis 
: Poortman - Wikipedia 

1982/09/30 – Delft  –  Grunt, dr. G.J. de (Gerrit) 
Ideaal en werkelijkheid. Het grensverkeer tussen ethiek en politiek - ONLINE 
(bijz hl vanwege de Radboudstichting in de wijsbegeerte m.b.t. de christelijke levensbeschouwing) opvolger van Luijpen; 1982-1991; t.g.v. van zijn afscheid verscheen (met afscheidsrede??) onder redactie van Vedder: Mens en metafysica. Mogelijkheid en grens van een metafysisch mensbeeld (Tilburg University Press, 1991) 

1982/11/05 – Amsterdam UvA  –  Ovink, G.W.
De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord
(afscheid bgew hl Wetenschap van de geschiedenis en de esthetiek van de drukkunst en de daarmede samenhangende grafische technieken) zie 1956 

1982/11/18 – Rotterdam  –  Irigaray, Luce 
Ethique de la difference sexuelle 
(gasthoogleraar L'éthique des passions / ethiek van de hartstochten) Tinbergen-leerstoel 1982, op verzoek van Kimmerle; de rede is van een Nederlandse vertaling voorzien door Jeanne Buntinx, Agnes Vincenot en Ruth Weber 
: Poortman - Wikipedia 

1982/11/23 – Groningen  –  Delfgaauw, Bernard
Afscheidsrede van Bernard Delfgaauw 
(afscheid hl wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte) rede ook opgenomen in De filosofie van Bernard Delfgaauw (Het Wereldvenster, Bussum, 1982); zie 1947 

KUN – Braakhuis, H.A.G. (Henk) hl middeleeuwse wijsbegeerte (opvolger van De Rijk); vanaf 1989, na vertrek Seidl, hl antieke en middeleeuwse wijsbegeerte; geen oratie 


1983/10/07  Eindhoven    Leenhouwers O.F.M.Cap., P.J.G. (Piet) 
Techniek tussen mythos en logos - ONLINE 
(bijz hl in de wijsbegeerte met betrekking tot de christelijke levensbeschouwing vanwege de Radboudstichting) eerste bezetter van deze leerstoel; 1982-1994; afscheidsbundel: Denken als dialoog. Reflecties over vraag en antwoord (Kok Agora, Kampen, 1994) 
: Poortman - xWikipedia 

1983/11/02 – Breda KMA  –  Plattel, M.A.D. 
De informatiemaatschappi: dreiging of zegen?
(afscheid bgew hl in de wijsbegeerte) zie 1953 

1983/11/18 – Nijmegen  –  Assoun, P.L. (Paul-Laurent) 
De taken van de politieke wijsbegeerte en het onbewuste van de geschiedenis - ONLINE 
(gew hl in de sociale en politieke filosofie) 1983-1989[?] 

1983 – Nijmegen  –  A.W. (Wouter) van Haaften hl filosofie en geschiedenis van opvoeding, vorming en onderwijs; 1983-2004 (geen redes) 


1984/09/14 – Eindhoven  –  Kwee, dr. S.L. 
Leven en werken naar menselijke maat - ONLINE 
(afscheid hl algemene wijsbegeerte) zie 1955 

1984/10/12 – Leiden  –  HaersolteRoelof Arent Volker baron van 
Akrasia of tegenstem?
(afscheid hl in de wijsbegeerte en in de wijsbegeerte van het recht)
zie 1963 

1984/10/23 – Groningen  –  Bakker, Reinout 
Kan de wijsgerige antropologie nog bestaan?
(afscheid hl wijsbegeerte) rede opgenomen in Studia in honorem Reinout Bakker (Groningen, 1984); Levensbericht; zie 1965 

1984/11/09 – Amsterdam VU  –  Aertsen, dr. J.A. (Johannes Adrianus)
Middeleeuwse Beschouwingen over Waarheid. Adaequatio rei et intellectusMedieval Reflections on Truth. Adaequatio rei et intellectus 
(hl middeleeuwse wijsbegeerte en moderne rooms katholieke wijsbegeerte) in deze opvolger van Smit; 1984-1994 

1984/11/12 – Utrecht  –  Leeuwen, prof.dr. Th.M. (Marius) van
Vrijheid in gebondenheid. Een apologie van de autonome mens? 
(bijz hl de wijsgerige theologie, inzonderheid met betrekking tot het vrijzinnig denken, vanwege Het Haags genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst) 1983-1997; 1994-2012 Leiden bijz hl remonstrantse theologie vanwege de Remonstrantse Broederschap, met oratie 27 mei 1994: DEO VIVAMUS AMICI. De remonstranten en het gesprek met Israël, afscheidsrede 24 september 2012: Hoe nodig is het te geloven? 

1984 – Leiden – Gunsteren, Herman Robert van 
(hl de wijsbegeerte van het recht en de politieke theorieën) 1984-2004; 1973-1975 gew lec politieke theorieën en haar geschiedenis, met oratie 25 oktober 1974: Denken over politieke verantwoordelijkheid; 1975-1984 hl politieke theorieën en hun geschiedenis 


1985/01/24 – Rotterdam  –  Houtepen, dr. A.W.J.
In God is geen geweld. Theologie als geloofsverantwoording in een na-theïstische cultuur
(bijz hl in de grondslagen en wijsgerige implicaties van de katholieke theologie vanwege de Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds) eerste bezetter van deze leerstoel; 1984-1994; 1992-2005 Utrecht gew hl oecumenica, oratie 20 januari 1994: Een asymmetrische dialoog. Historische kanttekeningen bij de onderlinge erkenning van de kerkelijke ambten, afscheidsrede 4 november 2004: Anatomie van het anathema. Over uitsluiting en verzoening, verdeeldheid en hereniging in het oecumenisch proces 
: Poortman - Wikipedia 

1985/01/25  Amsterdam VU    Mulder, D.C. Alle geloven op één kussen? Over de religieuze basis voor de interreligieuze dialoog (afscheid hl ??????? 1965-1985 nakijken 

1985/03/01 – Nijmegen  –  Lock, G.E. 
De lichamelijke staat. Rationaliteit en mystiek in de politieke theorie en filosofie
(gew hl in de politicologie, in het bijzonder de inleiding tot de politicologie en de geschiedenis van de politieke theorie) 2003 Leiden 

1985/03/25 – Amsterdam UvA  –  Voolstra, prof.dr. S. (Sjouke) 
Vrij en volkomen. Rechtvaardiging en heiliging in dopers perspectief
(bijz hl christelijke geloofs- en zedenleer vanwege het Seminarium der Algemene Doopsgezinde Sociëteit) 1984-2002; tevens 1998[1988?]-2004 (overlijden[?]) gew hl (onbezoldigd) geschiedenis en theologie van de doopsgezinden 
: xPoortman - xWikipedia 

1985/09/06 – Nijmegen  –  Hollak, prof.dr. J.H.A.
Afscheidscollege [?] 
(afscheid hl geschiedenis der moderne wijsbegeerte) opgenomen in: Denken als bestaan. Het werk van Jan Hollak (Budel, 2010); zie 1966 

1985/09/27 – Amsterdam VU  –  Peursen, C.A. van
Kennis en beleid
(afscheid bgew hl in de kennis- en wetenschapsleer en de geschiedenis van beide) zie 1951 

1985/10/08 – Groningen  –  Geertsema, dr. H.G. 
Horen en zien. Bouwstenen voor een kentheorie
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte) 1984-2005; tevens 1987-2005 (opvolger van Dengerink) Utrecht bijz hl reformatorische wijsbegeerte en 1987-2005 Amsterdam VU bijz hl op Dooyeweerd-leerstoel 
: Poortman - Wikipedia 

1985/10/11 – Nijmegen  –  Melsen, A.G.M. van (Dries) 
Waar gaat het heen? Beschouwingen over geloof, wijsbegeerte en wetenschap 
(afscheid hl) 
rede ook opgenomen in Geloven in de wereld. Een vriendenboek voor en over prof. dr. A.G.M. van Melsen (1985); zie 1945 

1985/11/11 – Utrecht  –  Bergstra, J.A. 
Programmatuuronderzoek in de schaduw - ONLINE 
(bgew hl de toegepaste logica) rede ook opgenomen in Informatie, jaargang 27, december 1985 

1985/11/29 – Nijenrode  –  Luijk, dr. H.J.L. van
In het belang van de onderneming. Aantekeningen voor een bedrijfsethiek
(bgew hl in de ethiek) 1984-2000; 1967-1975 Amsterdam TU gew hl in de metafysiek en de wijsgerige godsleer 

1985/12/13 – Amsterdam VU  –  Sanders, C. (Cornelis) 
De propedeutische taak van de Meta-theoretische psychologie 
(afscheid hl theoretische psychologie, de geschiedenis van de psychologie en de wijsbegeerte der psychologie) 

1985 – Utrecht  –  W.L. (Willem) van Reijen gew hl wijsgerige antropologie en sociale wijsbegeerte, 1985-1990; 1990-2003 gew hl politieke en sociale filosofie - geen redes 


1986/02/07 – Utrecht  –  Chemparathy, dr. George 
God en het lijden. Een indische theodicee
(gew hl Indische wijsbegeerte) 1980-1990 
: Poortman - xWikipedia 

1986/05/30 – Amsterdam VU  –  Soeteman, mr. A. 
Praktische rechtsfilosofie
(gew hl encyclopedie der rechtswetenschap en rechtsfilosofie) opvolger van Van Eikema Hommes; 1985-2009; tevens 1990-1991 Amsterdam UvA hl encyclopedie van de rechtsgeleerdheid 
: Poortman - xWikipedia 

1986/06/06  Tilburg    Plattel, M.A.D. (Giel) 
Een paradigmatische verandering van het wereldbeeld. Communicatiesystemen versus mechanische systemen
(afscheid 
gew hl sociale wijsbegeerte, sociale ethiek en geschiedenis der wijsbegeerte) zie 1953 

1986/06/20 – Leiden  –  Philipse, dr. H. 
Wijsbegeerte tussen twee culturen - ONLINE 
(gew hl in de centrale interfaculteit en de faculteit der letteren op het vakgebied van de wijsbegeerte, in het bijzonder de kennisleer en haar ontwikkeling sinds Descartes) 1985-2003; diesrede Leiden 8 februari 2000: De samenhang der wetenschappen; 2003- Utrecht universiteitshoogleraar 
: Poortman - Wikipedia 

1986/06/30 – Amsterdam UvA  Aler, J.M.M. 
De waarheid van de kunst 
(afscheid gew hl filosofische esthetica en cultuurfilosofie alsmede hun geschiedenis) niet gepubliceerd volgens M. van Nierop (1994) Levensbericht [afscheidsrede in elk geval niet in J.M.M. Aler, De waarheid van de kunst. Kunstfilosofische opstellen (Boom, Amsterdam, 1996)]; zie 1956 

1986/10/31 – Leiden  –  Dupuis, prof.dr. H.M. 
Zoeken naar het goede leven
(bijz hl geneeskunde en wijsbegeerte vanwege het Leids Universiteits Fonds) 1986-1990; 1991-2003 gew hl medische ethiek 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1986/11/04 – Amsterdam UvA  –  Hof, S.E.
Geweld en bevrijding. Een theologisch-ethische reflectie
(bijz hl in de ethiek, de praktische en de bijbelse theologie aan het Evangelisch-Luthers Seminarium, namens de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden) 1985-1997 

1986/11/07 – Leiden  –  Tongeren, dr. P.J.M. van
"Gespannen harmonie". Over de verhouding van filosoferen en geloven, toegelicht vanuit de stoische filosofie - ONLINE 
(bijz hl vanwege de Radboudstichting in de wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing) opvolger van Van Laer; 1986-1991; 1990-2015 Nijmegen hl in de wijsgerige ethiek en de wijsbegeerte in verband met het recht 
: Poortman - Wikipedia 

1986/12/02 – Amsterdam UvA  –  Benthem, prof.dr. J.F.A.K. van 
Rekenen met taal - ONLINE 
(gew hl mathematische logica) 

1986/12/04 – Wageningen  –  Vedder, dr. Ben 
Utopische grond”. Een metafoor voor zin
(bijz hl wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting) opvolger van Jeuken; 1986-1990; 1990-2002 Tilburg gew hl systematische wijsbegeerte; 2002-2013 Nijmegen hl metafysica, kenleer en godsdienstfilosofie 
: Poortman - xWikipedia 

1986 – Amsterdam UvA  prof.dr. N.B. de Marchi gewoon hoogleraar Staathuishoudkunde, in het bijzonder de geschiedenis van de economische wetenschap en de wetenschapsfilosofie van de economie, 1 september 1986 - 1 september 1991


1987/03/20 – Leiden – Hamilton, Alastair 
De ideeën van gisteren 
(bijz hl ideeëngeschiedenis vanwege de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting) 1985-2005 

1987/03/26 – Rotterdam  –  Kee, dr. B. [Barnabas] 
Meer dan het rationele
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte) 1987-1998[?]; opvolger van Mekkes 

1987/05/15 – Groningen  –  Harmsen, Gerrit Jan
Afscheid, maar niet van de dialectiek
(afscheid hl dialektische en Oost-Europese filosofie) rede opgenomen in Afscheid van de dialectiek? Rondom het afscheid van Ger Harmsen als hoogleraar (SUN, Nijmegen, 1988); zie 1974 

1987/06/12 – Amsterdam VU  –  Woldring, Henk E.S. 
Mensenrechten en vrede
(bijz hl levensbeschouwing en politieke filosofie 
vanwege het Dr. Abraham Kuyperfonds) nieuw gevestigde leerstoel; 1986-2004; 2004-2008 gew hl politieke filosofie 
: Poortman - Wikipedia 

1987/09/10 – Leiden  –  Nuchelmans, Gabriël 
Lof der acribie 
(afscheid hl wijsbegeerte) 
rede 
ook in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jaargang 80 (1988), afl. 03 (juli), p. 169 t/m 189, met een reactie van Th.C.W. Oudemans en een repliek van G. Nuchelmans; zie 1964  

1987/09/24 – Wageningen  –  Schuurman, dr.ir. E.
Crisis in de landbouw. Een reformatorisch-wijsgerig perspectief - ONLINE 
(bijz hl vanwege de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte) 

1987/10/05 – Utrecht  –  Waardenburg, J.D.J. (Jacques) 
Dilemma's in de studie van de levende islam

(afscheid gew hl in de islam en de fenomenologie) zie 1975 

1987/10/28 – Breda KMA – Leijen, A.J. (Arie) 
Over grenzen
(bgew hl in de wijsbegeerte)
 1986[?]-1998[?]; 1994-1998 Amsterdam UvA bijz hl in de betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting 

1987/12/07 – Kampen  –  Veling, Kars 
Geen eigenmachtige uitlegging. Moderne hermeneutiek en de omgang met de bijbel 
(bgew hl geschiedenis van de wijsbegeerte)
1987-1995; 1972-1987 lec geschiedenis der wijsbegeerte 
: Poortman - Wikipedia 

1987/10/01 – Amsterdam UvA  –  Bader, prof.dr. V.M. ambtsaanvaarding gew hl politieke en sociale filosofie 

 – Utrecht  –  Wertsch 


1988/01/08 – Amsterdam UvA  –  Verhoeven, Cornelis
Weerloosheid onder druk
(356e dies natalis + inaugurele rede gew hl metafysica en haar geschiedenis) rede ook opgenomen in Een velijnen blad. Essays over aandacht en achterdocht (Ambo, Baarn, 1989); zie 1982 

1988/02/16 – Groningen  –  Koster, J. 
Doelloze structuren
(gew hl in de algemene taalwetenschap en de wijsbegeerte der taal) opvolger van Heny; 1985-2010 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

1988/04/21 – Enschede  –  Brand, A.F. (Arie Frans) 
Is ethiek te leren?” Een beschouwing over organisatiewaarden en bedrijfsethiek
(bijz hl organisatiewaarden en bedrijfsethiek) 1987-1994[?]; afscheidsrede[?] 1994: 'Ik stond erbij en keek ernaar'. Een verkenning van globalisering vanuit het vakgebied Technische Bedrijfskunde in het bijzonder in Internationaal Vergelijkend Perspectief (ook in Engelse vertaling: 'Tacit learning' in transnational organizations : an exploration of globalization as seen from the field of management studies, and in particular from an international and comparative perspective
: Poortman - xWikipedia 

1988/04/29 – Amsterdam VU  –  Wolterstorff, N.P.
The Project of a Christian University in a Postmodern Culture
(bijz hl kennisleer en de algemene wetenschapsleer) opvolger van Van Peursen; 1986-1990; 1991-1999 bijz hl filosofie van de kunst en esthetica (NB wel benoemd, maar niet aanvaard; zie Woldring (2013), Een handvol filosofen); Wolterstorff was in 1981 de eerste bezetter van de Kuyper-katheder; rede ook opgenomen in: Nicholas Wolterstorff, Educating for Shalom. Essays on Christian Higher Education (W.B. Eerdmans, Grand Rapids/Cambridge, 2004) 
: Poortman - Wikipedia 

1988/05/09 – Utrecht  –  Schroten, E. (Egbert) 
In statu nascendi. De beschermwaardigheid van het menselijk embryo vanuit het gezichtspunt van de christelijke ethiek
(bijz hl in de christelijke ethiek vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk1987-1998; 1998-2004 gew hl ethiek van het christendom 
: Poortman - xWikipedia 

1988/05/19 – Amsterdam VU  –  Steen, dr. W.J. (Willem Johan) van der 
Een gordiaanse knoop. Beschouwingen over de verwevenheid van biologie en wijsbegeerte
(bijz hl wijsbegeerte van de biologie vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds)
enige bezetter van deze leerstoel; 1987-2003; 1987-1992 tevens Leiden bijz hl wijsgerige biologie vanwege het Leids Universiteits Fonds 
: Poortman - xWikipedia 

1988/09/09 – Leiden  –  Sundholm, dr. B.G. (Göran) 
Oordeel en gevolgtrekking. Bedreigde species? - ONLINE 
(gew hl in de wijsbegeerte, in het bijzonder de wijsbegeerte van de logica) opvolger van Nuchelmans; 1987- 
: Poortman - xWikipedia 

1988/10/07 – Kampen  –  Manenschijn, G. 
Mogelijkheid en noodzakelijkheid van een christelijke ethiek 
(hl ethiek) 1988-1996 
: Poortman - xWikipedia 

1988/10/13 – Enschede  –  Rip, A. (Arie) 
Technologie als mensenwerk - ONLINE 
(hl filosofie van wetenschap en techniek) 1987-2006; 1984-1987 Amsterdam UvA gasthoogleraar wetenschapsdynamica; zijn opvolger in Enschede, Stefan Kuhlmann, kreeg als leeropdracht grondslagen van wetenschap, technologie en samenleving 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

1988/11/03 – Utrecht  –  Geertsema, dr. H.G. 
Hoe kan de wetenschap menselijk zijn?
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte) zie 1985 

1988/11/11 – Leiden  –  Rijk, prof.dr. L.M. de
Waarom? Daarom! De lotgevallen van de aristotelische bewijstheorie in de laat-middeleeuwse metafysica
(afscheid gew hl in de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte) rede vertaald in het Engels door Joke Spruyt; zie 1962 

Leiden Hermann Weidemann kort opvolger van De Rijk, daarna Runia 

VU  –  Bob Goudzwaard hl cultuurfilosofie 1988-1999 ?? 


1989/03/21 – Groningen  –  Kuipers, prof.dr. T.A.F. (Theo) 
Onderzoeksprogramma's gebaseerd op een idee. Impressies van een wetenschapsfilosofische praktijk - ONLINE 
(hl wetenschapsfilosofie) 1988-2010 

1989/04/03 – Amsterdam UvA  –  Peperzak, dr. A.Th. 
Filosofie en Christendom
(bijz hl in de betrekkingen tussen Christendom en wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting) zie 1965 

1989/04/14 – Amsterdam VU  –  Jong, dr. W.R. (Willem Remmelt) de 
Leibniz's ideaal van een ars inveniendi in het licht van het klassieke wetenschapsmodel 
(hl geschiedenis van de logica en van de logische semantiek) 1987-2005; 2005-2011 hl wijsbegeerte, in het bijzonder geschiedenis van de logica en de logische semantiek, en de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte 
: Poortman - Wikipedia 

1989/04/14  Heerlen UTP    Jonkers, P.H.A.I. (Peter) 
De zin van de Arbeid. Beschouwingen over de plaats van de filosofie aan een pastoraal-theologische faculteit - ONLINE 
(hl wijsgerige antropologie) 1989-1992[?] 

1989/06/09 – Amsterdam VU  –  Musschenga, A.W. (Albert Wim) 
Mag het hemd nader dan de rok zijn? Over grenzen aan de morele eis van onpartijdigheid
(bijz hl sociale ethiek) 1988-2002; 2002-2015 gew hl wijsbegeerte i.h.b. wijsgerige ethiek 
: Poortman - xWikipedia 

1989/06/30 – Nijmegen  –  Scheltens, D.F.
Open en gesloten Seculariteit
(afscheid hl in de wijsbegeerte van het recht) zie 1975 

1989/09/29 – Amsterdam VU  –  Geertsema, dr. H.G. 
Kan een wetenschap(per) zich bekeren? Het perspectief voor wetenschap en samenleving in het denken van Jürgen Habermas en Herman Dooyeweerd
(bijz hl vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds op de bijzondere leerstoel-Dooyeweerd) zie 1985 

1989/09/29 – Amsterdam UvA  –  Maris van Sandelingenambacht, prof.mr. C.W.
Horror vacui: een filosofisch oratorium over botsende wereldbeelden in drie pseudo-dialectische delen. I. Lucretius: over de natuur der dingen. II. Anti-Lucretius: over God of natuur. III. Syn-Lucretius: critisch schizoïsme
(gew hl rechtsfilosofie) 1988-2003; 2003-2013 gew hl algemene rechtsleer in het bijzonder de normatieve en sociaal-wetenschappelijke benadering van het recht, met op 12 juni 2004 de oratie De dans van Zarathustra (I). Nietzsche en de vrolijke rechtswetenschap; afscheidsrede 17 mei 2013: Wij verlangen onze vrijheid. Slavernij en publieke rede 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1989/10/05 – Tilburg  –  Berger, dr. Herman 
Van theologische naar mystieke metafysica? Heidegger en Bataille
(afscheid gew hl in de systematische wijsbegeerte) zie 1967

1989/10/06 – Maastricht  –  Kimman S.J., dr. E.J.J.M.
Kwijtschelding van staatsschuld - ONLINE 
(bijz hl in de ethiek van economie en bedrijf) 1989-2003; 1989-2000 Amsterdam VU bijz hl bedrijfsethiek; 2000-2013 Amsterdam VU gew hl bedrijfsethiek; 2008-2016 Nijmegen hl onderneming en ethiek 
: Poortman - Wikipedia 

1989/11/16 – Amsterdam VU  –  Kimman s.j., E.J.J.M.
Deugden in de directiekamer
(bijz hl bedrijfsethiek) zie 1989 

1989/11/30  Amsterdam VU    Kuitert, Harminus Martinus
Autonomie: een lastige laatkomer in de ethiek. Een kapitteltje mensbeeld en moraal
(afscheid hl ethiek en inleiding dogmatiek) 

 – Utrecht  –  Treur 

Zie 12-06  Delft    Braat, J.J.M. Steeds maar meer afbeelden? over datum inaugurele rede 

Tilburg – Berns, prof.dr. E.E. (Gido) (hl sociale wijsbegeerte en sociale ethiek) rede ?? emeritaat 31-12-2004; bij zijn afscheid verscheen: Johan Graafland en Frans van Peperstraten, De omheining doorbroken. Economie en filosofie in beweging (DAMON, Budel, 2004)


1990/02/09 – Maastricht  –  Have, Henk ten 
Ethiek tussen alliantie en dissidentie - ONLINE 
(bijz hl in de wijsbegeerte in betrekking tot de katholieke levensbeschouwing vanwege de Radboudstichting Wetenschappelijk Onderwijsfonds) eerste bezetter van deze leerstoel; 1982-1991; 1991- Nijmegen gew hl medische ethiek 

1990/03/22 – Utrecht UvH  –  Kunneman, Harry 
Humanisme, postmodernisme en het deskundologische regime

(hl theorie en praktijk van het geestelijk werk, in het bijzonder praktische humanistiek) 2013 hl sociale filosofie, ihb theorie en praktijk van normatieve professionalisering 
: Poortman - Wikipedia 

1990/03/29 – Wageningen  –  Achterhuis, prof.dr. H.J.
Van moeder aarde tot ruimteschip: humanisme en milieucrisis - ONLINE 
(bijz hl namens de Stichting Socrates in de humanistische filosofie, in het bijzonder met betrekking tot de relatie mens en natuur) 
: Poortman - Wikipedia 

1990/06/07 – Rotterdam  –  Sperna Weiland, J. 
Filosofie – waar is dat goed voor? 
(afscheid hl wijsgerige antropologie en fenomenologie) 
zie 1962 

1990/06/21 – Tilburg  –  Roermund, dr. G.C.G.J. van
Wet en belofte. Overdenkingen omtrent gebondenheid uit overeenkomst - ONLINE 
(gew hl in de rechtsfilosofie) 1989-2010; 2010-2012 hl politieke filosofie 
: Poortman - xWikipedia 

1990/09/05 – Utrecht  –  Chemparathy, prof.dr. G. 
Vedanta old and new: change in continuity
(afscheid gew hl Indische wijsbegeerte) zie 1986 

1990/09/26 – Leiden  –  Fresco, Marcel Franz 
De mens als waarderend beestje - ONLINE 
(afscheid bijz hl wijsgerige antropologie en de grondslagen van het Humanisme vanwege de Stichting Socrates) (ook?) verschenen in: Rekenschap. Humanistisch tijdschrift voor wetenschap en cultuur, jaargang 38 (1991), nr. 1 (maart), pp. 44-62; zie 1981 

1990/10/12 – Eindhoven  –  Sarlemijn, prof.dr. A. (Andries) 
Het ontwerp, spil van de techniek-kultuur - ONLINE 
(gew hl in de wijsbegeerte en methodologie van de technische wetenschappen) 1989-1998 (overlijden); In Memoriam door Harry Lintsen  
: Poortman - xWikipedia 

1990/10/12 – Tilburg  –  Vedder, Ben
Erfgenamen van de toekomst. Heideggers vraag naar zijn als vraag naar zin
(gew hl systematische wijsbegeerte) zie 1986 

1990/10/18  Amsterdam VU    Meuleman, Gezinus Evert (Guus) 
Theologie aan de universiteit 
(afscheid hl apologetiek, encyclopedie der godgeleerdheid, godsdienstfilosofie en inleiding in de wijsbegeerte) rede gepubliceerd in Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 91/1 (1991), pp. 1-27; zie 1959 

1990/11/16 – Leiden  –  Lorenz, Ch.F.G. 
Geschiedenis in perspectief. Over waarden, feiten en de betrekkelijke waarde van feiten in de geschiedwetenschap
(bijz hl vanwege het Leids Universiteits Fonds in de wijsbegeerte en methodologie van de geschiedenis) 

1990/11/20 – Utrecht UvH  –  Maso, dr. Ilja
Over over de methode
(hl wetenschapsfilosofie, methodologie en onderzoeksleer) 1989-2007; 2007-2008 hl wetenschapstheorie, in het bijzonder grondslagenonderzoek 

1990/11/20 – Groningen  –  Veldhuis, Ruurd
Vrienden en vreemden. Over de draagwijdte en inhoud van morele verplichting
(hl godsdienstwijsbegeerte en ethiek) opvolger van Hubbeling; 1990-2000 (vervroegd emeritaat) 
: Poortman - xWikipedia 

1990/12/14 – Nijmegen  –  Tongeren, dr. P.J.M. van 
Moraal, recht, ervaring - ONLINE 
(hl in de wijsgerige ethiek en de wijsbegeerte in verband met het recht) zie 1986 

 – Utrecht  –  Takken 

01-01 (tot 07-01) – Amsterdam UvA  –  Chierchia, prof.dr. G. 
[gew hl vakgroep taalfilosofie / logica, aangesteld in het kader van het Esprit project (Europa) EBRA 3175 DYANA] geen oratie 


1991/02/15  Tilburg – Witteveen, dr. W.J. 
Evenwicht van machten
(hl encyclopedie der rechtswetenschap) 1990-2007; 2007-2014 (overlijden) hl rechtstheorie en retorica 
: Poortman - Wikipedia 

1991/04/12 – KTU Amsterdam  –  Marlet, M.F.J. (Michael Franciscus Josephus) 
Welke god? Godsdienstwijsbegeerte in een theologische faculteit 

(afscheid hl algemene wijsbegeerte en haar geschiedenis[?]) 1967-1991; voorheen sinds 1953 Berchmanium en Innsbrück, opzoeken; 1921 – 1997 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1991/09/27 – Leiden  –  Nierop, M. van 
De hogere domheid van de libertijn. Humanisme tussen verlichting en postmoderniteit - ONLINE 
(bijz hl in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates) opvolger van Fresco; 1990-1993; 1993-2005 Amsterdam UvA (opvolger van Aler) gew hl filosofie van kunst en cultuur 
: Poortman - xWikipedia 

1991/11/08 – Nijmegen  –  Karskens, M.L.J. 
Onbeheerst of onbeheersbaar? Enkele beschouwingen over politiek en individu
(gew hl in de sociale en politieke wijsbegeerte) 1991-2010 
: Poortman - xWikipedia 

1991/11/15 – Utrecht  –  Eijck, D.J.N. (Jan) van 
Tussen taal en betekenis 
(gew hl logische aspecten van de computationele taalkunde) 1990-2011; 2011- Amsterdam UvA bijz hl computationele semantiek vanwege de Stichting Bèta Plus; rede gepubliceerd in Van Eijck en Moortgat, Taal en logica. Computationele syntaxis en semantiek (1991) 
: Poortman - xWikipedia 

1991/12/10 – Groningen  –  Mooij, J.J.A.
Menagerie van het imaginaire: dichters over dieren
(afscheid hl in de algemene literatuurwetenschap met inbegrip van de filosofie van de literatuurwetenschap) zie 1971 

1991/12/19 – Wageningen  –  Blans, prof. dr. G.H.T. (Bert) 
De natuur van de aandacht - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting) opvolger van Vedder; 1990-2012 
: Poortman - xWikipedia 


1992/02/14 – Tilburg  –  Beck, Dr. Herman Leonard
De Islam en Nederland: Romancing Religion?
(gew hl in de fenomenologie van de godsdiensten / phenomenology and history of religion) 1991-2005; 2006 hl godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam / professor of religious studies, especially of Islam 
: Poortman - xWikipedia 

1992/03/13 – Rotterdam  –  Foqué, René 
De ruimte van het recht 
(gew hl in de inleiding tot de rechtswetenschap, de rechtsfilosofie en de rechtstheorie) 1990-2011 
: Poortman - xWikipedia 

1992/03/26 – Rotterdam  –  Valk, prof. dr. J.M.M. (Jacobus Mattheus Maria) d
Vergankelijkheid 
(afscheid hl sociologie en sociale filosofie) zie 1967 

1992/04/01 – Utrecht  –  Runia, Douwe T. (Theunis) 
Platonisme, Philonisme en het begin van het christelijk denken
(bijz hl de traditie van het Platonisme in de relatie tot het vroege Christendom vanwege de Prof.dr. C.J. de Vogel Stichting voor de Bestudering van de Wijsbegeerte van de Klassieke Oudheid) 1991-1999; 1990-1991 Amsterdam VU lector[?] antieke wijsbegeerte [?]; 1992-2001[?] Leiden gew hl in de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte; een Engelse vertaling van de rede verscheen in Runia's Philo and the Church Fathers. A collection of papers (Leiden/New York/Keulen, 1995) 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia (Engels) 

1992/04/03 – Delft  –  Gennip, prof.dr. Pieter Anton van
Het repertoire van de zingende detective. Moderne verbeelding van goed en kwaad in comedy en mystery - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte namens de Radboudstichting) opvolger van De Grunt; 1992-2009 
: Poortman - xWikipedia 

1992/04/09 – Rotterdam  –  Beaufort, Inez D. (Duconia) de 
Lieve Deugd / Dure Plicht / Voorbeeldig Ideaal. Over eigen verantwoordelijkheid
(bijz hl gezondheidsethiek vanwege de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam, voorheen Stichting Universiteitsfonds Rotterdam) 1991-; 1998 gasthoogleraar Groningen op de Johanna H. Bijtelleerstoel, met openbare les op 8 oktober 1998: Genendeels hetzelfde. Over het kloneren van mensenop 8 november 1999 rede t.g.v. de 86ste dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam: Van het lijf houden 
: Poortman - DBNLWikipedia 

1992/06/12 – Leiden  –  Oudemans, Th.C.W.
Afscheid - ONLINE 
(bgew hl wijsbegeerte) 1991-2006; Oudemans hield op 7 juni 2000 een rede bij 425-jarig bestaan van de Universiteit Leiden, getiteld De Januskop van wetenschap en dagelijks leven 
: Poortman - Wikipedia 

1992/09/11 – Leiden  –  Schegget, G.H. (Gijsbertus Hendricus) ter
Liefde en gerechtigheid
(afscheid bijz hl christelijke ethiek en apostologie vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk) zie 1982 

1992/09/11 – Amsterdam VU  –  Vroom, Henk 
Religie als duiding van de dood. Over de aanknopingspunten van religie in het menselijk bestaan aan de hand van gebeden bij het sterven
(hl godsdienstwijsbegeerte, apologetiek en encyclopedie der godgeleerdheid) opvolger van Meuleman; 1992-2010 
: Poortman - Wikipedia 

1992/09/24 – Enschede  –  Achterhuis, H.J. 
Technologie en filosofie: beeld en werkelijkheid 
(hl algemene wijsbegeerte) 

1992/09/29 – Groningen  –  Dekker, J.J.H. (Jeroen) 
Het gezinsportret. Over de geschiedenis van opvoeding, cultuuroverdracht en identiteit
(hl grondslagen van de pedagogiek, in het bijzonder de algemene, wijsgerige en historische pedagogiek) 1991- 

1992/10/20 – Groningen  –  Renardel de Lavelette, Gerard Rudolf
Precisie, computers en logica - ONLINE 
(hl theoretische informatica en toegepaste logica) 1991- 

1992/10/22 – Enschede  –  Beus, J.W. de 
"Economische gelijkheid en het goede leven" - ONLINE 
(bijz hl politieke filosofie, i.h.b. de humanistische bezinning op politieke vraagstukken, vanwege de Stichting Socrates) 1991-1995; 1995-1999 Groningen hl wijsbegeerte, in het bijzonder de sociale filosofie en ethiek; 1999-2012 Amsterdam UvA hl politieke theorie, politieke cultuur en hun geschiedenis 

1992/10/23 – Nijmegen  –  Have, dr. Henk A.M.J. ten 
Toekomsten van medische ethiek
(gew hl medische ethiek) 

1992/10/30 – Leiden  –  Bulhof, Ilse N. 
Naar een postmoderne spiritualiteit? 
(bijz hl wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing namens de Radboudstichting) 
opvolger van Van Tongeren; 1991-1997; rede ook opgenomen[?] in: Bulhof, Van inhoud naar houding. Een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur (Kok Agora, Kampen, 1995) 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

1992/11/04 – Utrecht UvH  –  Manschot, prof.dr. (H.A.M.) Henk
Levenskunst of lijfsbehoud? Een humanistische kritiek op het beginsel van autonomie in de gezondheidszorg
(hl wijsbegeerte, in het bijzonder ethiek) 1989-2004 

1992/11/05 – Wageningen  –  Achterberg, prof.dr. W. (Wouter) 
Humanisme zonder arrogantie. Modern humanisme en ecocentrisme - ONLINE 
(bijz hl in de humanistische wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur, vanwege de Stichting Socrates) 1991-2002 (overlijden) 
: Poortman - Wikipedia 

1992/11/06 – Nijmegen  –  Beemer, drs. Th.C.J. (Theo) 
Het geboorterecht van de berooiden en de verborgen god
(afscheid lec moraaltheologie)
zie 1965 

1992/12/17 – Enschede  –  Munnik, R.P.H. 
Van grens-verleggen naar ruimte-scheppen. Over het raakvlak van metafysiek en techniek 
(bijz hl wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing vanwege de Radboudstichting) 1992- 
: Poortman - xWikipedia 

1992/12/11 – Nijmegen  –  Peperzak, A.Th.
Erotiek
(afscheid bgew hl in de kenleer en metafysica) zie 1965 

1992 – Amsterdam UvA  –  Morganprof.dr. M.S. (Mary Susanna) gew hl geschiedenis van het economisch denken en wetenschapsfilosofie van de economie; 1992-2002; 2002-2017 gew hl geschiedenis van de economische wetenschappen en de methodologie van de economie 
: xPoortman - Wikipedia (Engels) 


1993/03[?]/01[?] – Amsterdam UvA  –  Verhoeven, Cornelis Wilhelmus Maria 
Het geluid van de waarheid 
(afscheid gew hl metafysica en haar geschiedenis) rede gepubliceerd in: Cornelis Verhoeven, Hetzelfde anders. Postacademische uitweidingen (Damon, Best, 1997); zie 1982 

1993/03/10 – Utrecht  –  Middelburg, Cornelis A[dam]. (Kees) 
Programmatuur zonder logica - ONLINE 
(hl in de Toegepaste Logica) 1992-2003; 2003-2007 Eindhoven hl computer science; zie voorts dit blog 

1993/05/07 – Kampen  –  Lange, dr F. de
Onszelf als een ander. Evangelistiek: van techniek naar hermeneutiek - ONLINE 
(hl evangelistiek) 1992-1997; 1990-1997 Groningen lec ethiek; 1997-2021 hl ethiek Kampen / Groningen PTU; zie voorts zijn website 

1993/05/08 – Amsterdam UvA  –  Spies, prof.dr. M. (Marijke) 
Rhetorica. Strategie en creativiteit
(bijz hl geschiedenis van de rhetorica)
1992-1997[?]; dubbeloratie met prof.dr. C.G. Meerhoff (gew hl Franse letterkunde en cultuurkunde tot aan de Romantiek); nam op 29 oktober 1999 aan de VU afscheid als hl in de Nederlandse letterkunde tot 1770 met de rede Zo veel te beleven. De cultuur van het verleden als uitdaging voor de toekomst 
: Poortman - DBNL - xWikipedia 

1993/06/25 – Leiden  –  Glas, G. (Gerrit) 
Ontheemd-zijn, contingentie en zin. Over de mogelijkheid de oorsprongsloosheid te denken - ONLINE 
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte) opvolger van Griffioen; 1992-2009; 2006-2012 Leiden hl wijsgerige aspecten van de psychiatrie; 2009- Amsterdam VU Dooyeweerd-leerstoel; 2016 Amsterdam VU hl filosofie van de neurowetenschappen 
: Poortman - Wikipedia 

1993 – Amsterdam UvA  –  Vriesprof.dr. H. (Hent) de, gew hl metafysica en haar geschiedenis 1993-2004; 2004-2011 gew hl systematische wijsbegeerte en wijsbegeerte van de godsdienst; geen redes 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

1993/09/17 – Leiden  –  Runia, D.Th. (Douwe) 
Bios eudaimoon
(gew hl in de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte) 

1993/09/24 – Amsterdam UvA  –  Hartogh, prof.dr. G.A. (Govert) den
Kun je een zygote liefhebben? Over de waarde van het leven en de grenzen van de morele gemeenschap - ONLINE 
(bijz hl ethische aspecten van de gezondheidszorg in relatie met de humanistische levens- en wereldbeschouwing namens Stichting Socrates) 1992-1996; 1995-2008 gew hl ethiek en haar geschiedenis 

 – Utrecht  –  Elbers cognitie 


1994/02/04 – Amsterdam VU  –  Douma, J. (Jochem) 
Plaats en taak van de medische ethiek in christelijk perspectief
(bijz hl christelijke medische ethiek vanwege het Prof.dr. G.A. Lindeboominstituut) 

1994/02/10 – Enschede  –  Fisscher, dr.ir. Olaf A.M.
Kwaliteitsmanagement en bedrijfsethisch handelen - ONLINE 
(hl kwaliteitsmanagement en organisatiewaarden, waaronder bedrijfsethiek) 1992-2012; zijn opvolger kreeg niet de leeropdracht bedrijfsethiek 
: Poortman - xWikipedia  

1994/05/03 – Groningen  –  Brom, L.J. van den
Zin in de theologie
(bijz hl dogmatiek en christelijke ethiek vanwege de Protestantse Kerk in Nederland)
1993-2004; 2004-2007 Utrecht bijz hl christelijke geloofsleer en christelijke ethiek vanwege de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland; 2007-2011 Utrecht PTU hl christelijke geloofsleer en christelijke ethiek 
: Poortman - xWikipedia 

1994/05/26 – Utrecht  –  Verbeek, Th.H.M. (Theo) 
De vrijheid van de filosofie. Reflecties over een Cartesiaans thema - ONLINE 
(bijz hl ideeëngeschiedenis in de zeventiende eeuw vanuit Nederlands perspectief vanwege de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting) 1993-2004; 2004-2007 gew hl geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte; 2007-2010 faculteitshoogleraar de geschiedenis van de vroegmoderne wijsbegeerte, mede in relatie tot de wetenschappen 
: Poortman - xWikipedia 

1994/05/31 – Groningen  –  Nauta, Lolle Wibe
Vreemdelingen
(afscheid hl sociale wijsbegeerte en wetenschapsfilosofie) 

1994/09/22 – Rotterdam  –  Mul, Jos de 
Toeval - ONLINE 
(hl wijsgerige antropologie, alsmede haar geschiedenis) 1993- ; De Mul hield op 7 november 1997 een rede ter gelegenheid van de Dies Natalis: De informatisering van het wereldbeeld 
: Poortman - Wikipedia 

1994/10/06 – Wageningen  –  Korthals, prof.dr. M.
Duurzaamheid en democratie 
- ONLINE 
(hl filosofie van de landbouwwetenschappen) 1993-2014 (bij afscheid hl toegepaste filosofie[?]) 
: Poortman - Wikipedia 

1994/10/18 – Utrecht  –  Dieks, D.G.B.J. (Dennis) 
Grondslagen?
(gew hl in de grondslagen en wijsbegeerte van de natuurwetenschappen, in het bijzonder de natuurkunde) 1993-2014 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

1994/11/11 – Leiden  –  Kruijf, dr. G.G.
Gebruiken en genieten. Een bruikbare onderscheiding in de christelijke ethiek
(hl vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk in de christelijke ethiek, het apostolaat en het kerkrecht) 

1994/12/02 – Maastricht  –  Meulen, R.H.J. (Ruud) ter 
Verschraalde zorg? Over autonomie, identiteit en zingeving in de zorg voor hulpbehoevende ouderen - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing vanwege de Radboudstichting) opvolger van Ten Have; 1993-2005 

1994  Leiden  F.C.L.M. (Frans) Jacobs bijz hl in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates; opvolger van Van Nierop; 1994-2000; 1995-2008 tevens Amsterdam UvA gew hl ethiek en haar geschiedenis; geen redes 

KUN – Philippe van Haute gew hl wijsgerige antropologie, later op kernleerstoel fundamentele filosofie (wanneer? rede?) 1994-2022 (overlijden) 

Nijmegen – Ben Vermeulen hl rechtsfilosofie 1994-1998[?] 
: Wikipedia 

 – Utrecht  –  Hutton 


1995/02/10 – Nijmegen  –  Spee SS.CC., H. (Harry) 
Theologiseren vanuit de Optie voor de Armen 
(afscheid hl in de moraaltheologie) 
1959[?]-1995; voorheen Valkenburg en Heerlen UTP hl moraal- en pastoraaltheologie; H.L.M. Spee, Hendrikus Lambertus Maria Spee (Drunen, 8 februari 1930 – Leuven, 12 september 2013; begraven te Zuylen, Breda); zie Pieter van der Ven, 'Harry Spee kan weer vloekpsalmen bidden', Trouw 10 februari 1995 

1995/02/17 – Tilburg  –  Cobben, prof.dr. Paul
Het Hegeliaanse denken als wegbereider van de postdialektische openheid 
(hl geschiedenis van de wijsbegeerte, in het bijzonder moderne en hedendaagse wijsbegeerte) 1993-2016 
: Poortman - Wikipedia 

1995/03/14 – Groningen  –  Vanderjagt, Arie Johan (Arjo) 
Cadmus zaaide draketanden. Ideeëngeschiedenis en de vermenigvuldiging van teksten 
(bijz hl ideeëngeschiedenis vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds) 1994-1999; 1999-2009 hl middeleeuwse studiën 

1995/04/19 – Amsterdam VU  –  Leeuwen, E. van
"Niets menselijks is ons vreemd." De vorming van morele beoordelingen in de geneeskunde
(hl filosofie en medische ethiek) opvolger van Broekman; 1994-2006; 2006-2017 (afscheidsrede 2018) Nijmegen hl medische ethiek 
Poortman - xWikipedia 

1995/05/19  Eindhoven    Derkse, W.F.C.M. (Wil) 
Duurzame ontwikkeling? Reflecties rond een missie - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte in relatie tot de christelijke levensbeschouwing vanwege de Radboudstichting) opvolger van Leenhouwers; 1994-2001; 2001-2011 Nijmegen bijz hl wetenschap, samenleving en levensbeschouwing, met oratie 18 september 2002: De universiteit als dienstbare gemeenschap. Een reflectie op het snijvlak van wetenschap, samenleving en levensbeschouwing; 2011- Heerlen OU bijz hl wijsbegeerte vanwege de Stichting Thomas More 
: Poortman - Wikipedia 

1995/05/24 – Amsterdam UvA  –  Leijen, dr. A.J. 
Midden uit de oneindigheid
(bijz hl in de betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting) opvolger van Peperzak; 1994-1998 

1995/06/02 - Kampen  -  Veling, K.
Apologetisch motief
(afscheid bgew hl geschiedenis van de wijsbegeerte)
zie 1987 

1995/09/14 – Enschede  –  Drees, dr Willem B. 
Buitenaards leven en aardse techniek: Over evolutie, techniek en vrijzinnigheid - ONLINE 
(bijz hl op de Nicolette Bruining leerstoel voor natuur- en techniekfilosofie vanuit een vrijzinnig protestants perspectief) 1995-2001; 2001-2014 Leiden (opvolger van Adriaanse) hl wijsbegeerte van de godsdienst, zedekunde en encyclopedie der godgeleerdheid; 2015- Tilburg hl philosophy of the humanities 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

1995/10/12 – Rotterdam  –  Loose, prof.dr. D.A.A. (Donald) 
Vergeten Ithaka. De Odyssee van de Moderne Tijd
(bijz hl wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing namens de Radboudstichting) opvolger van Houtepen; 1995-2013; doceerde ethiek, politieke filosofie en godsdienstfilosofie te Tilburg 

1995/10/27  Leiden    KornetDina Johanna (Diedel) 
De liefde voor de wetenschap 
(bijz hl wijsgerige biologie vanwege de Stichting Het Leids Universiteitsfonds) 1995-2004 

1995/11/01  Delft    Cliteur, prof.mr.dr. P.B. 
Onze verhouding tot de apen. De consequenties van het Darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte, in het bijzonder in verband met de humanistische levens- en wereldbeschouwing, vanwege de Stichting Socrates) opvolger van Van Dooren; 1994-2003; 2003- Leiden hl in de encyclopedie van de rechtswetenschappen, oratie 28 mei 2004: De neutrale staat, het bijzonder onderwijs en de multiculturele samenleving 
: Poortman - Wikipedia 

1995/11/21 – Groningen  –  Verkerk, M.A. (Marian) 
Mijnheer, heb ik met u een zorgrelatie? Over ethiek, over zorg en over een ethiek van de zorg - ONLINE 
(bijz hl ethiek van de zorg, vanuit humanistisch perspectief namens Stichting Socrates) eerste bezetter van deze leerstoel; 1995-2002; 2001- Groningen hl zorgethiek 


1996/01/19  Apeldoorn    Velema, W.H.
De taak van de apologetiek in de hedendaagste theologie
(afscheid hl nieuwtestamentische vakken, ambtelijke vakken en ethiek) 

1996/03/18 – Amsterdam VU  –  Reinders, J.S. (Hans) 
'Wat niets kan worden, stelt niets voor'. Mensen met een ernstige verstandelijke handicap in het licht van de hedendaagse gezondheidsethiek. Een kritische uiteenzetting
(bijz hl ethiek van de zorg op de Willem van den Bergh-leerstoel vanwege de 's Heeren Loo Zorggroep) 2003 - 2005 hl ethiek en de geestelijke verzorging in organisaties; zie 2006
Reinders werd in 1995 benoemd op deze stoel, was hij reeds in 1984 benoemd tot gew hl ethiek? - de Willem van den Bergh-leerstoel is ingesteld door de Vereniging 's Heeren Loo en de VU; de leerstoel onderzoekt processen van sociale integratie van mensen met een verstandelijke handicap; organisatorisch is het onderzoek ingebed in het onderzoeksprogramma van de sectie Praxis van de Faculteit der Godgeleerdheid; vanwege de empirisch-ethische invalshoek van het onderzoek wordt samengewerkt met de afdeling Metamedica van het VU Medisch Centrum/EMGO. Opvolger op de leerstoel is H.P. (Herman) Meininger 

1996/10/01 – Groningen  –  Krabbe, Erik C.W. 
Wat is eigenlijk een drogreden? - ONLINE 
(bijz hl in de wijsgerige argumentatietheorie vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds) 1995-2008 
: Poortman - xWikipedia 

1996/11/05 – Amsterdam UvA  –  Willigenburg, dr T. van 
Ethiek: denken tegen het vooroordeel. Over verborgen moralismen en rationaliteit - ONLINE 
(bijz hl in de ethische aspecten van de gezondheidszorg, in relatie met de humanistische levens- en wereldbeschouwing, vanwege de Stichting Socrates) opvolger van Den Hartogh; 1996-1999; 1998-2005 Rotterdam hl ethiek 
: Poortman - Wikipedia 

1996/12/20  – Kampen  –  Manenschijn, Gerrit 
Barbaren en hun buitengewone menslievendheid 
(afscheid hl ethiek) rede verkort opgenomen in het dagblad Trouw van 23 december 1996; bij zijn afscheid verscheen de feestbundel Niet onder stoelen of banken. In discussie met de ethicus Gerrit Manenschijn; zie 1988 

1996 – Amsterdam VU  –  dr. P.A. Shouls eerste kwartaal gasthoogleraar op de bijzondere leerstoel Actuele thema's in de filosofie 

 – Utrecht  –  Macdonald 


1997/02/21 – Tilburg  –  Verstraeten, Johan A.I.
Bedrijfsethiek als inspiratiebron voor een menselijke onderneming - ONLINE 
(bijz hl bedrijfsethiek vanwege de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging) 1995-1997; rede ook gepubliceerd in Ethische perspectieven 7 (1997)2 
: Poortman - xWikipedia 

1997/02/25  Groningen    Holz, H.H. 
Metaphysik heute? 
(afscheid hl geschiedenis van de filosofie en dialectische filosofie) zie 1980 

1997/03/13 – Nijmegen  –  Klop, C.J. (Kees) 
Bestaat er publieke moraal?
(bijz hl in de ethiek van de politieke praktijk met speciale aandacht voor de (christelijke) levensbeschouwing vanwege het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA) 1996-2007 (overlijden) 
: Poortman - Wikipedia 

1997/05/15 – Leiden  –  Bulhof, Ilse Nina 
Postmoderne filosofie in relatie tot de katholieke metafysische traditie 
(afscheid 
bijz hl wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing namens de Radboudstichtingrede opgenomen in: Stapstenen. Opstellen over spiritualiteit en filosofie, aangeboden aan Ilse N. Bulhof (Damon, Best, 1997); zie 1992 

1997/05/29 – Kampen Broederweg  –  Douma, Jochem 
Afscheidscollege 
(afscheid hl ethiek, inleiding in de wijsbegeerte en encyclopedie van de theologie) rede verder ongetiteld en niet gepubliceerd? 

1997/06/27 – Amsterdam VU  –  Boer, Theo de 
De vier zuilen van de filosofie - ONLINE 
(afscheid gew hl systematische wijsbegeerte) zie De Boers gelijknamige artikel in Trouw, 28 juni 1997, dat als volgt besluit: "Ik heb in de loop van mijn jaren aan de universiteit ontdekt dat er maar drie taken zijn voor een hoogleraar in de filosofie: lezen, schrijven en voorlezen. Ik zou al mijn collega's tot hetzelfde willen opwekken. Hou eens op met alle onzin en ga gewoon aan het werk: lezen, schrijven en voorlezen. Tot de onzin van het huidig filosofenbestaan reken ik: het verplichte groepsdenken, onderzoeksscholen, visitatiecommissies, pilotstudies, dieptestrategische ontwerpplanningsinitiatieven (DOPI), leerstoelgroepen (of groepsleerstoelen) enzovoort. Maar er is gelukkig ook een zinvolle kant en die bestaat, zoals u nu zo langzamerhand wel weet, uit vier elementen: inspiratie, ervaring, verbeelding en redelijk denken." 

1997/09/12 – Nijmegen  –  Wils, Jean-Pierre
Hermeneutiek en verlangen. Over godservaring en ethiek in het spoor van Friedrich D.E. Schleiermacher
(gew hl in de moraaltheologie [of theologische ethiek?]) 1996-2006; 2006-2010 hoogleraar cultuurtheorie van de moraal, in het bijzonder in relatie met religie, aan de dan juist opgerichte Faculteit der Religiewetenschappen; 2010 hl sociale, politieke en cultuurfilosofie 

1997/10/10 – Rotterdam  –  Wal, G.A. (Koo) van der 
De halvering van het wereldbeeld. Het andere gezicht van de moderniteit 
(bijz hl milieufilosofie) rede ook opgenomen in: Van der Wal (redactie en voorwoord R. Foqué), Recht met reden. Verzamelde opstellen (Deventer, Kluwer, 2003); "Omdat prof. Van der Wal reeds eerder - bij zijn aantreden als hoogleraar Wijsbegeerte in 1978 - aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft georeerd, spreekt hij niet van een 'oratie', maar van een 'voordracht' waarmee hij zijn nieuwe leerstoel aanvaardt."; zie 1979  

1997/11/13 – Enschede  –  Mol, Annemarie 
Wat is kiezen? Een empirisch-filosofische verkenning - ONLINE 
(bijz hl Politieke Filosofie, in het bijzonder de humanistische bezinning op politiek-maatschappelijke vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek op de samenleving, vanwege de Humanistische Stichting Socrates) opvolger (maar leeropdracht gewijzigd) van De Beus; 1996-2008; 2008-2010 Amsterdam UvA hl social theory, humanism and materialities; 2010- Amsterdam UvA hl antropologie van het lichaam 
: Poortman - DBNL  Wikipedia 

1997/11/18 – Groningen  –  Beus, J.W. (Jos) de
Eeuwige democratie. Europese politiek in tijden van wereldvorming 
(hl wijsbegeerte, in het bijzonder de sociale filosofie en ethiek) 

1997/12/18 – Utrecht  –  Dalen, prof.dr. D. van 
Torens en fundamenten
(afscheid gew hl logica en wijsbegeerte, alsmede de grondslagen der wiskunde) 

1997/04/01 – Amsterdam UvA  –  Rott, prof.dr. H.D. ambtsaanvaarding gew hl logica en cognitiewetenschap 1997-1999 

UvA  –  prof.dr.ir. G.H. de Vries gewoon hoogleraar Filosofie van de technologische cultuur, 20 februari 1997 - 14 januari 1998; gewoon hoogleraar Wetenschapsfilosofie en de filosofie van de technologische cultuur, 14 oktober 1998 - 1 maart 2013 

1997/09/01 – Amsterdam UvA  –  G.H. (Gerard) de Vries, ambtsaanvaarding gew hl (1998: gew hl wetenschapsfilosofie en) filosofie van de technologische cultuur 1997-2013 
: Poortman - Wikipedia 

1997/12/01 – Amsterdam UvA  –  ambtsaanvaarding prof.dr. F.H. van Eemeren gew hl taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica 1997-2011; 

 – Utrecht  –  Wolf 


1998/03/05 – Enschede  –  Hoogland, J.
Hoezo bijzonder? Over de vraag hoe universeel een standpunt zijn kan
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte, leerstoel Stichting voor Christelijk Filosofie) 1997-; een beknopte versie van de rede verscheen op 7 maart 1998 in het Reformatorisch Dagblad onder de kop 'Morele neutraliteit bestaat niet. Levensbeschouwelijke posities moeten verantwoord worden
: Poortman - Wikipedia 

1998/03/06  Delft    Meijers, A.W.M. (Anthonie) 
Wat maakt een ingenieur? - ONLINE 
(bijz hl filosofie van techniek en cultuur vanwege het Koninklijk Instituut van Ingenieurs) eerste bekleder van deze leerstoel; 1997-2001; 2001- Delft gew hl filosofie van de techniek; 2000-2019 Eindhoven hl filosofie en ethiek van de techniek 
: Poortman - xWikipedia 

1998/03/27 – Amsterdam VU  –  Hoeven, J. (Johan) van der
Als denken gaat dansen... Van Hegel tot heden
(afscheid hl geschiedenis der moderne wijsbegeerte en algemene systematische wijsbegeerte) zie 1963 

1998/04/02 – Rotterdam  –  Willigenburg, Theo van 
Moreel Chauvinisme
(hl ethiek) zie 1996 

1998/05/29 – Rotterdam  –  Petry, prof.dr. M.J. (Michael) 
De geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland: een wetenschappelijke Assepoester der wetenschappen en burgerlijke wellevenskunst 
(afscheid hl in de wijsbegeerte, in het bijzonder de geschiedenis van het denken) een transcriptie van de Engelstalige aantekeningen op basis waarvan de rede door Petry in 't Nederlands werd uitgesproken, is onder - t.o.v. de uitnodiging - licht gewijzigde titel en gebrekkig geredigeerd opgenomen in Wijsbegeerte in Nederland in de XXe eeuw. Een bundel voor Michael Petry bij zijn afscheid als hoogleraar van de Erasmus Universiteit Rotterdam (DAMON, 1999), een speciale editie van het tijdschrift Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland / Documentatieblad van de Werkgroep Sassen, jaargang 9 (1998), nr. 1/2 

1998/06/03 – Amsterdam VU  –  Jochemsen, H.
Gevaarlijke genen?
(bijz hl medische ethiek, Lindeboom leerstoel voor medische ethiek) opvolger van Douma; 1998-2009; in het Reformatorisch Dagblad verscheen dezelfde dag een sterk verkorte versie van de rede; 2008-2018 Wageningen (opvolger van Schuurman) bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Christelijke Filosofie; rede tevens opgenomen in Bezinning op het levensbegin. Verzamelde opstellen van Henk Jochemsen (2009) 
: Poortman - Wikipedia 

1998/11/11 – Nijmegen  –  Visscher, dr. J. de 
"Hoe langer men voor de deur aarzelt, des te vreemder wordt men" (Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man - Franz Kafka) 
(bijz hl filosofie en literatuur vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds) eerste bezetter van deze leerstoel; 1998-2008; de rede is, verder uitgewerkt, ook opgenomen in: De Visscher, Het symbolische verlangen (Klement-Pelckmans, Kampen-Kapellen, 2002) 

1998/11/12 – KTUU  –  Zweerman ofm, prof. dr. Th.H. / Freeman, prof. dr. G.P. 
Schroom en schaamte. Een overweging bij de verborgenheid van God, in het spoor van Franciscus van Assisi
(afscheid bijz hl Franciscaanse spiritualiteit en theologie [vh. gewone leerstoel wijsbegeerte en haar geschiedenis) /
Was getekend: Theo Zweerman (bijz hl Franciscaanse spiritualiteit en theologie) 

1998/11/18 – Utrecht  –  Bovens, mr M.A.P.
De digitale rechtsstaat. Beschouwingen over informatiemaatschappij en rechtsstaat - ONLINE 
(gew hl rechtsfilosofie) 1997-2000; sinds 1999 Utrecht gew hl bestuurskunde, oratie 13 september 2000: De vierde macht 'revisited'. Over ambtelijke macht en publieke verantwoording 

1998/09/01 – Amsterdam UvA  –  Groenendijk, prof.dr. J.A.G. 
[datum ambtsaanvaarding gew hl taalfilosofie] geen oratie 

1998/10/01 – Amsterdam UvA  –  Stokhof, prof.dr. M.J.B. 
[datum ambtsaanvaarding gew hl taalfilosofie] geen oratie 


1999/01/21 – Rotterdam  –  Binsbergen, Wim M.J. van 
'Culturen bestaan niet'. Het onderzoek van interculturaliteit als een openbreken van vanzelfsprekendheden - ONLINE 
(bijz hl grondslagen van interculturele filosofie) opvolger van Kimmerle; 1999-2012[?]; een uitgebreide Engelse versie van de rede alhier; 1992-1998[?] Amsterdam VU bijz hl vanwege de Stichting Afrika-Studiecentrum op de leerstoel ‘etniciteit en ideologie in ontwikkelings­processen in de derde wereld’ bij de faculteit der sociaal-culturele wetenschappen, oratie 20 maart 1992 Kazanga. Etniciteit in Afrika tussen staat en traditie; afscheid als hoogleraar 12 en 13 april 2012, met conferentie Rethinking Africa's transcontinental continuities in pre- and protohistory (programma) en onder meer Van Binsbergens gelijknamige rede (tweede bijdrage onder de titel The relevance of Buddhism and Hinduism for the study of Asian-African transcontinental continuities
: Poortman - xWikipedia 

1999/02/26 – Amsterdam UvA  –  Velde, R.A. te 
De liefde van Socrates. Een pleidooi voor het intrinsieke aan de hand van Plato's Symposium
(bijz hl betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte namens Radboudstichting) opvolger van Leijen; 1998- 

1999/03/18 – Amsterdam UvA  –  Jong, prof.dr. A.F. (Auke Fokkes) de
Perikelen in de ruimte tussen het goede en het zijn. Over de verhouding van Levinas tot Heidegger
(afscheid bijz hl godsdienstwijsbegeerte en wijsgerige ethiek in relatie tot de Doopsgezinde geloofs- en zedenleer namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit) zie 1981 

1999/03/26 – Rotterdam  –  Kuiper, Roel
Op zoek naar de samenleving. Over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte) opvolger van Kee; 1998-2015; 2014- Kampen bgew hl christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken, met oratie 14 mei 2014: Identiteit en navolging 
: Poortman - Wikipedia 

1999/03/30 – Amsterdam VU  –  Goudzwaard, B.
Tussen de klippen door. Om het open houden van perspectieven voor beleid en samenleving
(afscheid hl cultuurfilosofie) in: Herman Noordegraaf en Sander Griffioen, Bewogen realisme. Economie, Cultuur, Oecumene. Bij het afscheid van Bob Goudzwaard als hoogleraar aan de Vrije Universiteit (Kampen, 1999) 

1999/04/16 – Nijmegen  –  Thijssen, prof.dr. J.M.M.H. (Hans) 
De lange adem van Aristoteles
(hl profileringsleerstoel natuurfilosofie van de Middeleeuwen en de Renaissance) benoeming per 01/12/1997; oratie niet uitgegeven? [wel aangehaald in rede Zwart 2001] 
: Poortman - xWikipedia 

1999/05/11 – Groningen  –  North, J.D.
Seven shades of history 
(afscheid hl geschiedenis der wijsbegeerte) zie 1980 

1999/06/04 – Leiden  –  Brugmans, dr. E.H.L.
Over piëteit - ONLINE 
(bijz hl in de wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing vanwege de Radboudstichting) opvolger van Bulhof; 1998-2013 
: Poortman - xWikipedia 

1999/12/09 – Nyenrode  –  Luijk, dr. H.J.L. (Henk) van 
Concurrentie en de moraal van de markt 
(afscheid hl bedrijfsethiek en wetenschappelijk directeur van het European Institute for Business EthicsIn memoriam Henk van Luijk door Jeurissen 

1999  Amsterdam UvA  prof.dr. M. (Mark) Blaug onbezoldigd gewoon hoogleraar Geschiedenis van het economisch denken en wetenschapsfilosofie van de economie 1999 - 2001; tevens gasthoogleraar Rotterdam [?] 
: xPoortman - Wikipedia 

1999  Nijmegen  R.A. (Rob) van der Sandt hoogleraar taalfilosofie (later[?] hl filosofie van taal en cognitie); 1999-2011 
: Poortman - xWikipedia 


2000/01/13 – Utrecht  –  Goud, prof.dr. J.F.
Een kamer in de wereld. Religieus eclecticisme en de theologie
(bijz hl wijsgerige theologie inzonderheid met betrekking tot het vrijzinnig denken, vanwege de Stichting Het Haagsche Genootschap) 1999-2008; 2009-2015 profileringshoogleraar religie en zingeving in literatuur en kunst, oratie 7 september 2010: "Ons verhaal is uit" - over religie en literatuur, Dostojewski en Grunberg; afscheidsrede 24 april 2015: Liefde en kennis[?], opgenomen in de bundel Door woorden gekust. Talen van de liefde (te verschijnen eind 2015) 

2000/01/18 – Amsterdam UvA  –  Hanegraaff, Wouter J.
Het einde van de hermetische traditie - ONLINE 
(hl geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante stromingen) 1999- 

2000/03/08 – Utrecht  –  Mansfeld, J.J. (Jaap) 
Platonische briefschrijverij
(afscheid gew hl geschiedenis van de wijsbegeerte van oudheid en middeleeuwen) 

2000/03/10 – Utrecht  –  Visser, prof.dr. Albert
Het tekst continuüm 
(gew hl logica met inbegrip van de wijsbegeerte en de grondslagen van de wiskunde, alsmede de kenleer) 1998-2015; 2015-2016 faculteitshoogleraar logica en grondslagen van de wiskunde  

2000/03/24 – Leiden  –  Vledder, W.H. van
De verborgen, geheime Leer
(afscheid bijz hl metafysica in de geest van de theosofie namens de Stichting Proklos) zie 1981 

2000/03/28 – Groningen  –  Pätzold, Detlev H.K.
Moderniteit en verbeelding. Ratio en imaginatio in de geschiedenis van de moderne kentheorie - ONLINE 
(bijz hl geschiedenis van de moderne filosofie vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds) 1998- 

2000/04/13 – Rotterdam  –  Hoven, M.J. van den
Wadlopen bij opkomend tij. Denken over ethiek en informatiemaatschappij 
(bijz hl filosofie van de informatie- en communicatietechnologie vanwege Getronics) 1999-2004[?], de eerste gesponsorde leerstoel aan de Rotterdamse Faculteit der Wijsbegeerte; 2004-2006 Delft bijz hl, zie oratie 2005; 2006- Delft hl ethiek en techniek 

2000/05/25 – Rotterdam  –  Wal, Koo van der 
Over hoge en lage stijl in de filosofie. Ofwel: naar een eerherstel van het ideële - ONLINE 
(afscheid bijz hl milieufilosofie) zie 1979 

2000/05/30 – Groningen  –  Hark, M.R.M. ter
Kunnen mensen denken? 100 jaar onderzoek naar taal en cognitie
(hl geschiedenis van de wijsbegeerte, in het bijzonder in relatie tot de ontwikkeling der gedrags- en cognitiewetenschappen) 1999-2011; 2012 Amsterdam VU decaan 

2000/06/09 – Nijmegen  –  Mertens, Thomas
Kant in Weimar. Beschouwingen bij de ontmanteling van een republiek
(hl in de rechtsfilosofie)
1999-2021; 2007-2011 tevens Leiden hl mensenrechten en mensenplichten 

2000/06/21 – Utrecht  –  Ishiguro, prof.dr. Hidé
Can we speak about what cannot be said?
(gasthoogleraar philosophy of language op de Belle van Zuylen wisselleerstoel) 1999-2000 

2000/11/14 – Groningen  –  Molendijk, A.L. (Arie Leendert) 
"Een hoogstbelangrijke wetenschap". De beoefening van de kerkgeschiedenis in Nederland in de negentiende eeuw
(hl geschiedenis van het christendom, inclusief dogma- en theologiegeschiedenis) 1999-; 2009- tevens hl godsdienstwijsbegeerte; een licht bewerkte, Engelse versie van de rede verscheen in 2004 in het tijdschrift Dutch Review of Church History (p. 358-387) 

2000/11/23 – Amsterdam VU  –  Munk, prof.dr. R.W. (Reinier) 
Wäre Kant Jude gewesen. De discussie met Kant in de joodse filosofie
(bijz hl moderne joodse filosofie op de Goudeketleerstoel vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds) nieuwe leerstoel, in 2008 opgeheven; 2000-2008; 2008- Amsterdam VU gew hl wijsbegeerte, in het bijzonder geschiedenis van de moderne wijsbegeerte, en moderne joodse wijsbegeerte (deels opvolger van De Jong, vooruitlopend op diens emeritaat in 2011); 2002-2008 tevens Leiden bijz hl godsdienst, geschiedenis en cultuur van het jodendom sinds 1750 vanwege het Leids Universiteits Fonds, met 4 november 2003 de oratie Naftali Herz Ulman, een vroege maskil (vertaald uitgegeven onder de titel Naftali Herz Ulman, an Early Maskil

2000 – Utrecht  –  Grube, Dirk-Martin gew hl godsdienstwijsbegeerte opvolger van Brümmer[?]; 2000-2014; 2014- Amsterdam VU hl leerstoel religious diversity and the epistomology of theology/religion 
: xPoortman - xWikipedia 


2001/01/11 – Enschede  –  Procee, prof.dr. Henk 
De retoriek van academische vorming 
(bijz hl wijsbegeerte in relatie tot academische vorming vanwege de Stichting Universiteitsfonds Twente) 2000-2011 
: Poortman - xWikipedia 

2001/01/17 – Utrecht  –  Algra, prof.dr. K.A. 
Epicurus en de zon. Wiskunde en fysica bij een hellenistisch filosoof 
(akademiehoogleraar wijsbegeerte van de oudheid, in het bijzonder van de hellenistische periode) 2000-2005; tevens 2001-2014 gew hl wijsbegeerte van de oudheid en de middeleeuwen; 2014- faculteitshoogleraar filosofie en wetenschapsgeschiedenis van de oudheid / history of ancient philosophy and science [2014- decaan faculteit geesteswetenschappen] 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

2001/02/01 – Amsterdam VU  –  Olst, E.H. (Evert Herman) van
De mens als spirituele persoon
(afscheid hl wijsbegeerte en spiritualiteit) zie 1982 

2001/02/16 – Nijmegen  –  Zwart, dr. Hub
De wetenschapper als auteur. Geschiedenis en toekomst van het wetenschappelijk communiceren - ONLINE 
(hl filosofie) 2000-2018; 2018- Rotterdam decaan Erasmus School of Philosophy 

2001/02/20 – Groningen  –  Boomkens, prof.dr. R.W.
Angst en walging in Timboektoe. Globalisering en de onmacht van de intellectuelen - ONLINE 
(hl wijsbegeerte, in het bijzonder sociale filosofie en cultuurfilosofie) 1999-2013; rede ook verschenen in De Gids 164, no. 4 (april 2001); 1998-2001 Amsterdam UvA hl popmuziek, met oratie 16 februari 2000: $ign of the times: de popsong als volkslied van de globalisering2013- Amsterdam UvA gew hl algemene cultuurwetenschappen, in het bijzonder cultuurgeschiedenis en -beschouwing 
: Poortman - Wikipedia 

2001/02/21 – Amsterdam UvA  –  Braet, A.C. (Antoine) 
Argumenteren of amplificeren: een vals dilemma. Over nut en noodzaak van anekdotische argumentatie
(bijz hl geschiedenis van de retorica)
2000-2005 

2001/03/02 – Rotterdam  –  Bunge, Wiep van 
Baruch of Benedictus? Spinoza en de 'Marranen'
([bgew hl] bijzondere leerstoel Spinoza-studies vanwege de Vereniging Het Spinozahuis)
per 2002 hl geschiedenis van de filosofie 
: Poortman - Wikipedia 

2001/04/20 – Tilburg  –  Graafland, prof.dr. Johan J.
Maatschappelijk ondernemen: analyse, verantwoording en fundering - ONLINE 
(bijz hl economie, onderneming en ethiek [vanwege de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging?]opvolger van Verstraeten; 2000- 

2001/06/22 – Maastricht    Wilde, Rein de 
De kenniscultus. Over nieuwe vormen van vooruitgangsgeloof
(hl wijsbegeerte)
2000-2005; 2005- hl wetenschap en politiek 

2001/06/29 – Amsterdam UvA  –  Beus, Jozef Willem (Jos) de
Een primaat van politiek - ONLINE 
(gew hl politieke theorie, politieke cultuur en hun geschiedenis) 

2001/06/29 – Amsterdam VU  –  Kirschenmann, P.P.
Onzekerheid en risico in wetenschap, maatschappij en ethiek
(afscheid gew hl in de wijsbegeerte der exacte natuurwetenschappen) de leerstoel werd opgeheven 

2001/09/18 – Leiden  –  Adriaanse, prof.dr H.J.
Reductionistische religiestudie en de spirituele betekenisdimensie - ONLINE 
(afscheid gew hl in de godsdienstwijsbegeerte, de zedekunde en de encyclopedie van de godgeleerdheid) 

2001/10/12 – Amsterdam UvA  –  Lambalgen, prof.dr. M. (Michiel) van
Betekenis en experiment, of de lemen voeten van de evolutionaire psychologie - ONLINE 
(gew hl logica en cognitiewetenschap) 2001- 

2001/10/12 – Amsterdam UvA  –  Veltman, prof.dr. F.J.M.M. (Frank) 
Het verschil tussen vaag en niet precies - ONLINE 
(gew hl logica en cognitiewetenschap) 2001-2014 
: Poortman - Wikipedia 

2001/10/28  Eindhoven    Meijers, prof.dr.ir. A.W.M.
Scherptediepte. Academische vorming aan een technische universiteit - ONLINE 
(hl filosofie en ethiek van de techniek) zie 1998 

2001/11/01 – Utrecht KTU  –  Vosman, Frans
Goed gebleken. Een doordenking van onzekerheid in traditionele moraaltheologische traktaten over onderscheidingsvermogen en scrupulositeit tegen de achtergrond van de hedendaagse tegenstelling objectieve en subjectieve moraal 

(hl moraaltheologie) 2000-2006; Tilburg 2006-2013 hl christelijke ethiek en spiritualiteit; Utrecht UvH 2013-2018 hl zorgethiek 

2001/11/09 – Leiden  –  Bransen, Jan
Dat kunnen we zelf wel! Over humanisme en het vermogen onszelf te corrigeren - ONLINE 
(bijz hl wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates) opvolger van Jacobs; 2000-2003; 2003- Nijmegen hl filosofie en geschiedenis van opvoeding, vorming en onderwijs 


2002/02/08 – Apeldoorn  –  Hertog, dr. G.C. (Gerard Cornelis) den
Hoop die leven doet. Over de samenhang van eschatologie en ethiek
(hl ethiek, apologetiek en evange­listiek) 2001-2007; 2007-2017 hl dogmatiek en ethiek  

2002/02/15 – Amsterdam VU  –  Woudenberg, René van 
Ontwerp en toeval in de wereld 
(hl kentheorie en ontologie)
2001- 
: Poortman - Wikipedia 

2002/05/15  Delft    Schuurman, prof.dr.ir. E.
Bevrijding van het technische wereldbeeld. Uitdaging tot een andere ethiek - ONLINE 
(afscheid bijz hl in de reformatorische wijsbegeerte) rede is vertaald in het Engels 

2002/06/04 – Leiden – Drees, Willem B. 
Over wijsbegeerte van de godsdienst en haar object: Twee formules - ONLINE 
(hl wijsbegeerte van de godsdienst, zedekunde en encyclopedie der godgeleerdheid) zie 1995 

2002/10/11 – Nyenrode  –  Jeurissen, prof.dr. Ronald
De onderneming als wereldburger - ONLINE
(hl bedrijfsethiek) opvolger van Van Luijk; 2002- ; een bewerking van de oratie verscheen in Holland Management Review (HMR 91, september-oktober 2003) onder de titel 'Burgerschap als model voor de verantwoorde onderneming

2002/11/15 – Eindhoven  –  Horstman, prof.dr. K. (Klasien) 
Nooit meer ziek. Publieke en professionele verantwoordelijkheid voor bio-medical engineering - ONLINE 
(bijz hl filosofie en techniek van bio-engineering vanwege de Stichting Socrates) 2001-2009; 2009- Maastricht hl filosofie van de publieke gezondheidszorg 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

 – Utrecht  –  1 januari aanvang prof.dr.mr. A.M. Hol gew hl rechtsfilosofie en encyclopedie van het recht; voorheen: 1994 gew hl rechtstheorie/encyclopedie - geen oratie 

2002 – Maastricht  –  G.M.W.R. (Guido) de Wert hl in de ethiek van voortplantingsgeneeskunde en erfelijkheidsonderzoek later(?) hl biomedische ethiek; geen rede[?] 

2003/02/13 – Nijmegen – Bos, René ten
Spookrijders. Een reflectie over de onschuld van desorganisatie - ONLINE 
(bijz hl filosofie i.v.m. de bedrijfswetenschappen vanwege de Stichting Nijmeegs Universitair Fonds) 
: Poortman - Wikipedia 

2003/03/30 – Groningen  –  Vanderjagt, A.J.
Een oefenplaats van de muzen 
(afscheid hl middeleeuwse studiën) 

2003/03/25 – Groningen  –  Westerman, Pauline [C.] 
Twee pleidooien voor formalisering [deel II]
(hl rechtsfilosofie) Deel I: 06-21 Amsterdam VU hl rechtstheorie 
: Poortman - xDBNL - Wikipedia 

2003/03/31  Rotterdam    Kaptein, Muel en Johan Wempe
De Open Onderneming: Een bedrijfsethisch vraagstuk / Een maatschappelijk vraagstuk - ONLINE 
(hl bedrijfsethiek en integriteit [business ethics and integrity management] en hl bedrijfsethiek en duurzaamheid [business ethics and sustainability]) dubbeloratie 

2003/04/25 – Delft  –  McAllister, James W.
Het station en het museum. Netwerken in techniek en cultuur - ONLINE 
(bijz hl filosofie van techniek en cultuur vanwege het Koninklijk Instituut van Ingenieurs) opvolger van Meijers; 2002-2005; 2017- Leiden hl wetenschapsfilosofie, in het bijzonder History and Philosophy of Science 

2003/05/16 – Utrecht  –  Almond, prof.dr. Brenda
The Midas Touch: ethics, science and our human future
(gasthoogleraar applied ethics op Belle van Zuylen wisselleerstoel) 1 april - 1 juli 2003 

2003/05/21 – Utrecht  –  Düwell, prof.dr. M. (Marcus) 
Morele kennis. Over de mogelijkheden van toegepaste ethiek
(gew hl wijsgerige ethiek) 2002-2020 

2003/06/26 – Amsterdam UvA  –  Willems, Derk Ludolf (Dick) 
Een wereld van verschil. Pluralisme in de medische ethiek - ONLINE 
(hl medische ethiek) 2003- 
: Poortman - Wikipedia 

2003/09/03 – Utrecht  –  Delden, J.J.M. (Hans) van 
Medicine based ethics
(gew hl medische ethiek) 

2003/09/26 – Nijmegen  –  Bransen, Jan
Jezelf blijven - ONLINE 
(hl in de filosofie en geschiedenis van opvoeding, vorming en onderwijs) opvolger van Van Haaften 

2003/09/26 – Eindhoven  –  Oomen, P.M.F. 
Werkelijkheid. Over materie en geest, alfa en bèta en de zaak van de wijsbegeerte - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte, vanwege Stichting Thomas More) opvolger van Derkse; 2002-2013 
: xPoortman - xDBNL - Wikipedia 

2003/09/26 – Leiden  –  Rutgers, prof.dr. M.R. (Mark) 
De Verlicht Bestuurskundige. Over de raakvlakken van filosofie en bestuurskunde - ONLINE 
(hl op het vakgebied van de bestuurskunde, in het bijzonder de filosofie en ethiek van het openbaar bestuur) 2003-2010; 2010 Amsterdam UvA gew hl filosofie van het openbaar bestuur 

2003/10/31 – Leiden  –  Dupuis, prof.dr. H.M. (Heleen) 
Zoeken naar het goede leven (2) - ONLINE 
(afscheid hl medische ethiek) zie 1986 

2003/11/07 – Leiden  –  Haas, prof. dr. Frans A.J. de
Rationaliteit of 'Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen' - ONLINE 
(hl op het gebied van de Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte) tevens[?] Nijmegen 

2003/11/21 – Amsterdam VU  –  Radder, J.A. (Johannes Arie) 
Wetenschap als koopwaar? Een filosofische kritiek - ONLINE 
(bijz hl filosofie van wetenschap en technologie i.h.b. hun normatieve aspecten vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds) 2003-2013 
: Poortman - xWikipedia 

2003/11/25 – Leiden  –  Lock, prof.dr. G.E. 
οικουµενης προµαχοι (oikoumenes promachoi) - ONLINE 
(gew hl in de politieke filosofie in verband met de Europese rechtscultuur) 

 – Utrecht  –  Long 

2004

2004/01/16 – Amsterdam VU  –  Goris, W. (Wouter) 
The Scattered Field. Geschiedenis van de metafysica in de 'nachmetaphysische' tijd
(bijz hl geschiedenis van de middeleeuwse wijsbegeerte) 2006 hl wijsbegeerte, i.h.b. antieke, patristische en middeleeuwse wijsbegeerte – oratie gepubliceerd met Engelse ondertitel
History of Metaphysics in the Postmetaphysical Era 

2004/01/23 – Nijmegen  –  Hoenen, prof.dr. Maarten J.F.M. 
De Middeleeuwen: wat doe je ermee? - ONLINE 
(hl geschiedenis van de middeleeuwse theologie en filosofie aan de Faculteit der Theologie, vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds) 
: Poortman - xWikipedia 

2004/02/05 – Utrecht  –  Schroten, prof.dr. E.
Ethiek in de maak: voortschrijdend inzicht in de (Christelijke) ethiek - ONLINE 
(afscheid gew hl ethiek van het christendom) zie 1988 

2004/03/24 – Amsterdam VU  –  Musschenga, A.W. (Bert) 
Empirisch geïnformeerde ethiek - ONLINE 
(hl wijsbegeerte i.h.b. wijsgerige ethiek) zie 1989 

2004/06/11  Delft    Vries, prof. dr. Marc J. de 
Filosofische kijk op technische kennis. Reformatorisch-wijsgerige beschouwingen over de aard van technische kennis - ONLINE 
(bijz hl vanwege de Stichting Reformatorische Wijsbegeerte in de faculteit Techniek, Bestuur en Management) opvolger van Schuurman; 2003- 
: Poortman - Wikipedia 

2004/09/30 – Utrecht  –  Philipse, Herman 
Wetenschap en wereldbeeld
(universiteitshoogleraar) 

2007/10/07 - Nijmegen  -  Staveren, dr. I.P. (Irene Pauline) van
Moraal in de economische theorie: voorbij absorptie en oppositie - ONLINE 
(bijz hl economie en christelijke ethiek vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds) 2004-2009; 2010- Rotterdam hl pluralist development economics, met rede 20 januari 2011 Mind & Matter: Developing Pluralist Development Economics 
: xPoortman - xDBNL - Wikipedia 

2004/11/09 – Groningen  –  Hees, Martin van
Structuren van vrijheid - ONLINE 
(bijz hl in de wijsgerige ethiek vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds) 2002-2007; 2007-heden[?] hl ethiek en politieke theorie; 2013 Amsterdam UvA gew hl politieke theorie; 2014 (opvolger van Musschenga) Amsterdam VU hl ethiek 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

2004/12/16 – Wageningen  –  Brom, prof.dr. Frans W.A.
Met rede twisten. Over morele problemen in de levenswetenschappen 
- ONLINE 
(bijz hl ) 2004-2009 

2004 Amsterdam VU  J.T. de Cock Buning bijz hl toegepaste ethiek in de biologie (prof.dr. Jan van der Hoeven Stichting) - geen oratie? 1986/10/17 Leiden - Cock Buning, Tj. de De verwachting (hl dierproefvraagstukken vanwege de Stichting Proefdier en Wetenschap) 2004 Amsterdam VU z.a.


2005/02/04 – Leiden  –  Gerding, prof.dr. J.L.F. 
Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen - ONLINE 
(bijz hl metafysica in de geest van de theosofie vanwege de Stichting Proklos) opvolger van Vledder; 2004-2013 
: Poortman - Wikipedia 

2005/03/24 – Wageningen  –  Wissenburg, prof.dr. Marcel L.J. 
Mens, natuur en onderwerping. Een humanistisch perspectief op de intrinsieke waarde van de natuur - ONLINE 
(bijz hl in de Humanistische wijsbegeerte in het bijzonder met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur vanwege de humanistische stichting Socrates bij de leerstoel Toegepaste Filosofie) 2004-2009; 2006- Nijmegen hl politieke theorie, in het bijzonder politieke en persoonlijke autonomie, oratie 26 januari 2007: Politiek gaat over mensen: autonomie en orde 
: Poortman - Wikipedia 

2005/04/01 – Delft  –  Hoven, prof.dr. Jeroen van den
Moral Values, Design and ICT - ONLINE 
(bijz hl in de humanistische wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot computerethiek, namens de Stichting Socrates) opvolger van Cliteur 

2005/05/17 – Leiden  –  Kinneging, A.A.M. 
???????
(hl in de filosofie van het recht)
okt 2005: “Mijn oratie is nog niet gepubliceerd. Het gaat over de decadentie in de juridische faculteit." pleidooi voor het belang van de klassieke traditie in de vorming van juristen 
: xPoortman - Wikipedia 

2005/05/27 – Amsterdam UvA  –  Nierop, prof.dr. M.S.G.K. (Maarten) van
Huivering en klacht. Over een esthetica van het elegisch-sublieme
(afscheid gew hl filosofie van kunst en cultuur) een bespreking in dagblad Trouw van 27 mei 2005; zie 1991 

2005/06/24 – Nijmegen  –  Bots, prof.dr. Hans 
De Fransman Pierre Bayle en Nederland. Over een problematische verhouding en de betekenis van Bayles denken toen en nu
(afscheid hl geschiedenis van de intellectuele betrekkingen tussen de West-Europese landen in de Nieuwe Tijd) 

2005/09/16 – Eindhoven  –  Verkerk, M.J.
De zieke koning en de dronken knecht. Reformatorische beschouwingen over de ethiek van de techniek - ONLINE 
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Christelijke Filosofie) 2004-; 2008-2019 Maastricht bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Christelijke Filosofie 

2005/09/30 – Leiden  –  Kleingeld, prof.dr. Pauline 
Wereldburgers in eigen land: Over kosmopolitisme en patriottisme - ONLINE 
(hl op het gebied van de praktische wijsbegeerte en haar geschiedenis sinds de vroegmoderne tijd) 2004-2010, 2011- Groningen hl ethiek en haar geschiedenis 

2005/10/07 – Rotterdam  –  Steenbakkers, Piet 
Spinoza-plaatsen. Over tekst en context van brief 76 
(bijz hl Spinoza-studies vanwege de Vereniging Het Spinozahuis) 2004-2016 

2005/10/13 – Utrecht  –  Ophuijsen, prof.dr. J.M. van
???
(bijz hl de traditie van het platonisme in relatie tot het vroege christendom vanwege de C.J. de Vogel Stichting) 2004- 

2005/10/21 – Amsterdam VU  –  Geertsema, H.G.
Denken over zin en wetenschap. Waarom de filosofie van Dooyeweerd belangrijk is - ONLINE 
(afscheid hl Dooyeweerd-leerstoel) tevens afscheid als bijz hl reformatorische wijsbegeerte in zowel Groningen als Utrecht, waar de leerstoelen van de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte vervolgens werden opgeheven; zie 1985 

2005/10/28 – Heerlen OU – Dussen, W.J. van der
Tekenen des tijds -
ONLINE 
(afscheid hl cultuurwetenschappen, in het bijzonder de cultuurgeschiedenis en wijsbegeerte)  inaugurele ???? aanstelling sinds 1988, daarvoor KUN

2005/11/01 – Groningen  –  Mackor, Anne Ruth
Te meten, of niet te meten: dat is de vraag - ONLINE 
(bijz hl professionele ethiek vanuit humanistisch perspectief vanwege Stichting Socrates) opvolger van Verkerk; 2004-2014; 2009- hl professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies 

2005/11/10 – Utrecht  –  Brom, prof.dr. L.J. van den
Theoloog als jongleur. Positionering van de christelijke geloofsleer
(bijz hl christelijke geloofsleer en christelijke ethiek namens de Generale Synode van de Protestantse Kerk Nederland) zie 1994 

2005/12/09 – Amsterdam VU  –  Koslowski, P.
On Some Principles of Ethical Economy 
(hl filosofie in bedrijf / wijsbegeerte i.h.b. wijsbegeerte van management en organisatie en geschiedenis van de moderne wijsbegeerte) 2005-2012 (overlijden) 


2006/02/17 – Amsterdam UvA  –  Braeckman, prof.dr. J.A.S. 
Van evolutietheorie tot zingeving - ONLINE 
(bijz hl filosofie en ethiek in de levenswetenschappen vanuit humanistisch perspectief namens Stichting Socrates) 2003-2008 

2006/03/31 – Amsterdam VU  –  Reinders, J.S.
De gekantelde organisatie. Over bijzondere zorginstellingen en hun kwetsbare identiteit
(bijz hl ethische aspecten van de zorg- en hulpverlening vanuit de antroposofie, Bernard Lievegoed leerstoel[?]) 

2006/04/28 – Amsterdam VU  –  Bos, A.P. (Bram) 
'Ontwikkeling' in de studie van Aristoteles 
(afscheid hl antieke en patristische filosofie) rede verschenen onder de titel 'Development' in the study of Aristotle 

2006/06/01 – Nijmegen  –  Slors, dr. Marc
Geest, lichaam en materie - ONLINE 
(hl cognitiefilosofie) 
: Poortman - xWikipedia 

2006/06/29 – Amsterdam VU  –  Griffioen, Sander
Een weg gaan. Cultuurfilosofie tussen west en oost
(afscheid bijz hl interculturele filosofie met het oog op China ['afscheid bijz hl cultuurfilosofie en gew hl wijsbegeerte') opgenomen in de bundel: Een weg gaan. Overwegingen en commentaren uit West en Oost (Budel, Damon, 2006) 

2006/09/08 – Amsterdam UvA  –  Bons, J.A.E. (Jeroen) 
"Het mooiste en het beste". Een gemeenplaats in de "Grafrede van Pericles" (Thucydides II, 35-46) - ONLINE 
(bijz hl in geschiedenis van de retorica vanwege de Stichting AUV-fonds) 2005-2011 
: Poortman - xWikipedia 

2006/10/05 – Amsterdam VU  –  Stoker, W. 
God, meester in de kunsten. Een herweging van de theologische esthetiek - ONLINE 
(bijz hl esthetiek vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds) 2006-2011 
: Poortman - xWikipedia 

2006/11/03 – Maastricht  –  Hummels, prof.dr. G.J.A. (Harry) 
Ontmoetingen 
(hl ethiek, organisaties en samenleving) 2006-; 2001-2006 Nyenrode hl duurzaam beleggen 

NB 04-01 tot 07-01 – Utrecht  –  gasthoogleraar wetenschapsfilosofie F.C. Donders wisselleerstoel prof.dr., D.Sc. Miklós Rédei (geen oratie)  


2007/03/15 – Wageningen  –  Gremmen, H.G.J. 
De zwakste schakel. Over maatschappelijk verantwoorde genomics - ONLINE 
(hl ethiek in levenswetenschappen) bericht 17 oktober 2011: Prof.dr. Bart Gremmen is benoemd tot buitengewoon hoogleraar ethiek in levenswetenschappen aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Deze leerstoel is een gezamenlijk initiatief van de Animal Sciences Group en de Plant Sciences Group en is ingebed bij de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie van prof. Bas Kemp en de leerstoelgroep Plantenveredeling van prof. Richard Visser. 

2007/04/26 – Nijmegen  –  Leeuwen, Evert van 
Wordt de medische ethiek ondiep? - ONLINE 
(hl medische ethiek) zie 1995 

2007/06/07 – Enschede  –  Achterhuis, Hans
Lof en troost van de filosofie -
ONLINE 
(afscheid 

2007/06/15 – Leiden  –  Goto-Jones, prof.dr. Chris
What is Modern Japan Studies? Towards a constructive critique of epistemic violence - ONLINE 
( op oratie: [hl?] op het gebied van Japan / hl modern Japan) Professor and Chair of Comparative Philosophy & Political Thought / directeur van het Modern East Asia Research Centre 

2007/09/20 – Wageningen  –  Schuurman, prof.dr.ir. Egbert
De uitdaging van de islamitische technologiekritiek - ONLINE 
(afscheid bijz hl reformatorische wijsbegeerte) rede ook beschikbaar in het Engels en in het Frans 

2007/09/21 – Amsterdam UvA  –  Steutel, prof.dr. Jan Willem 
Naar een seksuele ethiek voor de puberteit - ONLINE 
(bijz hl wijsgerige pedagogiek, in het bijzonder met betrekking tot morele en burgerschapsopvoeding, vanwege de Casimir Stichting) 2007-2013 

2007/11/02 – Nijmegen  –  Lüthy, prof.dr. Christoph
De draad van Ariadne. Een pleidooi voor de wetenschapsgeschiedenis - ONLINE 
(hl wetenschapsgeschiedenis) later geschiedenis van de filosofie en de natuurwetenschappen

2007/12/04 – Groningen  –  Nauta, L.W. (Lodi) 
Aan de grenzen van het voorstelbare. Gedachtenexperimenten in de Middeleeuwen - ONLINE 
(bijz hl vanwege de Stichting Akademieleerstoelen Geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op het gebied van de Filosofie van de Middeleeuwen en Renaissance) 
: Poortman - Wikipedia 

2007/12/07  Leiden    Glas, prof.dr. G.
Psychiatrie in 3-D - ONLINE 
(hl wijsgerige aspecten van de psychiatrie) zie 1993 

2007-2012 – Tilburg  –  gasthoogleraar kennisleer en wetenschapsfilosofie prof.dr. S. Hartmann - geen oratie, geen afscheidsrede[?]; op 27 november 2012 werd, m.n. vanwege Hartmann's inspanningen voor het Tilburg Center for Logic, Ethics, and Philosophy of Science (TiLPS), de eendaagse 'Workshop in Honour of Stephan Hartmann' gehouden 


2008/02/15 – Groningen  –  Krabbe, Erik C.W.
Gelijk Hebben, Geven, Krijgen - ONLINE 
(afscheid bijz hl wijsgerige argumentatietheorie vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds en universitair hoofddocent logica) tevens in Engelse vertaling verschenen: Being Right, Admitting that Someone is Right, Being Judged Right; zie 1996 

2008/02/22 – Amsterdam UvA  –  Früchtl, prof.dr. J. (Josef) 
Our enlightened barbarian modernity and the project of a critical theory of culture - ONLINE 
(gew hl filosofie van kunst en cultuur) opvolger van Van Nierop; 2005- 

2008/03/01 – Amsterdam UvA  –  ambtaanvaarding prof.dr. R.M. Sonderegger gew hl metafysica en haar geschiedenis 

2008/04/22 – Leiden  –  Bos, prof.dr. E.P.
14e eeuwse logici over de propositie, termen, betekenis en waarheid - ONLINE 
(bijz hl in de middeleeuwse logica en semantiek vanwege het Leidse Universiteits Fonds) 

2008/09/26 – Amsterdam VU  –  Woldring, H.E.S. 
Thomas More en de toekomst van Europa - ONLINE 
(afscheid decaan, afscheid hl politieke filosofie) zie 1987 

2008/10/09 – Enschede  –  Brey, prof.dr. Philip A.E.
Techniek en alles wat van waarde is - ONLINE 
(hl algemene wijsbegeerte, in het bijzonder filosofie van de techniek) opvolger van Achterhuis; 2007- 
: Poortman - xWikipedia 

2008/10/10 – Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing  –  Zilfhout, dr. P. van 
Radicale waarden - ONLINE 
(lector filosofie) deze verwijderen ?

2008/10/24 – Tilburg  –  Vosman, Frans / Andries Baart 
Aannemelijke zorg. Over het uitzieden en verdringen van praktische wijsheid in de gezondheidszorg - ONLINE 
(hl christelijke ethiek en spiritualiteit / bijz hl presentie en zorg) dubbeloratie; zie 2001  

2008/10/28  Breda NLDA    Verweij, D.E.M. (Désirée)
Denken in dialoog. Ethiek en de militaire praktijk - ONLINE 
(hl militaire ethiek) nieuwe leerstoel; 2008-; tevens 2009- Nijmegen Centrum voor Internationaal Conflict - Analyse & Management (CICAM) bijz hl op Pax Christi leerstoel normatieve en beleidsmatige dilemma's van mulitalerale vredesoperaties

: Poortman - Wikipedia 

2008/11/11 – Nijmegen  –  Visscher, Jacques de 
Honni soit qui symboles y voit. Over een hedendaagse afwijzing - ONLINE 
(afscheid bijz hl filosofie en literatuur vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds

2008/11/28 – Rotterdam  –  Vromen, J.J. (Jack)
Economics and philosophy: more than having fun and making fun - ONLINE 
(hl theoretische filosofie, met nadruk op de filosofie van de economie) 

2008/11/10 – Utrecht UvH  –  Maso, prof.dr. Ilja
De wetenschappelijke houding als het streven naar voortreffelijkheid
(afscheid hl wetenschapstheorie, in het bijzonder grondslagenonderzoek) 

2008 Tilburg  H.K. (Hans) Lindahl hl rechtsfilosofie 2008- 


2009/02/06 – Kampen  –  Bruijne, Ad de
Affect en effect. De betekenis van een Bijbelse spiritualiteit voor de christelijke ethiek in een (post-) seculiere context
(hl ethiek en spiritualiteit) opvolger van Douma; 2008- 
: xPoortman - xDBNL - Wikipedia 

2009/02/19 – Rotterdam  –  Dean, Jodi
Politics without politics - ONLINE 
(gasthoogleraar politieke filosofie) "Dean is dit jaar Erasmus Professor op de Erasmus Chair of Humanities in de Faculteit der Wijsbegeerte. De Erasmus Wisselleerstoel is ingesteld door de G. Ph. Verhagen Stichting" 

2009/02/26 – Utrecht  –  Ziche, Paul 
Door een rode bril. Idealisme voor Cartesianen - ONLINE 
(hl geschiedenis van de nieuwere wijsbegeerte) 

2009/03/30 – Utrecht  –  Beyleveld, prof.dr. D. (Deryck)
Morality and the God of Reason - ONLINE 
(gasthoogleraar moral philosophy and applied ethics) 2008-; 1 sep - 1 dec 2006 Utrecht gasthoogleraar bio-ethiek en mensenrechten op Belle van Zuylen wisselleerstoel 

2018/04/23 – Nijmegen – Roes, J.S.L.A.W.B. (Sebastiaan)
De goede, afvallige notaris. Een mild oordeel van een vergevingsgezinde oud-stadsgenoot, ruim anderhalve eeuw na het verscheiden van de Groenlose notaris en apostaat mr. Jacobus Henricus van Basten Batenburg (1785-1852) 
(bijz h
deontologie en de geschiedenis van het notariaat namens de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap) 2008-[2018?]; 2018 Nijmegen hl ethiek, grondslagen en geschiedenis van het notariaat 

2009/04/24 – Rotterdam  –  Burg, dr.mr. Wibren van der 
Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur - ONLINE 
(hl rechtsfilosofie en rechtstheorie) 2009-; 2001-2008 Tilburg hl metajuridica, oratie 7 december 2001: Dynamisch recht. De interactie tussen recht, ethiek en samenleving 

2009/05/19 – Groningen  –  Peijnenburg, A.J.M. (Jeanne)
Redenen voor redenen
(bijz hl wijsgerige argumentatietheorie en -analyse vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds) opvolger van Krabbe; 2008-2011; 2011- (opvolger van Kuipers) hl theoretische filosofie 

2009/05/28 – Wageningen  –  Jochemsen, prof.dr.ir. Henk
Opdat het gras weer bloeie... Ontwikkeling, levenswetenschap en religie - ONLINE 
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Christelijke Filosofie) zie 1998 

2009/05/29 – Nijmegen  –  Bakker, prof.dr. Paul J.J.M. 
Tabula Rasa - ONLINE 
(hl Filosofie van de Middeleeuwen en de Renaissance) 

2009/06/17 – Utrecht UvH  –  Dohmen, Joep 
Pleidooi voor een nieuwe publieke moraal. Beschouwingen over humanisme, moraal en zin
(hl wijsgerige en praktijkgerichte ethiek)
2007-2014 
: Poortman - Wikipedia 

2009/06/19 – Amsterdam VU  –  Soeteman, prof.mr. A. (Arend) 
Rechtsgeleerde waarheid - ONLINE 
(afscheid hl encyclopedie der rechtswetenschap en rechtsfilosofie) zie 1986 

2009/09/22 – Rotterdam  –  Huijer, dr. L.M. (Marli) 
Waarom de kerkklok 's nachts slaat. Oude ritmes in een hoogtechnologische samenleving
(bijz hl filosofie van cultuur, politiek en religie vanwege de Stichting Civis Mundi) 2008-2016; 2002-2005 Maastricht bijz hl macht en strategie: gender en biomedisch / gezondheids-wetenschappelijk onderzoek op de Opzij-wisselleerstoel , met 14 februari 2003 oratie Vrijmoedig spreken. Publieke gesprekken over gender en biotechnologie (verkorte versie in Tijdschrift voor Genderstudies 2003-2); 2016- Rotterdam hl publieksfilosofie  
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

2009/09/24 – Amsterdam VU  –  Merwe, prof.dr. W.L. (Willie) van der 
Tussen Jeruzalem en Athene. Het christelijke geloof in de hedendaagse cultuur - ONLINE 
(hl godsdienstwijsbegeerte, apologetiek en encyclopedie van de godgeleerdheid) opvolger van Vroom; 2008- 
: xPoortman - Wikipedia (Zuid-Afrikaans) 

2009/10/15 – Enschede  –  Verbeek, prof.dr.ir. Peter-Paul 
Filosofie van mens en techniek. De grens van de mens: over techniek, ethiek, en de menselijke natuur - ONLINE 
(hl filosofie van mens en techniek) 2009-2018; 2018-2022 Enschede universiteitshoogleraar; 2010-2013 Delft (opvolger van Van den Hoven; geen oratie) bijz hl wijsbegeerte, in verband met de humanistisch levens- en wereldbeschouwing, in het bijzonder op het gebied van Human Enhancement namens Stichting Socrates; 2022- Amsterdam UvA hl filosofie en ethiek van wetenschap en technologie in een veranderende wereld (tevens rector magnificus) 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

2009/10/23 – Rotterdam  –  Cremer, David de
On understanding the human nature of good and bad behavior in business: a behavorial ethics approach - ONLINE 
(hl gedrag en bedrijfsethiek / Behavioural Business Ethics) 2008-2012 
: xPoortman - Wikipedia (Engels) 

2009/10/23 – Amsterdam VU  –  Veraart, mr. drs. W.J. (Wouter) 
De passie voor een alledaagse rechtsorde. Over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht - ONLINE 
(hl in de encyclopedie der rechtswetenschap en rechtsfilosofie) opvolger van Soeteman; 2008- 
: xPoortman - xWikipedia 

2009/11/05 – Rotterdam  –  Robeyns, Ingrid
Onzichtbare onrechtvaardigheden - ONLINE 
(bijz hl praktische filosofie) 2008-2014; 2014 Utrecht hl ethiek van instituties 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 

2009 – Tilburg –   Simon Critchley hl filosofie - geen oratie[?] 2009- 
: Poortman - Wikipedia (Engels) 


2010/02/05 – Maastricht  –  Verkerk, prof.dr. Maarten
Herordening van het sacrale. Religie, ethiek en zorginnovatie - ONLINE 
(bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Christelijke Filosofie) 

2010/03/01 – Groningen  –  Kuipers, prof.dr. T.A.F.
Waarheidsbenadering in theorie en praktijk - ONLINE 
(afscheid hl wetenschapsfilosofie) rede tevens in bewerkte vorm verschenen in Hollands Maandblad, jaargang 51 (2010), nr. 4 

2010/03/12 – Amsterdam VU  –  Vroom, prof.dr. H.M. (Hendrikus Marinus) 
God, ik en de Rest. Over de Betekenis van fundamentele begrippen - ONLINE 
(afscheid hl godsdienstwijsbegeerte, apologetiek en encyclopedie der godgeleerdheid) zie 1992 

2010/03/26 – Rotterdam – Nellen, Henk 
Op zoek naar een vreedzame wereldorde. Hugo Grotius (1583-1645) over natuurlijke godsdienst en rechtvaardige oorlog - ONLINE 
(bijz hl i
deeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context vanwege de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting) 2009-2014 

2010/03/31 – Amsterdam VU  –  Hertogh, C.M.P.M. (Cees) 
De Senectute: ethiek en kwetsbaarheid - ONLINE 
(bijz hl ethiek van de zorg voor kwetsbare ouderen) 2009- 

2010/04/01 Tilburg – dr. Alan Thomas hoogleraar ethiek, geen oratie[?] 

2010/05/21 – Tilburg  –  Swart, prof.dr. H.C.M. de
Verkiezingen: het kan en het moet beter!
(afscheid hl ) 

2010/05/25 – Groningen  –  Verbrugge, Laurina Christina (Rineke)
Denken over denken over denken: logica en sociale cognitie - ONLINE + bijlage dia's 
(hl logica en cognitie) 2009- 

2010/06/11 – Nijmegen  –  Karskens, Machiel
'Niets meer te verliezen' Over vrijheid als antimacht en politiek - ONLINE 
(afscheid hl sociale en politieke wijsbegeerte) zie 1991 

2010/06/21 – Groningen  –  Koster, Jan 
Tegelzetter of tovenaar - ONLINE + bijlage PowerPoint 
(afscheid hl algemene taalwetenschap en wijsbegeerte der taal) zie 1988 

2010/06/25 – Amsterdam VU  –  Glas, G.
Wat is christelijke filosofie? - ONLINE 
(bijz hl op de Dooyeweerd-leerstoel, vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds) opvolger van Geertsema; zie 1993 

2010/06/25 – Maastricht  –  Horstman, prof.dr. Klasien
Dikke kinderen, uitgebluste werknemers en vreemde virussen. Filosofie van de publieke gezondheidszorg in de 21e eeuw - ONLINE 
(bijz hl filosofie van de publieke gezondheidszorg) zie 2002 

2010/07/01 – Rotterdam  –  Swart, prof.dr. H.C.M. 
[benoeming] (hl logica) 

2010/07/02 – Amsterdam UvA  –  Roessler, prof.dr. B. (Beate) 
Over autonomie en rechtvaardigheid - ONLINE 
(gew hl wijsbegeerte, in het bijzonder ethiek en haar geschiedenis) 2009-; 2004-2010 Leiden (opvolger van Bransen) bijz hl wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates 

2010/09/09 – Amsterdam VU  –  Widdershoven, G.A.M. (Guy) 
Reflectie als interventie - ONLINE 
(hl medische filosofie en ethiek) opvolger van Van Leeuwen; 2009- 

2010/09/21 – Utrecht  –  Brink, prof.dr. H.H.A. (Bert) van den
Beeld van politiek -
ONLINE 
(gew hl politieke en sociale filosofie) profileringshoogleraar onderwijs 

2010/09/23 – Nijmegen  –  Groot, Ger 
Vergeten te bestaan. Echte fictie en het fictieve ik
(bijz hl filosofie en literatuur vanwege de Stichting Nijmeegs Universiteitsfondsopvolger van De Visscher; 2009-2014 
: Poortman - DBNLWikipedia 

2010/11/12 – Maastricht  –  Lente, dr.ir. Harro van
De maakbare behoefte. Naar een filosofie van duurzame ontwikkeling - ONLINE 
(bijz hl filosofie van duurzame ontwikkeling vanuit een humanistisch perspectief vanwege de Stichting Socrates) eerste bezetter van deze leerstoel, 2010-2014; 2014- hl science and technology studies, met 18 september 2015 de inaugurele rede De ruimtetoerist - vragen over technologie en toekomst (video

2010/11/22 – Utrecht  –  Galison, prof.dr. P.L. 
The Objective Image
(gasthoogleraar wetenschapsfilosofie Vrede van Utrecht wisselleerstoel 03-01 tot 06-01)

2010 – Utrecht  –  Prof.dr. V. van Oostrom (1966 - ) Profileringshoogleraar Grondslagen van de formele methoden vanaf 1 oktober 2010  

2011

2011/01/25 – Groningen  –  Mackor, A.R.
Grenzen aan professionele autonomie - ONLINE 
(gew hl professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies) 

2011/02/04  Delft    Aydin, prof.dr. Ciano 
De kunstmatige natuur van de mens: Over techniek, de menselijke conditie en idealen - ONLINE 
(hl wijsbegeerte en technische wetenschappen in relatie tot christelijke levensbeschouwing vanwege de Stichting Thomas More) opvolger van Van Gennip; 2010- 

2011/02/11 – Amsterdam UvA  –  Rutgers, prof.dr. M.R.
Het pantheon van de publieke waarden - ONLINE 
(gew hl filosofie van het openbaar bestuur) 

2011/02/11 – Nijmegen  –  Zweerde, prof.dr. Evert van der 
Het is ook nooit goed...” Democratie vanuit politiek-filosofisch perspectief - ONLINE 
(hl politieke filosofie) 2010- 

2011/04/12 – Utrecht  –  Brom, prof.dr. F.W.A.
Thuis in de technologie -
ONLINE 
(bijz hl in de ethiek van technology assessment vanwege het Rathenau Instituut) 

2011/06/07  Enschede    Procee, Henk
Intellectuele passies
(afscheid bijz hl wijsbegeerte in relatie tot academische vorming vanwege de Stichting Universiteitsfonds Twente) zie 2001 

2011/06/17  Amsterdam VU    Jong, prof.dr. W.R. de
Een (soort van) pleidooi voor ideeëngeschiedenis: Frege's logica en de traditionele filosofie - ONLINE 
(afscheid hl wijsbegeerte, in het bijzonder geschiedenis van de logica en de logische semantiek, en de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte) zie 1989 

2011/06/24 – Amsterdam VU  –  Enns, prof.dr. Fernando
"Towards an Ecumenical Theology of Just Peace" - ONLINE 
(Professor of Mennonite (Peace-) Theology and Ethics) 

2011/09/16  Maastricht    Swierstra, prof.dr. Tjalling 
Heracliteische ethiek. Omgaan met de soft impacts van technologie - ONLINE 
(hl wijsbegeerte) 2010-; 2009-2011 Amsterdam UvA bijz hl filosofie en ethiek in de levenswetenschappen vanuit humanistisch perspectief vanwege de Stichting Socrates (opvolger van Braeckman; geen oratie) 

2011/11/04  Utrecht PTU    Brom, Luco Johan van den 
God schept ons een zinvolle ruimte. De metafoor van de eigenzinnige tuinman 
(afscheid bijz hl christelijke geloofsleer en christelijke ethiek)
rede opgenomen in L.J. van den Brom / E.R. Jonker, Zin in leven in de gloria? (Protestantse Theologische Universiteit, Kampen, 2011); zie 1994 

2011/11/09 – Utrecht UvH  –  Duyndam, prof.dr. Joachim 
De liefde van Alcestis. Over relationele weerbaarheid en hermeneutische levensbeschouwing - ONLINE (AUDIO) 
(bijz hl wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld, en geestelijke weerbaarheid, vanwege de Stichting Socrates) 2010-2015; 2015 gew hl humanisme en filosofie 

2011/11/11  Heerlen OU    Derkse, W.F.C.M.
Van kennis naar verstandigheid en betrokken toewijding. Over wijsbegeerte, levensbeschouwing en academische vorming - ONLINE 
(bijz hl wijsbegeerte vanwege de Stichting Thomas More) 

2011/11/28 – Amsterdam UvA  –  Venema, prof.dr. Y. (Yde) 
Algebra en coalgebra. Bespiegelingen in de logica - ONLINE 
(gew hl logica in het bijzonder de mathematische logica en de grondslagen van de informatica) 2010- 
: Poortman - xWikipedia 

2011/12/01 – Rotterdam  –  Foqué, prof.dr. R.M.G.E.
Democratie en rechtsstaat
(afscheid gew hl in de inleiding tot de rechtswetenschap, de rechtsfilosofie en de rechtstheorie) zie 1992 

2011/12/01 – Enschede  –  Roeser, prof.dr. Sabine
Morele emoties en risicopolitiek - ONLINE 
(bijz hl politieke filosofie en ethiek, in het bijzonder de humanistische bezinning op politiek-maatschappelijke en ethische vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek en technologie op de samenleving vanwege de humanistische stichting Socrates) opvolger van Mol; 2010-2013; 2012- Delft Antoni van Leeuwenhoek (AVL) hoogleraar op het vakgebied filosofie 
: Poortman - xWikipedia 

2011/12/15  Amsterdam VU    Stoker, prof.dr. W. (Wessel) 
Het schone en het sublieme, de kunst van religieuze kunst - ONLINE 
(afscheid bijz hl esthetiek vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds) 

2011 – Utrecht  –  Marcel Sarot profileringshoogleraar geschiedenis en wijsbegeerte van religiewetenschap en theologie; 2011-2012; 2005-2011 Utrecht bijz hl theologie als wetenschapsgebied: haar geschiedenis, context en relevantie, vanwege het Utrechts Universiteitsfonds; 2012- Tilburg hl in de fundamentele theologie, met oratie 26 april 2013: Belijdenis en katholiciteit. Fundamenteel-theologische kanttekeningen bij een voortgaand gesprek 

Leven met andersdenkenden: lessen uit de vroege geschiedenis van jodendom, christendom en islam Uitgebreide versie van de rede uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar Methodologie van het islamonderzoek aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen op vrijdag 2 september 2011 door prof. dr. Harald Motzki 


2012/01/27 – Leiden  –  Riessen, prof.dr. R.D.N. (Renée) van 
Verder gaan dan Socrates? Over onderwijs, bezieling en innerlijkheid bij Kierkegaard en Levinas - ONLINE 
(bijz hl in de christelijke filosofie vanwege de Stichting Christelijke Filosofie) opvolger van Glas; 2011-2020 
: Poortman - DBNL - Wikipedia 

2012/01/30 – Leiden  –  Bos, prof.dr. E.P.
De gefantaseerde tijd. De filosoof Marsilius van Inghen (ca. 1340-1396) over de tijd -
ONLINE
(afscheid bijz hl Middeleeuwse logica en semantiek vanwege het Leids Universiteits Fonds) 

2012/02/03 – Amsterdam VU  –  Buijs, prof.dr. G.J.
Publieke liefde. Agapè als bron voor maatschappelijke vernieuwing in tijden van crisis - ONLINE 
(bijz hl politieke filosofie in relatie tot religie en levensbeschouwing vanwege de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds) opvolger van Woldring; 2010-; tevens 2016- Amsterdam VU eerste hl F.J.D. Goldschmeding leerstoel economie in relatie tot civil society; de rede is, op verzoek van velen die wegens sneeuw de oratie niet konden bijwonen, op 26 april 2012 in Amersfoort nogmaals uitgesproken 

: Poortman - Wikipedia 

2012/02/16 – Maastricht  –  Koenis, prof.dr. Sjaak
De democratisering van het ressentiment. Emancipatie en onbehagen in de Nederlandse politiek - ONLINE 
(bijz hl sociale filosofie, in het bijzonder de relatie tussen politiek en cultuur) 2011- 
: Poortman - xWikipedia 

2012/03/09 – Tilburg  –  Roermund, Bert van
Ieder tsèn. Zeven variaties op een rechtsbeginsel - ONLINE 
(afscheid hl politieke filosofie) zie 1990 

2012/03/27 – Groningen  –  Douven, Igor Edvard John
?
(hl formele epistemologie / formal epistemology, benoemd op de Endowed Chair) 2010-2014 

2012/04/27 – Rotterdam  –  Schermer, prof.dr. Maartje H.N.
Van genezen naar verbeteren? - ONLINE 
(bijz hl filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens vanwege de Stichting Civis Mundi) 

2012/05/10 – Enschede  –  Boon, prof.dr.ir Mieke
Structureren en interpreteren - kennis maken met filosofie - ONLINE 
(hl filosofie van wetenschap in praktijk) 2012-; de leerstoel is mede mogelijk gemaakt dankzij een schenking van het Universiteitsfonds Twente aan de UT ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, zoals dat in 2011 gevierd is; het Universiteitsfonds kon deze schenking doen, dankzij de bijdragen van alumni van de UT 
: Poortman - xWikipedia 

2012/06/14  Enschede    Fisscher, Olaf 
Integriteit en innovatie 
(afscheid hl organisatiekunde en bedrijfsethiek) zie 1994 

2012/06/22  Groningen    Sanders, Andries Frans (Andy) 
Over Gods bestaan, conceptuele verwarring en het a/theïsme 
(afscheid bijz hl godsdienstfilosofie, in het bijzonder de filosofie van de hedendaagse multireligieuze samenleving, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds) 2007-2012; titel op omslag: Over het bestaan van God, conceptuele verwarring en het a/theïsme; geen inaugurele rede 
: Poortman - xWikipedia 

2012/09/14 – Amsterdam VU  –  Braak, A.F.M. (André) van der
De vele gezichten van compassie. Het boeddhisme te midden van culturele en religieuze diversiteit - ONLINE 
(bijz hl boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities vanwege de Stichting Pierson Filosofie) 2012-2013; 2013- gew hl boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities 
: xPoortman - Wikipedia 

2012/09/21 – Eindhoven  –  Kingma, E.M. (Elselijn) 
Health and health promotion - ONLINE 
(bijz hl filosofie en techniek vanuit humanistisch perspectief vanwege de Stichting Socrates) opvolger van Horstman; 2011-; video intreerede op YouTube 

2012/10/12  Wageningen    Blans, Bert 
Augustinus en de hermeneutiek. Over de welwillende interpretatie - VIDEO 
(afscheid bijz hl wijsbegeerte namens de Stichting Thomas More)
zie 1991 

2012/10/23 – Groningen  –  Kooi, Barteld Pieter
The magic of logic
(bijz hl logica en argumentatietheorie vanwege Stichting Groninger Universiteitsfonds) opvolger van Peijnenburg; 2011- 

2012/11/27 – Groningen  –  Kleingeld, Pauline
Moral agents and victims of circumstances
(hl ethiek en haar geschiedenis, benoemd op de Endowed Chair) zie 2005 

2012 – Nijmegen  –  per 1 oktober 2012 benoemd tot hl taalfilosofie en logica L.B.W. (Bart) Geurts; opvolger van Van der Sandt; 2012- 

2012  Delft   Poel, I.R. (Ibo) van de 
benoemd tot Anthoni van Leeuwenhoek hoogleraar ethiek en techniek
geen oratie(?) 


2013/01/17 – Wageningen  –  Weele, prof.dr. C.N. (Cor) van der
Willen weten. wel/niet | vlees/kweekvlees - ONLINE 
(bijz hl humanistische wijsbegeerte met leeropdracht de relatie tussen mens en natuur vanwege Stichting Socrates) 2011-2021 

2013/01/23 – Utrecht  –  Burke, Michael 
Rhetorical Pedagogy: Shaping an intellectually critical citizenry - ONLINE 
(hl (profileringshoogleraar) in de retorica, ten behoeve van de Roosevelt Academy) 2013- 
: xPoortman - xWikipedia 

2013/02/01 – Leiden  –  Gerding, prof.dr. J.L.F. (Hans) 
Filosofische bespiegelingen rond spiritualiteit - ONLINE 
(afscheid bijz hl metafysica in de geest van de theosofie vanwege de Stichting Proklos) zie 2005 

2013/02/08  Delft    Roeser, prof.dr. Sabine
Risico, ethiek en emoties - ONLINE 
(Antoni van Leeuwenhoek Hoogleraar op het vakgebied Filosofie) zie 2011 

2013/02/15 – Leiden  –  Sie, Maureen
Ken u zelf. Wetenschap over vriendschap, vooroordelen en vrije wil - ONLINE 
(bijz hl in de wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme vanwege de Stichting Socrates) 2012- 
: Poortman - xWikipedia 

2013/03/15 – Heerlen OU  –  Palmerino, prof.dr. Carla Rita
Galilei's adelaar en Darwins wolven. De rol van gedachte-experimenten in wetenschappelijke theorievorming - ONLINE 
(hl filosofie) 2011-; 2014- tevens Nijmegen hl geschiedenis van de moderne filosofie 

2013/04/09 – Groningen  –  Bruin, prof.dr. B.P. (Boudewijn) de 
Dat had je moeten weten
(hl financiële ethiek)
2011- 
: Poortman - xWikipedia 

2013/06/07 – Tilburg  –  Dubbink, prof.dr. G.W. (Wim) 
De doodgewone manager en het radicale kwaad 
(hl bedrijfsethiek) 2012-; een ingekorte versie van de (verder niet gepubliceerde?) rede verscheen op 8 augustus 2013 in dagblad Trouw; de rede werd ook wel aangekondigd onder de titel De onderneming en het probleem van het kwaad  

: Poortman - xDBNL - xWikipedia 

2013/06/14 – Nijmegen  –  Vedder, prof.dr. B.H.
Is er meer dan een God? Over de vraag naar de laatste eenheid - ONLINE 
(afscheid hl metafysica, kenleer en godsdienstfilosofie) zie 1986

2013/06/19 – Eindhoven  –  Oomen, prof.dr. Palmyre
Dwarsverbanden in het denken over vrije wil en God - ONLINE 
(afscheid bijz hl wijsbegeerte vanwege de Stichting Thomas More / tevens afscheid als senior onderzoeker theologie & natuurwetenschap aan Radboud Universiteit) rede uitgesproken te Nijmegen; zie 2002 

2013/06/26 – Utrecht UvH  –  Leget, C.J.W.
Zorg om betekenis. Over de relatie tussen zorgethiek en spirituele zorg, in het bijzonder in de palliatieve zorg
(hl zorgethiek en geestelijke begeleidingswetenschappen / bijz hl ethische en spirituele vragen in de palliatieve zorg) 

2013/06/27 – Leiden  –  Brugmans, Edith 
Vergiffenis en het recht[?] 
(afscheid bijz hl in de wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing vanwege de Stichting Thomas More) zie 1999 

2013/06/27 – Amsterdam VU  –  Kimman S.J., E.J.J.M. [Eduard] 
Daderloos geweld 
(afscheid hl bedrijfsethiek) zie 1989 

2013/07/02 – Groningen  –  Romeijn, Jan-Willem 
Filosofie voor de wetenschappen - ONLINE 
(hl in de wetenschapsfilosofie) 

2013/09/01 – Amsterdam UvA  –  Betti, prof.dr. A. (Arianna) [datum ambtsaanvaarding gew hl taalfilosofie] januari t/m augustus 2013 Amsterdam VU hl Philosophy (University Research Chair) 

2013/09/01 – Amsterdam UvA  –  Rooij, prof.dr.ing. R.A.M. van ambtsaanvaarding gew hl logica en cognitie, in het bijzonder in verhouding tot de formele analyse van natuurlijke taal 

2013/09/27 – Amsterdam UvA  –  Pols, prof.dr. A.J. (Jeannette) 
De chronificering van het ziek zijn. Empirische ethiek in de zorg - ONLINE 
(bijz hl social theory, humanism and materialities namens de stichting Socrates) opvolger van Mol; 2012- 

2013/11/12 – Utrecht UvH  –  Kunneman, prof.dr. Harry
Kleine waarden en grote waarden. Normatieve professionalisering als politiek perspectief - ONLINE (VIDEO) 
(gew hl sociale filosofie, i.h.b. theorie en praktijk van normatieve professionalisering) 

2013/11/22 – Rotterdam  –  Loose, prof.dr. Donald
Europa's hoogste goed: een kritische metafysica van de hoop - ONLINE 
(afscheid hl wijsbegeerte in relatie tot de katholieke levensbeschouwing vanwege de Stichting Thomas More) 

2013/11/28 – Amsterdam VU  –  Jansen, prof.dr. Y. [Hyske Yolande Mariëlle]
Bedrieglijk prisma. Voorbij de tegenstelling tussen religie en seculariteit - ONLINE 
(bijz hl humanisme in relatie tot religie en seculariteit, vanwege de Stichting Socrates) 2012- ; tevens werkzaam aan UvA 

2013 – Utrecht UvH  –  Prof.dr. Anne Goossensen, hl zorgethische aspecten van informele zorg / informele zorg & zorgethiek 2013- ; 2010-2013 Tilburg bijz hl presentie en GGz vanwege de Stichting Presentie met oratie 15 april 2011 'Zijn is gezien worden'. Presentie en reductie in de zorg; 2015-2019 Utrecht UvH bijz hl vrijwilligers palliatieve terminale zorg vanwege VPTZ Nederland met oratie 16 juni 2016 Naar de poëtica van de ander. De waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg 
("Vanaf augustus 2010 werkt ze ook als bijzonder hoogleraar Presentie en Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg, bij de vakgroep Zorgethiek, en zal zij met deze vakgroep mee verhuizen naar de Universiteit voor Humanistiek, in de loop van 2012.")

RUG 09-01 Bart Streumer adjunct-hoogleraar politieke filosofie en ethiek 


2014/04/11  Amsterdam VU    Radder, Hans
Waartoe wetenschap? Over haar filosofische rechtvaardiging en maatschappelijke legitimering - ONLINE 
(afscheid bijz hl in de filosofie van wetenschap en technologie) 

2014/04/17 – Wageningen  –  Korthals, prof.dr Michiel J.J.A.A.
Philosophy produces food. Ethics from Soil to Table and from Table to Soil - ONLINE 
(afscheid hl applied philosophy) zie 1994 

2014/04/24 – Amsterdam UvA  –  Veltman, Frank
De taal der vooroordelen - ONLINE 
(afscheid hl logica en cognitiewetenschap) zie 2001 

2014/05/08 – Wageningen  –  Verweij, prof.dr. Marcel
Curiosity and Responsibility - Philosophy in relation to healthy food and living conditions - ONLINE 
(hl filosofie / philosophy) 2013- 
: Poortman - xWikipedia 

2014/05/14 – Utrecht UvH  –  Visser, Leo H. (Leendert Hendrik) 
Zorgethiek en Multiple Sclerose. Van blinde vlekken tot helikopterview
(bijz hl zorgethiek en ms vanwege het Nationaal MS Fonds) 2014- 
: xPoortman - xWikipedia 

2014/05/22 – Rotterdam  –  Muller, F.A. (Frederik Archibald)
Theorie: Tussen Schoonheid en Waarheid. Een Defiloog - ONLINE (VIDEO) 
(bijzonder hoogleraar in de Wijsbegeerte der exacte natuurwetenschappen vanwege het Erasmus Trustfonds) 
: Poortman - xWikipedia 

2014/09/26 – Amsterdam UvA  –  Benthem, Johan van
Fanning the flames of reason - ONLINE / VIDEO 
(afscheid gew hl (universiteitshoogleraar) logica en haar toepassingen) in gewijzigde vorm ook verschenen in Nieuw Archief voor Wiskunde 5/16, nr. 1 (maart 2015), alsmede in Studies in Logic, Vol. 8, No. 1 (2015): 2–22; een Russische vertaling verscheen onder de titel Раздувая огонь разума (персональный взгляд на логику) in Vox, nr. 18 (juni 2015) 

2014/09/26 – Nijmegen  –  Heiden, prof.dr. Gert-Jan van der
'Het is niet zo': over metafysica en contingentie - ONLINE 
(hl metafysica) opvolger van Vedder; 2013- 
: Poortman - xWikipedia 

2014/10/13  Utrecht    Dieks, Dennis 
Philosophy and Foundations of Physics: Where do we stand? 
(afscheid gew hl in de grondslagen en wijsbegeerte van de natuurwetenschappen, in het bijzonder de natuurkunde) niet gepubliceerd? zie 1994 

2014/11/14 – Amsterdam UvA  –  Berto, prof.dr. F. (Francesco) 
The Metaphysical Basis of Logic - ONLINE 
(gew hl wijsbegeerte, in het bijzonder metafysica en geschiedenis van de filosofie) 2014- 
: xPoortman - Wikipedia (Italiaans) 

2014 – Tilburg  –  Sprenger, J.W. (Jan) hoogleraar wetenschapsfilosofie 

2014 – Leiden  –  R.H.A. Corbey (universitair hoofddocent wijsgerige antropologie te Tilburg) bijzonder hoogleraar Epistemologie van de Archeologie te Leiden 
: Poortman - Wikipedia 

2014 – Leiden  –  Glen Francis Newey 
(hl praktische filosofie / practical philosophy) 2014-2017 (overlijden); op donderdag 4 september 2014 opende Newey het filosofisch collegejaar met een lezing getiteld The Big Flip 
: xPoortman - 
xDBNL - Wikipedia (Engels) 

2014 – Groningen  –  Mr. dr. J.M. (Jeroen) ten Voorde (1977) is met ingang van 1 februari 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Strafrechtfilosofie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Leo Polak 
: xPoortman - xWikipedia 


2015/01/30 – Tilburg  –  Drees, prof.dr. Willem B. 
Naked Ape or Techno Sapiens? The Relevance of Human Humanities - ONLINE 
(professor of Philosophy of the Humanities) vanaf 1 januari 2015 ook decaan van Tilburg School of Humanities; op YouTube een kort interview n.a.v. de oratie; zie 1995 

2015/03/06 – Amsterdam UvA  –  Dijstelbloem, Huub
Het publieke oog als privédetective - ONLINE 
(hl filosofie van wetenschap en politiek) 2014- 
: xPoortman - xWikipedia 

2015/03/24 – Groningen  –  Baets, A.H.M. (Antoon) de 
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de historicus
 - ONLINE 
(
bijz hl geschiedenis, ethiek en mensenrechten namens EUROCLIO) 2014- 
: xPoortman - xWikipedia 

2015/04/10 – Utrecht  –  Robeyns, Ingrid
Wat mogen we van de politieke ethiek verwachten?
(hl ethiek van instituties) zie 2009 

2015/04/24 – Rotterdam  –  Kuiper, Roel
'Intrinsieke waarden'. Over filosofieonderwijs en onderwijsfilosofie - ONLINE 
(afscheid bijz hl christelijke filosofie vanwege de Stichting Christelijke Filosofie) rede gepubliceerd in het tijdschrift Radix, nr. 41/2 (2015); een samenvatting alhier; zie 1999 

2015/06/08  Kampen    Boer, T.A. (Theo)
Wie kennis vermeerdert. Ethische noties bij vroegdiagnostiek en voorspellende geneeskunde - ONLINE 
(bijz hl ethiek van de zorg vanwege het Lindeboominstituut) opvolger van Jochemsen; 2014-2019; 2019- Groningen PThU hl ethiek van de gezondheidszorg  
: Poortman - xWikipedia 

2015/07/03 – Utrecht UvH  –  Dohmen, Joep 
Afscheidsrede - VIDEO 
(afscheid hl wijsgerige en praktijkgerichte ethiek) zie 2009 

2015/09/24 – Amsterdam VU  –  Grube, D.M.K.A.
Justified religious difference: A constructive approach to religious diversity
(hl religious diversity and the epistomology of theology / religion) rede ook gepubliceerd in International Journal of Philosophy and Theology, Volume 2015 - Issue 5; zie 2000 

2015/09/25  Amsterdam VU  –  Musschenga, Bert 
Valse hoop - ONLINE 
(afscheid hl wijsbegeerte i.h.b. wijsgerige ethiek) zie 1989 

2015/10/06 – Groningen  –  Hindriks, F.A. (Frank) 
Gedeelde verantwoordelijkheid in een verdeelde samenleving - ONLINE 
(hl ethiek, sociale en politieke filosofie) 2014- 

2015/12/11 – Nijmegen  –  Tongeren, prof.dr. P.J.M. (Paul) van
Dankbaar? - ONLINE 
(afscheid hl wijsgerige ethiek) tevens afscheid als bgew hl ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven; een bewerking van het afscheidscollege verscheen op 13 december 2015 in Trouw; een uitgebreidere uitgave verscheen als essay onder de titel Dankbaar. Denken over danken na de dood van Godzie 1986 

Per 1 augustus 2015 bezet dr. Marc Davidson de bijzondere leerstoel vanwege de humanistische stichting Socrates op het gebied van 'Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief' binnen de Faculty of Humanities and Sciences, bij het International Centre for Integrated assessment & Sustainable development (ICIS) van de Universiteit Maastricht. Het gaat om een benoeming voor vijf jaren, voor twee dagdelen per week; opvolger van Van Lente 

 – Utrecht  –  Teun Tieleman profileringshoogleraar antieke filosofie en geneeskunde, met het accent op onderzoek; geen rede? 2015-200 


2016/02/11 – Amsterdam VU  –  Reinders, Hans 
Ethiek als spiegel van de cultuur. Een terugblik 
- ONLINE 
(afscheid hl ) rede gepubliceerd als Ethics as a mirror of culture. A review; zie 1996 

2016/04/15 – Maastricht  –  Davidson, Marc 
Duurzaam willen ontwikkelen
- ONLINE / VIDEO 
(bijz hl filosofie van duurzame ontwikkeling vanuit humanistisch perspectief vanwege de Stichting Socrates)
opvolger van Van Lente; 2015- 

2016/04/25 – Utrecht  –  Visser, Albert
Theorieën vanbinnen en vanbuiten - ONLINE 
(afscheid faculteitshoogleraar)
zie 2000 

2016/04/29 – Amsterdam VU  –  Decock, Lieven 
Cognitieve metafysica - ONLINE 
(hl logica en filosofie van de cognitiewetenschappen) 2014- 

2016/05/12 – Amsterdam VU  –  Regt, H.W. (Henk) de
Wetenschap begrijpen - ONLINE 
(bijz hl wetenschapsfilosofie vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds) opvolger van Radder; 2015-?; Nijmegen (opvolger van Zwart) hl filosofie van de natuurwetenschappen 2019-  

2016/05/13 – Amsterdam VU  –  Wempe, J.F.D.B. (Johan) 
Morele moed van ondernemen. De contouren van een prospectieve ethiek - ONLINE 
(hl bedrijfsethiek) opvolger van Kimman; de rede werd aangekondigd als: De moedige onderneming. De contouren van een prospectieve ethiek; uitgebreide versie alhier 

2016/09/02 – Utrecht  –  Steenbakkers, Piet [Pieter Maria Leonardus
Spinoza, de legenden voorbij

(afscheid bijz hl 
Spinoza-studies vanwege de Vereniging Het Spinozahuis) rede uitgesproken in het Nederlands en met andere bij het afscheid gehouden lezingen uitgegeven in Engelse vertaling in Spinoza Research: To Be Continued (Voorschoten, 2016) 

2016/09/23 – Maastricht  –  TownendD.M.R. (David) 
We are all individuals: The Future for Health Law 
(bijz hl law and legal philosophy in health, medicine and life sciences vanwege de Stichting Wetenschapsbeoefening) 
2014- 
: xPoortman - xWikipedia 

2016/09/30 – Rotterdam  –  Welten, Ruud (Rudolphus Bernardus Jacobus Maria) 
Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring -
ONLINE 
(bijz hl hedendaagse benaderingen van menselijke subjectiviteit vanwege de Stichting Thomas More)
opvolger van Loose; 2015-2019; 2019- Rotterdam gew hl filosofie [hedendaagse subjectfilosofie, in het bijzonder vanuit de Franse filosofie] (Erasmus School of Philosophy) 

2016/11/25 – Nijmegen  –  Kimman, Ed 
Gewetenloze moraal: over onderneming en ethiek 
(afscheid hl onderneming en ethiek) zie 1989 

2016 – Amsterdam UvA  –  Smets, Sonja gew hl logica en epistemologie 2016- 

2016 – Amsterdam VU  –  Brink, G.J.M. (Gabriël) gasthoogleraar filosofie van bestuur en cultuur (Centrum Èthos) 2016- 

2016 – Amsterdam VU  –  Glas, Gerrit hl filosofie van de neurowetenschappen zie 1993 

2016 – Amsterdam VU  –  Doorman, Maarten bijz hl historische cultuur van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur, uitgaande van het Duitsland Instituut Amsterdam 2016- 


2017/02/10 – Apeldoorn  –  Hertog, G.C. den
De eerste ethiek van de Reformatie. Enkele gedachten over en naar aanleiding van Luthers Sermon von den guten Werken 
(afscheid hl dogmatiek en ethiek) zie 2002; de uitwerking van de rede werd in 2019 gepubliceerd als De eerste ethiek van de Reformatie. Luthers Sermon von den guten Werken en de 'herontdekking' ervan in onze tijd 

2017/03/03 – Amsterdam VU  –  Dijksterhuis, F.J. (Fokko Jan) 
Werelden van vernuft. Denken over kennis in de vroegmoderne tijd - ONLINE 
(bijz hl ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de kennisgeschiedenis vanwege de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting) 2015- 

2017/03/14 – Groningen  –  Jedan, Christoph 
Een voltooid leven. Over troost en de intelligentie van religie
 - ONLINE 
(hl godsdienstfilosofie en ethiek)
2015- 

2017/04/06 – Utrecht  –  Cohnitz, Daniel 
Critical Citizens or Paranoid Nutcases? On the Epistemology of Conspiracy Theories - ONLINE 
(hl theoretisch filosofie) 2016- 

2017/10/13 – Amsterdam VU  –  Martijn, Marije 
"Het metselen van de raten". Logica als retorisch instrument in de laatantieke metafysica 
(bijz h
l antieke en patristische wijsbegeerte vanwege de C.J. de Vogel Stichting) 2016- 

2017/10/17 – Amsterdam VU  –  Meynen, G. (Gerben)
Kwetsbare keuzes
- ONLINE 
(bijz hl ethiek en psychiatie vanwege GGZ inGeest) 2016-2021; 2012-2018 Tilburg bijz hl forensische psychiatrie; 2018- Utrecht hl forensische psychiatrie, met oratie 12 november 2019 Neurorecht: hoop of hersenschim?; 2021- Amsterdam VU hl ethiek, in het bijzonder bio-ethiek 

2017/10/31 – Groningen  –  Lenz, Martin 
Did Descartes Read Wittgenstein? Towards a Conceptual Geography - ONLINE 
(hl geschiedenis van de filosofie) de rede werd gereviseerd gepubliceerd onder de titel Did Descartes Read Wittgenstein? A Dialogical Approach to Reading 

2017/11/24 – Nijmegen  –  Spruit, L. (Leen)
Ideeëngeschiedenis: ontologie, reconstructie en controverse - ONLINE 
(bijz hl Europese vroegmoderne ideeëngeschiedenis) 2016- 


2018/03/02 – Utrecht  –  Bredenoord, Annelien 
Kan ethiek de biomedische wetenschap redden? (C
an ethics save the life of bio medicine?) - VIDEO 
(hl ethiek van biomedische innovatie) 2017- 

2018/03/22 – Nijmegen  –  Leeuwen, Evert van 
En de vreemde ontroering 
- ONLINE 
(afscheid hl medische ethiek) 

2018/06/15 – Nijmegen  –  Bary, C.L.A. (Corien Liesbeth Anke)  
Change Perspective

(
hl logische semantiek) 2017- 

2018/06/15 – Utrecht UvH – Vosman, Frans 
Overleven als levensvorm. Zorgethiek als kritiek op het ideaal van het 'geslaagde leven'
- ONLINE 
(afscheid hl zorgethiek) zie 2001 


2018/09/21 – Rotterdam  –  Krop, Henri
Door Spinoza gegrepen: Abraham Cuffelers pleidooi voor het vrije denken 
(bijz hl Spinoza studies vanwege de Vereniging Het Spinozahuis) opvolger van Steenbakkers; 2017- 

2018/11/02 – Heerlen OU  –  Evink, E. (Eddo) 
Horizon – spel – verhaal. Contouren van een hedendaagse metafysica - ONLINE 
(hl filosofie) 2016-2021; 2021- Heerlen OU hl filosofie van techniek, media en cultuur 

2018/11/16 – Rotterdam  –  Huijer, L.M. 
Denkende verbeelding. Publieksfilosofie in de 21e eeuw 
(hl publieksfilosofie)
zie 2009 

2018/11/23 – Leiden  –  McAllister, J.W.
Moeite - ONLINE 
(
hl wetenschapsfilosofie, in het bijzonder History and Philosophy of Science) zie 2003 

2018 – Amsterdam VU  –  Sheikh, H. (Haroon) bijz hl filosofie van cultuur, politiek en organisatie 2018- 2019/04/18 – Enschede  –  Rietveld, Erik
The affordances of art for making technologies 
- ONLINE 
(bijz hl Socrates Professor of Philosophical Reflection on Making and Societal Embedding of Technology in the Humanist Tradition)

2019/10/04 – Maastricht  –  Verkerk, Maarten Johannes
De verborgen dimensie van de klimaatcrisis. Religie, duurzaamheid en inclusie – een pleidooi voor het heilige -
ONLINE 
(afscheid bijz hl reformatorische wijsbegeerte vanwege de Stichting voor Christelijke Filosofie

2019/11/08 – Eindhoven  –  Meijers, A.W.M. 
Denkbeelden. Ethische dilemma's en technologische veranderingen - ONLINE 
(afscheid hl filosofie en ethiek van de techniek) 

2019 – Amsterdam VU  –  Dutilh Novaes, Catarina 
(hl 
reasoning and argumentation, and their history) 


2020/03/06 – Kampen  –  Boer, Theo A. (Adriaan) 
Ethische kanttekeningen bij pleidooien voor 'kindereuthanasie' - ONLINE 
afscheid bijz hl op de Lindeboomleerstoel 'ethiek van de zorg') zie 2015 

2020 – Amsterdam UvA  –  Mikkola, Mari 
(hl metafysica) 

2020 – Amsterdam UvA  –  Roelofs, Monique 
(hl filosofie van kunst en cultuur) 

 

2021/05/28 – Nijmegen  –  Regt, H.W. de 
Over nut en nadeel van filosofie voor de wetenschap - ONLINE 
(hl filosofie van de natuurwetenschappen)
zie 2016 

2021/06/04 – Groningen PThU  –  Lange, Frits de 
Theologie als wijsheidswetenschap
 - ONLINE 
(afscheid hl ethiek)
zie 1993 

2021/06/09 – Leiden  –  Riessen, Renée van 
Zin in nabijheid 
- VIDEO 
(afscheid bijz hl in de christelijke filosofie vanwege de Stichting Christelijke Filosofie)
zie 2012 

2021/09/21 – Wageningen  –  Weele, Cornelia Neeltje (Cor) van der 
Either/or/and. From dualism to ambivalence -
ONLINE 
(afscheid bijz hl humanistische wijsbegeerte met leeropdracht de relatie tussen mens en natuur vanwege Stichting Socrates)
zie 2013 

2021/10/07 – Nijmegen  –  Boenink, Marianne
Zorgen voor morgen. Over ethiek, technologie en vooruitdenkende gezondheidszorg - ONLINE 
(hl ethiek van de gezondheidszorg) 2021- 

2021 – Amsterdam VU  –  Kirloskar-Steinbach, Monika bijz hl diversifying philosophy 2021- 

2021 – Nijmegen  –  Sharon, Tamar
(hl filosofie, digitalisering en samenleving) 


2022/03/24 – Utrecht  –  Broersen, Johannes Maria (Jan) 
Verantwoordelijke machines? 

(hl logische methoden in de artificiële intelligentie)
2018- 

2022/04/01 – Groningen  –  Ridder, Jeroen G.J. de 
Eigenaardige overtuigingen: over religieus geloof in de filosofie en elders in het denken 
(bijz hl christelijke filosofie vanwege de Stichting Christelijke Filosofie)
opvolger van Geertsema; 2019-; een ingekorte bewerking van de rede, onder de titel 'Valt er over religie niet te twisten?', verscheen op 2 april 2022 in het Reformatorisch Dagblad 

2022/04/06 – Nijmegen  –  Mertens, T.J.M. (Thomas) 
'Kant' in Nijmegen - ONLINE 
(afscheid hl rechtsfilosofie)
zie 2000 

2022/06/03 – Groningen  –  Streumer, Bart 
De eeuwige vragen van de filosofie -
ONLINE 
(hl ethiek) 2022- 

2022/11/24 – Wageningen  –  Stoep, Jan van der 
Stewardship revisited. A conceptual analysis 
- ONLINE 
(bijz hl christelijke filosofie vanwege de Stichting voor Christelijke Filosofie)
opvolger van Jochemsen; 2020- ; tevens Wageningen bijz hl christelijke filosofie vanwege de Stichting voor Christelijke Filosofie 2021- 

2022/11/25 – Rotterdam  –  Raak, A.A.G.M. (Ronald) van 
Erasmus en de waarden van de wetenschap 
- ONLINE / VIDEO 
(hl Erasmiaanse waarden)
2021- 

2022 – Maastricht  –  Pierik, Roland hl rechtsfilosofie 2018- 

2023/06/02 – [Kampen] Utrecht TU  –  Groenewoud, Stef
Waar je woont, is hoe je sterft. Ethische reflecties op recht(v)(w)aardige zorg rond het levenseinde
- ONLINE 
(bijz hl ethiek van de zorg vanwege het Lindeboom Instituut) 
opvolger van Boer; 2022- 

 

2023 – Wageningen  –  Blok, Vincent 
(persoonlijk hoogleraar van de leerstoelgroep filosofie) 

 

2024/02/16 – Amsterdam UvA  –  Domselaar, Iris van 
[?] 
(hl rechtsfilosofie en beroepsethiek voor juristen)
2022-